НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове, разработена от Управляващите органи на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки

Практическо ръководство за ръководители "Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия"

Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки установени от Одитния орган при одитите за приключване

С цел попомагане на бенефициентите при подготовката и провеждането на процедури по ЗОП, както и при сключването и изпълнението на договори за обществени поръчки, УО на ОП НОИР публикува "Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки установени от Одитния орган при одитите за приключване", разработен от ИА "Одита на средствата от ЕС".

Правила за информация и комуникация за програмен период 2014-2020 г.

В тази рубрика са публикувани графичните стандарти за лого на Европейския съюз и на ОП "Наука и образование за интелигентен растиж" в съответствие изискванията на Регламент 1303/2013, както и изискванията към комуникационните мерки, заложени в Единния наръчник на бенефициетга за прилагане на правилата за информация и комуникация 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Актуализиирана версия на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. към 15.10.2015 г. е публикувана  тук

 

Други документи

Оперaтивни ръководства за бенефициенти, изпълняващи проекти по схеми:

  • BG051PO001-3.3-03 Училищни и студентски практики
  • BG051PO001-3.3-04 Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени
  • BG051PO001-4.2-03 Да направим училището привлекателно за младите хора

Указания на Министерството на финансите

16.06.2008 г.

Министерството на финансите публикува:

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре