НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
"СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ"

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Функции на дирекцията

Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката е създадена през 2006 година.  През 2009 г. поема функциите на Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми“.

Нашата мисия  е активно участие в усвояване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз за целите на образованието и науката и реализирането на нова оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) за програмния период 2014-2020 г. Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми“ е определена за Управляващ орган на ОП НОИР.

Министерство на образованието и науката изпълнява функциите на Междинно звено по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”. Управлението на Оперативната програма се извършва от Управляващ орган – Министерство на труда и социалната политика и три междинни звена, които пряко отговарят за изпълнението на отделни приоритети по ОП РЧР

Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” управлява приоритетни оси 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” и 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” от ОП РЧР.

Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” също така изпълнява функциите на изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Дирекцията има изградени териториални звена на територията на Република България.

Странична лента

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре