НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки установени от Одитния орган при одитите за приключване

С цел попомагане на бенефициентите при подготовката и провеждането на процедури по ЗОП, както и при сключването и изпълнението на договори за обществени поръчки, УО на ОП НОИР публикува "Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки установени от Одитния орган при одитите за приключване", разработен от ИА "Одита на средствата от ЕС".

Правила за информация и комуникация за програмен период 2014-2020 г.

В тази рубрика са публикувани графичните стандарти за лого на Европейския съюз и на ОП "Наука и образование за интелигентен растиж" в съответствие изискванията на Регламент 1303/2013, както и изискванията към комуникационните мерки, заложени в Единния наръчник на бенефициетга за прилагане на правилата за информация и комуникация 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Актуализиирана версия на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. към 15.10.2015 г. е публикувана  тук

 

Други документи

Оперaтивни ръководства за бенефициенти, изпълняващи проекти по схеми:

  • BG051PO001-3.3-03 Училищни и студентски практики
  • BG051PO001-3.3-04 Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени
  • BG051PO001-4.2-03 Да направим училището привлекателно за младите хора

Указания на Министерството на финансите

16.06.2008 г.

Министерството на финансите публикува:

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре