Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Сигнали за нередности

При управление на средствата от Европейския съюз ИАПО предприема всички необходими мерки за защита на финансовите интереси на Съюза и гарантира, че предоставената помощ по проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Програма „Образование“ и инвестиции „STEM центрове и иновации в образованието“ и  „Модернизация на образователна инфраструктура“ по Плана за възстановяване и устойчивост е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство и по-специално по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на нередности, съмнения за измами, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси.

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, в Изпълнителна агенция „Програма за образование“ са определени служители, отговорни за борбата с нередностите от дирекция „Управление на риска и контрол“.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама, измами, корупция, двойно финансиране и конфликт на интереси. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно. Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нередностите (нарушенията), възникнали във връзка с изпълнението на конкретни проекти/ инвестиция, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Как може да подадете сигнал:

По пощата на адреса на ИАПО;

На място, в деловодството на ИАПО;

По електронна поща;

Чрез обаждане на телефон 02 4676 219;

Чрез настоящата електронна „Форма за нередности“.

Подадените по телефон устни сигнали се приемат от служител по нередности. Служителят, приел устен сигнал, го документира писмено в протокол и го предава за регистриране в деловодната система на ИАПО.

Подадените сигнали чрез настоящата електронна „Форма за нередности“ автоматично се изпращат на електронната поща на служители по нередности, които своевременно ги предават за завеждане в деловодството на ИАПО.

Отговорните за борбата с нередностите служители ще разгледат изпратения от Вас сигнал за забелязани нередности/измами и ще извършат съответните проверки. В случай, че се потвърди тяхната достоверност, от Управляващият орган ще бъдат взети необходимите мерки и при посочен от Вас e-mail или адрес за обратна връзка, ще бъдете уведомени за резултата от извършената проверка на подадения от Вас сигнал.

Всеки сигнал, който не се отнася до дейността на ИАПО, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателя на сигнала.

Формуляр за подаване на сигнали за нередности

captcha

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“