Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Сигнали за нередности

При управление на средствата от Европейския съюз ИАПО предприема всички необходими мерки за защита на финансовите интереси на Съюза и гарантира, че предоставената помощ по проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Програма „Образование“ и предоставянето на средства за изпълнение на инвестициите по стълб 1 „Иновативна България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство и по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на нередности, съмнения за измами, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси.

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, в Изпълнителна агенция „Програма за образование“ са определени служители, отговорни за борбата с нередностите  по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Програма „Образование“, които също са определени да процедират и докладват получените в ИАПО сигнали за сериозни нередности и нередности при изпълнение на инвестициите по стълб 1 „Иновативна България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти/ инвестиция, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Как може да подадете сигнал:

По пощата на адреса на ИАПО;

На място, в деловодството на ИАПО;

По електронна поща;

Чрез обаждане на телефон 02 4676 219;

Чрез настоящата електронна „Форма за нередности“.

Подадените по телефон устни сигнали се приемат от служители, отговорни за борбата с нередностите  по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Програма „Образование“, които също са определени да процедират и докладват получените в ИАПО сигнали за сериозни нередности и нередности при изпълнение на инвестициите по стълб 1 „Иновативна България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Служителят, приел устен сигнал, го документира писмено в протокол и го предава за регистриране в деловодната система на ИАПО.

Подадените сигнали чрез настоящата електронна „Форма за нередности“ автоматично се изпращат на електронната поща на служители, отговорни за борбата с нередностите  по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Програма „Образование“, които също са определени да процедират и докладват получените в ИАПО сигнали за сериозни нередности и нередности при изпълнение на инвестициите по стълб 1 „Иновативна България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, които своевременно ги предават за завеждане в деловодството на ИАПО.

Служители, отговорни за борбата с нередностите  по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Програма „Образование“, които също са определени да процедират и докладват получените в ИАПО сигнали за сериозни нередности и нередности при изпълнение на инвестициите по стълб 1 „Иновативна България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост ще разгледат изпратения от Вас сигнал за забелязани нередности/съмнения за /измами/корупция/конфликт на интереси и двойно финансиране и ще извършат съответните проверки. В случай, че се потвърди тяхната достоверност, от ИАПО ще бъдат взети необходимите мерки и при посочен от Вас e-mail или адрес за обратна връзка, ще бъдете уведомени за резултата от извършената проверка на подадения от Вас сигнал.

За Ваше улеснение в раздел „Определения“ са посочени детайлно определенията за  нередности/съмнения за /измами/корупция/конфликт на интереси и двойно финансиране съгласно националното законодателство и законодателството на ЕС. 

Всеки сигнал, който не се отнася до дейността на ИАПО, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателя на сигнала.

Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). 

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

Администрирането на сигнали за нередности и сериозни нередности  е съобразено с разпоредбите на глава втора „Подаване на сигнали“, раздел 1 „Вътрешно подаване на сигнали“ от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Формуляр за подаване на сигнали за нередности

captcha

Други институции, до които може да подадете сигнали за нередности:

АФКОС 

ОЛАФ 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.