Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Извършване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Извършване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=891064&mode=view

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=891067&newver=2

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“