Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

РМС № 196 от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ, за определяне на нац. приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства

РМС № 368 от 25 юни 2019 г. за одобряване на Списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от ЕФРР,ЕСИФ+,КФ,ЕФМДР, Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигурност"

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“