2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

29 октомври 2012 г.

Обява за набиране на кандидати за регионални организатори на обученията на възрастни по проекта „Нов шанс за успех”

Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” публикува обява за набиране на кандидати за регионални организатори за подпомагане на училищата при организирането на проектните дейности по проекта „Нов шанс за успех” за следните региони: Добрич, Пловдив, София-област и Шумен.

22 декември 2012

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг обявява открит конкурс за извършване на услуга: “Осигуряване на туроператорски услуги за  организиране на различни форми на обучения на учители и ученици, екскурзии и ученически летни лагери(лагерни карти) за нуждите на Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр. Омуртаг по проекти: „Академия за толерантност”, договор № BG051PO001- 4.1.03-0065, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001- 4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” и  „Цветно училище”, договор № BG051PO001-4.1.04-0009, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001 - 4.1.04 „Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Документацията за провеждане на процедурата може да бъде получена на адрес: гр. Омуртаг, обл. Търговище, ул. «Пирин» № 12, тел. 0605/63550.
Срок за получаване на документация за участие: 29.12. 2011г., 16,00 часа.
Срок за получаване на оферти: 05.01.2012 г., 16,00 часа.

Лице за контакти: Теодора Витова – Директор, тел. 0878138123, [email protected]

13.02.2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Покана за представяне на оферта по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за услуга с предмет: „Изготвяне на техническо задание за избор на изпълнител за аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модел за инспектиране на образованието“, която да съдържа:

1. Цена за извършване на услугата;

2. Eдинен идентификационен код /ЕИК/.

Прогнозна стойност на услугата - до 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС.

Критерии за избор на изпълнител – най-ниска цена.

Срок на подаване на офертата до 20.02.2012 г.

Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни.

Срок на изпълнение: до един месец след сключване на договора.

Място на подаване на офертата: Министерството на образованието, младежта и науката, бул. „Княз Дондуков” 2а, деловодството, стая  № 1.

16.02.2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви каним да представите оферта за услуга с предмет: „Проучване на интересите и възможностите за включване в обученията и за осигуряване на заместващи учители“, която да съдържа:

1. Цена за извършване на услугата;

2. Eдинен идентификационен код /ЕИК/ (за физически лица – копие от лична карта).

Прогнозна стойност на услугата - до 49 995 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет) лева без ДДС.

Критерии за избор на изпълнител – най-ниска цена.

Срок на подаване на офертата до 23.02.2012 г.

Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни.

Срок на изпълнение: до 60 (шестдесет) календарни дни след сключване на договора.

Място на подаване на офертата: Министерството на образованието, младежта и науката, бул. „Княз Дондуков” 2а, деловодството, стая  № 1.

28 март 2012 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

Със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. Ангелов връх, № 10, и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Шести септември, №33, тел.:003592 950 17 10, факс:003592 950 17 11, интернет адрес : www.fice-bulgaria.org, лице за контакт: Дашенка Вънчева Ташкова, на длъжност Ръководител проект, тел.:0878808740,

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0138 обявява процедура за определяне на изпълнител –

ОТКРИТ ИЗБОР с обект: предоставяне на услуги и предмет “Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП” в 8 обособени позиции.

05 юни 2012 г.

Информация за сключени договори с изпълнители след проведена процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: предоставяне на услуги и предмет „Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП”, Проект „Аз мога – дай ми шанс”, Договор № BG051PO001-4.1.04-0138.

05 юни 2012 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България

Със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. Ангелов връх, № 10,  и адрес за кореспонденция:  гр. София, ул. Шести септември, №33, тел.:003592 950 17 10, факс:003592 950 17 11, интернет адрес : www.fice-bulgaria.org, лице за контакт: Дашенка Вънчева Ташкова, на длъжност Ръководител проект, тел.:0878808740,

В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.04-0138 обявява процедура за определяне на изпълнител –

ОТКРИТ ИЗБОР с обект: предоставяне на услуги и предмет “Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП - Експерт консултиране софтуер”

14 юни 2012 г.

Информация за сключени договори с изпълнители след проведена процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: предоставяне на услуги и предмет „Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП”, Проект „Аз мога – дай ми шанс”, Договор № BG051PO001-4.1.04-0138.

09 юли 2012 г.

ОБЯВА

На основание Заповед № РД 09-132/31.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за изпълнението на проект BG 051PO001-4.3.02-0001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд в изпълнение на дейност 2.2. Наемане и квалификация на 150 кариерни консултанти, които да предоставят услуги по кариерно ориентиране на ученици и родители и в изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, дирекция „Образователни програми и
образователно съдържание” на МОМН обявява:

Процедура за заемане на длъжностите „Ръководител” и „Кариерен консултант” в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда със седалища в областните административни центрове

26 юли 2012 г.

Информация за сключен договор с изпълнител след проведена процедура за определяне на изпълнител - открит избор с предмет "Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики и програми за работа с деца със СОП - Експерт консултиране софтуер", Проект "Аз мога - дай ми шанс", Договор № BG051PO001-4.1.04-0138

 

27 юли 2012 г.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Име на поръчката: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни възрастни над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”
Уникален номер в Регистъра на ОП 9004374

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  към ПП с предмет: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”

08 август 2012 г.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: “Създаване на тестови задачи за текуща проверка и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабограмотни възрастни над 16 години, които са включени в курсове за ограмотяване и в курсове за овладяване на учебно съдържание за V, VI и VII клас по проект „Нов шанс за успех“ и на заключителни тестове за сертифициране на резултатите от обучението по проекта”
Уникален номер в Регистъра на АОП 9004848

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“