НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ"

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Нашият адрес е:

1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК
14.30 часа – 16.30 часа

Форма за обратна връзка

captcha

Ръководство

 

Кирил Гератлиев - и.д. главен директор
e-mail: k.geratliev@mon.bg

Радосвета Димитрова - гл. специалист
e-mail: r.k.dimitrova@mon.bg
тел.: 02 4676 101

Светомира Калоянова - и.д. заместник главен директор
тел.: 02 4676 229
e-mail: m.kaloyanova@mon.bg

Цветана Герджикова - и.д. заместник главен директор
тел: 02 4676 138
e-mail: tz.guerdjikova@mon.bg  

Отдел "Програмиране и договаряне"

Веселина Тюфекчиева - държавен експерт 
v.tyufekchieva@mon.bg
02 4676 102

Магдалена Димитрова - държавен експерт
mag.dimitrova@mon.bg

02 4676 111

Нели Георгиева - държавен експерт 
n_georgieva@mon.bg
02 4676 108

Боряна Мирчева - държавен експерт 
b.mircheva@mon.bg
02 4676 107

Цветан Спасов

tz.spassov@mon.bg

Иванка Вангелова - главен експерт

i.vangelova@mon.bg

02 4676 214

Ивайло Илиевстарши експерт
i.iliev@mon.bg
02 4676 105

Ангел Ангеловстарши сътрудник
a.angelov@mon.bg
02 4676 104

Василена Гребенчарскагл. специалист
v.grebencharska@mon.bg
02 4676 106

 

Отдел "Наблюдение и оценка"

Методий Киров - началник на отдел
m.kirov@mon.bg
02 4676 130

Светомира Калоянова - държавен експерт
m.kaloyanova@mon.bg
02 4676 229

Галина Ненчева - главен експерт
g.nencheva@mon.bg
02 4676 134

Йоана Божилова - главен експерт
y.bozhilova@mon.bg
02 4676 135

Аспарух Диков - старши експерт
a.dikov@mon.bg
02 4676 132

Отдел "Верификация"

Стефка Пилева-Малиновсканачалник на отдел
s.pileva@mon.bg
02 4676 150

Сектор "Техническа верификация"

Димитър Ничевначалник на сектор
d.nichev@mon.bg
02 4676 166

Магда Московастарши експерт
m.moskova@mon.bg
0888 763 305

Мария Чавдароваглавен експерт
m.chavdarova@mon.bg
02 4676 215

Цветелина Кировастарши експерт
c.popova@mon.bg
0884 600 823

Наталия Тодоровастарши експерт
n.mineva@mon.bg
0886 731 025

Емилия Николовастарши експерт
emi.nikolova@mon.bg
0888 572 826

Валерия Ниновастарши експерт
v.ninova@mon.bg
0882 101 239

Георги Ивановстарши експерт
g.ivanov@mon.bg
02 4676 158

Слав Ивановмладши експерт
slav.ivanov@mon.bg
02 46 76 157

Златемира Георгиева-Ивановасътрудник 
zl.georgieva@mon.bg
02 4676 232

Динко Драгановдържавен експерт
d.draganov@mon.bg
02 46 76 160

Росица Карасановастарши експерт
r.karasanova@mon.bg
02 4676 171

Юри Паликовстарши експерт
j.palikov@mon.bg
0882 101 235

Лазар Парасковстарши експерт
l.paraskov@mon.bg
0884 101 454

Янко Радковстарши експерт
ia.radkov@mon.bg
0882 101 236

Магдалена Атковастарши експерт
m.atkova@mon.bg
0889 996 692

Иван Иванов старши експерт
ivan.ivanov@mon.bg
0889 952 286

Даниела Ванковастарши експерт
d.vankova@mon.bg
062 616 323

Илиян Томовстарши експерт
i.tomov@mon.bg
0884 101 456

Галя Дудинскаглавен експерт
g.dudinska@mon.bg
02 4676 151

Диляна Танова-Димовамладши експерт
d.tanova@mon.bg
0889 649 306

Петя Андреева младши експерт
p.andreeva@mon.bg
02 4676 151

Роксана Трифонова - старши експерт 
r.trifonova@mon.bg 
02 4676 152

Николай Шопов - младши експерт
n.shopov@mon.bg
02 4676 157

Вълчо Мукленов - сътрудник по УЕПП
v.muklenov@mon.bg 
02 4676 169

Сектор "Финансова верификация"

