НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Нашият адрес е:

1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК
14.30 часа – 16.30 часа

Форма за обратна връзка

captcha

Ръководство

Кирил Гератлиев - Изпълнителен директор
e-mail: k.geratliev@mon.bg
тел.: 02 4676 101

Станислава Илиева - и.д. главен секретар
e-mail: silieva@mon.bg
02 4676 202

Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

 

Отдел „Програмиране и планиране“

Веселина Тюфекчиева - държавен експерт 
v.tyufekchieva@mon.bg
02 4676 214

Магдалена Димитрова - държавен експерт
mag.dimitrova@mon.bg

02 4676 215

Нели Георгиева - държавен експерт 
n_georgieva@mon.bg
02 4676 214

Боряна Мирчева - държавен експерт 
b.mircheva@mon.bg
02 4676 216

Светомира Калоянова - държавен експерт
m.kaloyanova@mon.bg
02 4676 229

Отдел „Наблюдение и оценка“

Методий Киров - и.д. началник на отдел
m.kirov@mon.bg
02 4676 130

Димитър Бочев - държавен експерт
d.bochev@mon.bg
02 4676 133

Галина Ненчева - главен експерт
g.nencheva@mon.bg
02 4676 134

Йоана Иванова - главен експерт
y.bozhilova@mon.bg
02 4676 135

Аспарух Диков - старши експерт
a.dikov@mon.bg
02 4676 132

Методий Киров - държавен експерт

Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“

Станислава Илиева - директор
silieva@mon.bg
02 4676 202

Цветан Спасов - държавен експерт
tz.spassov@mon.bg
02 4676 109

Камен Атанасов - главен експерт
k.atanasov@mon.bg
02 4676 157

Ангел Ангелов - главен експерт
a.angelov@mon.bg
02 4676 104

Иванка Вангелова - главен експерт
i.vangelova@mon.bg
02 4676 102

Марина Павлова - главен експерт
mpavlova@mon.bg
02 4676 102

Ивайло Илиев - старши експерт
i.iliev@mon.bg
02 4676 105

Александър Вачев - младши експерт
a.vachev@mon.bg
02 4676 219

Иван Димитров - младши експерт
i_dimitrov@mon.bg
02 4676 203

София Янкулова - старши експерт
s.jankulova@mon.bg
02 4676 107 

Юлияна Иванова - старши сътрудник УЕПП
j.georgieva@mon.bg
02/476 111

Карина Ангелиева - държавен експерт

Лина Стоева - младши експерт

Главна дирекция „Верификация“

Стефка Пилева-Малиновска - главен директор
s.pileva@mon.bg
02 4676 150

Отдел "Техническа верификация"

Динко Драганов - държавен експерт

d.draganov@mon.bg

02 46 76 160

Димитър Ничев - държавен експерт

d.nichev@mon.bg

02 4676 166

Мария Чавдарова - главен експерт

m.chavdarova@mon.bg

02 4676 167

Галя Дудинска-Атанасова - главен експерт

g.dudinska@mon.bg

02 4676 151

Магдалена Аткова - главен експерт – Кюстендил

m.atkova@mon.bg

0889 996 692

Радосвета Кочева - главен експерт – Ловеч

radosveta.dimitrova@mon.bg

0888 011 439

Георги Иванов - старши експерт

g.ivanov@mon.bg

02 4676 158

Петя Андреева - старши експерт

p.andreeva@mon.bg

02 4676 151

Роксана Трифонова - старши експерт

r.trifonova@mon.bg

02 4676 152

Цветелина Кирова - старши експерт - Благоевград

ts.kirova@mon.bg 

0884 600 823

Магда Москова - старши експерт- Бургас

m.moskova@mon.bg

0888 763 305

Катя Матеева - старши експерт – Варна

k.mateeva@mon.bg

0882 101 238

Атанас Парахулев - старши експерт – Враца

a.parahulev@mon.bg

0877205935.

Даниела Ванкова-Габровска - старши експерт - В.Търново

d.vankova@mon.bg

062 616 323

Янко Радков - старши експерт – Кърджали

ia.radkov@mon.bg

0882 101 236

Илиян Томов - старши експерт – Ловеч

i.tomov@mon.bg

0884 101 456

Емилия Николова - старши експерт – Плевен

emi.nikolova@mon.bg

0888 572 826

Валерия Нинова - старши експерт – Пловдив

v.ninova@mon.bg

0882 101 239

Наталия Тодорова - старши експерт – Русе

n.mineva@mon.bg

0886 731 025

Лазар Парасков - старши експерт – Стара Загора

l.paraskov@mon.bg

0884 101 454

Иван Иванов - старши експерт – Шумен

ivan.ivanov@mon.bg

0889 952 286

Юри Паликов - старши експерт – Ямбол

j.palikov@mon.bg

0882 101 235

Николай Шопов - младши експерт

n.shopov@mon.bg

02 4676 157

Диляна Танова-Димова - младши експерт - Варна

d.tanova@mon.bg

0889 649 306

Отдел "Финансова верификация"

Стилян Апостолов - началник на отдел
s.apostolov@mon.bg
02 4676 175

Десислава Ботева - държавен експерт

d.stoykova@mon.bg

02 4676 179

Победа Гътовска - държавен експерт

p.pesheva@mon.bg

02 4676 163

Диана Маждракова - държавен експерт

d.majdrakova@mon.bg

02 4676 178

Мария Еленкова-Николова - главен експерт

m.elenkova@mon.bg

02 4676 177

Ани Куцарова - главен експерт

a.kutsarova@mon.bg

02 4676 164

Зорница Папаркова - главен експерт

z.paparkova@mon.bg

02 4676 159

Венета Йорданова - главен експерт

v.yordanova@mon.bg

02 4676 172

Мария Денизова - главен експерт

mdenizova@mon.bg

02 4676 177

Мая Букова - главен експерт

m.bukova@mon.bg

02 4676 176

Ирина Стоянова - старши експерт

i.stoianova@mon.bg

02 4676 174

Бистра Илиева - младши експерт

b.ilieva@mon.bg

02 4676 174

Стоян Ташев - старши сътрудник УЕПП

s.tashev@mon.bg

02 4676 162

Светлин Карачомаков - старши сътрудник УЕПП

s.karachomakov@mon.bg

02 4676 155

Дирекция „Управление на риска и контрол“

Гергана Минева - директор

g.mineva@mon.bg

02 4676 232

Младен Колев - държавен експерт

m.kolev@mon.bg

02 4676 217

Мирослава Пелева - главен експерт

m.peleva@mon.bg

02 4676 209

Лиана Миладинова - главен експерт

l.miladinova@mon.bg

02 4676 204

Сийка Стоицева- главен експерт

s.stoitseva@mon.bg

02 4676 231

Радослава Велева - главен експерт

r.veleva@mon.bg

02 4676 205

Антон Хаджикосев - главен експерт

a.hadjikossev@mon.bg

02 4676 207

Любка Спасова  - държавен експерт

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

Цветанка Фичева - и.д. директор

ts.ficheva@mon.bg

02 4676 123

Отдел „Счетоводство и плащания на ОП“

 

Цветанка Фичева - началник на отдел

ts.ficheva@mon.bg

02 4676 123

Георги Коемджиев - главен експерт

g.koemdjiev@mon.bg

02 4676 126

Асен Балабанов - главен експерт

a.balabanov@mon.bg

02 4676 122

Евгений Гатев - главен експерт

e.gatev@mon.bg

02 4676 120

Марян Георгиев - главен експерт

Отдел "Счетоводство и плащания на ИА"

Георги Коемджиев - и.д.началник отдел

g.koemdjiev@mon.bg

02 4676 126

Тодор Хвърчилков - главен експерт

Гинка Няголова - старши експерт

g.niagolova@mon.bg

0882 101 234

Мария Колева - главен експерт

mariya.koleva@mon.bg

02 4676 110

Слав Иванов - старши експерт

slav.ivanov@mon.bg

02 46 76 157

Гергана Георгиева - старши експерт

Дирекция "Администрация и управление"

Димитър Ничев - и.д. Директор

d.nichev@mon.bg

02 4676 166

Орлин Кузов - държавен експорт

okouzov@mon.bg

Силвия Киришева - главен експерт

skirisheva@mon.bg

02 4676 136

Диляна Микова - главен експерт

d.mikova@mon.bg

Елина Давидова - главе експерт

e.davidova@mon.bg

Весела Начева-Кръстева - главен експерт

Златка Видина - главен експерт

z.vidina@mon.bg

02 4676 228

Христо Зарзавалиев - главен експерт

Радосвета Димитрова - старши експерт

r.k.dimitrova@mon.bg

02 4676 101

Величка Гоцкова - старши експерт

Златемира Георгиева-Иванова - сътрудник УЕПП

zl.georgieva@mon.bg

02 4676 232

Вълчо Мукленов – архив

v.muklenov@mon.bg

02 4676 169

Василена Гребенчарска - главен специалист

v.grebencharska@mon.bg

02 4676 106

Мариана Зарева - главен специалист

m.zareva@mon.bg

02 467 6218 

Връзки с обществеността

Магдалена Димитрова - държавен експерт

mag.dimitrova@mon.bg
02 4676 215

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре