Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

BG05M2OP001-1.003 „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по рамкова програма „Хоризонт 2020“, конкурс WIDESPREAD-TEAMING, Фаза 2“

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова Програма ХОРИЗОНТ 2020, конкурс WIDESPREAD-TEAMING, фаза 2“

BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“

Насоките за кандидатстване по процедура „Студентски практики 2“ са изменени и допълнени

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Студентски практики 2“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Студентски практики 2“

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики 2“

BG05M2OP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“