Стилян Апостолов - началник на сектор
s.apostolov@mon.bg
02 4676 175

Десислава Ботева държавен експерт
d.stoykova@mon.bg
02 4676 179

Радосвета Кочева главен експерт
radosveta.dimitrova@mon.bg
0888 011 439 

Мария Денизова - главен експерт
mdenizova@mon.bg
02 4676 164

Венета Йорданова - главен експерт
v.yordanova@mon.bg
02 4676 172

Катя Матеева - старши експерт
k.mateeva@mon.bg
0882 101 238

Атанас Парахулев - старши експерт
a.parahulev@mon.bg
0889 383 870

Гинка Няголова - старши експерт
g.niagolova@mon.bg
0887 611 421

Камен Атанасов - главен експерт
k.atanasov@mon.bg
0889 882 691


Победа Гътовскаглавен експерт
p.pesheva@mon.bg
02 4676 163

Зорница Папаркова главен експерт
z.paparkova@mon.bg
02 4676 230

Мая Букова - старши експерт 
m.bukova@mon.bg
02 4676 176

Ирина Стоянова - старши експерт
i.stoianova@mon.bg
02 4676 174

Ани Куцаровастарши експерт
a.kutcarova@mon.bg
02 4676 164

Стоян Ташев старши сътрудник
s.tashev@mon.bg
02 4676 162

Захари Павлов - старши сътрудник
z.pavlov@mon.bg
02 4676 163

Мария Еленкова-Николова - старши сътрудник
m.elenkova@mon.bg
02 4676 177

Светлин Карачомаков - старши сътрудник
s.karachomakov@mon.bg
02 4676 155 

Отдел "Управление на риска и контрол"

Елина Давидова – началник на отдел
e.davidova@mon.bg
02 4676 167

Гергана Минева-Младенова - държавен експерт
g.mineva@mon.bg
02 4676 232

Димитър Бочев - държавен експерт
d.bochev@mon.bg
02 4676 228

Младен Колев - държавен експерт
m.kolev@mon.bg
02 4676 217

Станислава Илиева – държавен експерт
silieva@mon.bg
02 4676 202

Мирослава Пелева – главен експерт
m.peleva@mon.bg
02 4676 209

Радослава Велева - главен експерт
r.veleva@mon.bg
02 4676 205

Сийка Стоицева - главен експерт
s.stoitseva@mon.bg
02 4676 231

Златка Видина - главен експерт
z.vidina@mon.bg
02 4676 208

Александър Вачев – младши експерт
a.vachev@mon.bg
02 4676 219

Иван Димитров - младши експерт
i_dimitrov@mon.bg
02 4676 203

Антон Хаджикосев - старши сътрудник по УЕПП
a.hadjikossev@mon.bg
02 4676 207

Лиана Миладинова - старши сътрудник по УЕПП
l.miladinova@mon.bg
02 4676 204

Величка Гоцкова - старши експерт

Лина Стоева - младши експерт

Натали Генкова - старши експерт

Отдел "Финансово планиране, счетоводна отчетност и плащания"

Цветанка Фичеваначалник на отдел
ts.ficheva@mon.bg
02 4676 123

Георги Коемджиевдържавен експерт
g.koemdjiev@mon.bg
02 4676 126

Асен Балабанов - главен експерт
a.balabanov@mon.bg
02 4676 122 

Владимир Станчевстарши сътрудник
v.stanchev@mon.bg
02 4676 120

Марина Павловамладши експерт
mpavlova@mon.bg
02 
4676 127

Радосвета Димитрова гл. специалист
r.k.dimitrova@mon.bg
02 
4676 101

Отдел "Външни европейски програми"

Мария Василева-Вълова началник на отдел
m.valova@mon.bg
02 4676 220

Теодора Танева - държавен експерт
t.taneva@mon.bg
02 4676 226

Мария Теодоровастарши сътрудник
m.teodorova@mon.bg
02 4676 221

Елена Милошова - старши сътрудник
е.miloshova@mon.bg
02 4676 223

Джени Узуновастарши сътрудник
d.uzunova@mon.bg
02 4676 222 

Боряна Боянова - старши експерт
b.boyanova@mon.bg
02 4676 227

Мартина Кобакова - старши експерт
e.andreeva@mon.bg
02 4676 226

Мария Спасова - старши експерт
m.spasova@mon.bg
02 4676 224 

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре