Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

Наименование на административната услуга:
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2133

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за администрацията - §. 1, т. 2, буква “в“;
Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7;
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40;
Кодекс на труда – чл. 128а, ал. 1.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР)

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Деловодство на ИА ОПНОИР; адрес: 1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 1; e-mail: [email protected]; 02/4676-218, 02/4676-136; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявителят подава заявление по образец до главния секретар на ИА ОПНОИР за издаване на удостоверение (УП-3) за осигурителен доход. Заявлението, заедно с приложените документи, се регистрира в деловодната система и се резолира за директора на дирекция „Администрация и управление“ (АУ). Директорът на дирекция АУ предоставя на служител постъпилото искане постъпилото искане за издаване на удостоверение (УП-3). След уточняване на данните се издава съответен документ, който се извежда в деловодната система на ИА ОПНОИР и се изпраща по посочения в заявлението начин.

Изисквания: Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с ИА ОПНОИР.

Необходими документи:

 • Копия от трудова/служебна книжка;
 • Документ за идентичност на имена, в случай на настъпили промени;
 • Копие на нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице.

При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.

Образци на формуляри: Образец на заявление

Начини на заявяване на услугата:
Заявлението по образец се подава по един от следните начини:

 • лично – с документ за самоличност;
 • чрез лицензиран оператор /поща или куриер/ - заявлението следва да е в оригинал;
 • от други лица – с приложено копие на нотариално заверено пълномощно;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg);
 • по електронен път – подписан с електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата се предоставя по електронен път, чрез сканиране на издадения документ и изпращането му с електронен подпис на следния електронен адрес: [email protected]

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд София-град

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс

Начини на получаване на резултата от услугата:
Удостоверението се получава:

 • лично – срещу документ за самоличност;
 • чрез лицензиран оператор /поща или куриер/ с обратна разписка, където разходите са за сметка на заявителя;
 • от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg);
 • по електронен път – подписан с електронен подпис.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“