Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07  „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система".

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.