2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

15 септември 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз

Фондация „Образователно сътрудничество”
със седалище в гр. София, ул. „Арх. Миланов” 10 и адрес на управление: гр. София, ул. „ Хан Аспарух” 45,тел.: 987 54 82, 0888 670 502,  e-mail: [email protected]

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект:
Организиране и провеждане на 20 двудневни ученически академии – обучения на територията на Североизточен район на планиране под надслов „Работилница за толерантност”

27 януари 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 1, ал. 1; чл.7, ал.1; чл.14, ал.2 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение „Здравен форум”

Обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обособени позиции:
По обособена позиция 1: Провеждане на обучение на 1450 ученици от 1 до 5 клас от училища към Столична Община и изготвяне на учебна литература по зададени теми.
По обособена позиция 2: Предпечат, отпечатване и доставка на материали по опис.
По обособена позиция 3: Организиране и провеждане на финално състезание за 300 ученика по преминато обучение.

28 януари 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 1, ал.1; чл.6, ал.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г., изм. ДВ бр. 68 от 25.08.2009 г., в сила от 25.08.2009 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство,

ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект: „Реконструкция и рехабилитация на сградата на терапевтична общност "Феникс" в с. Бракьовци, община Годеч”.

3 февруари 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

СНЦ „РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ”

обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор, с обект: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект “Център по интереси – зона за свободна изява и развитие на учениците”, по договор за финансиране № BG051PO001-4.2.03-0153”.

8 март 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Фондация „Образователно сътрудничество”

със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, ул. Академик Бончев” бл. 6, офис 905-906,тел.: 0888 670 502,  e-mail: [email protected], лице за контакт: Анна Портарска., на длъжност Председател на УС, тел.: 0888 670 502 в качеството си на бенефициент по Договор № BG051PO001-4.2.03/621 по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ “Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, сключен между Фондация “Образователно сътрудничество” и Министерство на образованието, младежта и науката

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект: :
„Социологическо проучване за установяване степента на толерантност към различието и многообразието и уменията за общуване и разрешаване на конфликти като превенция на агресията сред ученици на възраст 12 -14 години”.

23 март 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Сдружение Международен институт по мениджмънт

със седалище в к. к. Албена, гр. Добрич, общ. Балчик, обл. Добрич, админ. Сграда на Международен колеж – ет. 1,  адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. „България”, № 3, тел.: 058 / 655 626, факс: 058 / 605 760, e-mail: [email protected], лице за контакт: Виолета Георгиева Димитрова, на длъжност Координатор проект, тел.: 058 / 655 626, в качеството си на бенефициент по проект „Училището днес: модерна работилница за млади таланти”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.2.03-0892

обявява процедура за определяне на изпълнител чрез Договаряне с публикуване на пояснителен документ, с обект:

Печатни услуги:
001 Печат на дигитални фотографии
002 Печат на реклaмно-информационни материали и други
003 Изработка на рекламни фланелки и шапки

7 юли 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Сдружение „БИЗНЕС АГЕНЦИЯ”

със седалище в гр.Варна и адрес на управление: ул. „Презвитер Козма” № 13, тел.: 052/ 335 885, факс: 052/ 307 448, e-mail: [email protected], лице за контакт: Силвия Щумпф-Кирова, на длъжност Ръководител проект, тел.: 0888 522 855 и 052/335 885, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001–4.2.03-0802

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект:
Доставка на спортни материали и оборудване.

9 август 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

със седалище в гр. София и адрес на управление: кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел.: 02 / 931 61 83, факс: 02 / 831 1 841, e-mail: [email protected], лице за контакт: Румяна Александрова Иванова, на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 02 / 931 61 83, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM,

обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор, с обект:
„Създаване на ГИС база данни и система за мониторинг на биологичното разнообразие и социално икономическите характеристики на района на Странджа планина”.

16 август 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

със седалище в гр. София и адрес на управление: кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86, тел.: 02 / 931 61 83, факс: 02 / 831 1 841, e-mail: [email protected], лице за контакт: Румяна Александрова Иванова, на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 02 / 931 61 83,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG0061-GAE-00104-E-V1–EEA FM обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор, с обект:

„Изработване на информационни материали“.

24 август 2010 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 1, ал. 1, чл.6, ал.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г., изм. ДВ бр. 68 от 25.08.2009 г., в сила от 25.08.2009 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство,

ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО

Със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, кв. Лозенец, ул. „Рилски езера” № 16, адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1784, ж.к. „Младост” I, бл. 43, вх.9, ет.1, ап.18, тел.: 962 35 84, факс: 962 35 84, e-mail: [email protected], обявява процедура за определяне на изпълнител –

ОТКРИТ ИЗБОР с обект: “Изграждане на ограда и спортна площадка в терапевтична общност „Феникс “ в с. Бракьовци, община Годеч”.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“