Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Министерство на образованието и науката
www.mon.bg

ИСУН 2020
https://eumis2020.government.bg/bg 

Министерство на иновациите и растежа
https://www.mig.government.bg/bg

Министерство на икономиката и индустрията
https://www.mi.government.bg/

Министерство на труда и социалната политика
www.mlsp.government.bg

Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове
http://eufunds.bg/

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
https://opic.bg/

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
https://esf.bg/

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“
https://pniidit.egov.bg/wps/portal/program-niidit/home

Фонд на фондовете/Фонд мениджър на финансови инструменти в България
https://fmfib.bg/

Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/

Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
https://www.sme.government.bg/

Агенция по обществени поръчки
https://www2.aop.bg/

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/

История, институции, функции и фондове на ЕС
http://europe.bg/

Европейски социален фонд
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp

Регионална политика на ЕС
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development_en

Политика на ЕС в областта на изследванията и иновациите
http://ec.europa.eu/research/index.cfm

Какво Европа прави за мен
https://what-europe-does-for-me.europarl.europa.eu/bg/home

Проект "Студентски практики - Фаза 1"
http://praktiki.mon.bg/sp/

Проект „Студентски стипендии“- Фаза 1
http://eurostipendii.mon.bg/

Проект "Твоят час"
http://tvoiatchas.mon.bg

 

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.