Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ удължава срока за кандидатстване

На  2 октомври 2020 г. Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни публикува на своята интернет страница http://www.mig-struma.eu/   обява за удължаване на крайния срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M20P001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ до 30.10.2020 г..

Основна цел на процедурата е да се повиши качеството на образователните услуги и да се подобри достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори и др.), в малките населени места и трудно достъпните райони на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Специфичните цели на процедурата са:

 1. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до  предучилищното и училищното образование в малките населени места;
 2. Намаляване броя на не обхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище;
 3. Увеличаване броя на интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и в същото време да им бъде осигурена среда ориентирана към съхраняване на културната им идентичност, даваща възможност за изграждането им като пълноценни граждани, с успешна професионална, личностна, социална и творческа реализация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПНОИР 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 ,„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като например ромите” на ОПНОИР.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

По настоящата процедура са допустими следните кандидати:

 1. Общините на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;
 2. Детски градини;
 3. Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 1. Общините на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;
 2. Детски градини;
 3. Училища;
 4. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

 1. Деца и ученици от маргинализирани[1] групи, включително роми;
 2. Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи): 

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани  групи (вкл. работа през летните месеци);

- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет; 

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата: 

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

- привличане и включване  на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане); 

- хранене в училищата,

- закупуване на учебни материали и пособия;

- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително  закупуване на ИКТ;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

3.Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез  допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по  настоящата процедура е  977 915.00  лева общо за периода на Стратегията.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 195 583,00 лева.

Максималният интензитет на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи. Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Краен срок за представяне на предложенията: 30.10.2020 г., 17:30 часа.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на  средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидат може да иска разяснения по процедурата в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите следва да се адресират до МИГ „Струма- Симитли, Кресна и Струмяни“ на следния електронен адрес: [email protected]. Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, посочен в обявата.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: www.mig-struma.eu.

 

[1] За целите на Мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ в понятието „маргинализирана група“ ще се включват деца и ученици, които имат ограничен достъп до качествени образователни услуги, поради проблеми в социално-битовата им среда, ниския образователен статус на родителите им, етнокултурнитe им различия или териториалните особености на населеното място. Това води до риск от ранното им отпадане от образователната система и последваща социално-икономическа изолация.

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява процедура за подбор на проекти

На 30 септември 2020 г. сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обяви процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основна цел на процедурата: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са:

а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, общини Дряново и Трявна.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Общините Дряново и Трявна;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустимите кандидати следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и да реализират проектите си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия.

Допустимите кандидати по ОП НОИР кандидатстват само с едно проектно предложение по ИП „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите” към стратегията за ВОМР.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по настоящата процедура са:

 • Общините Дряново и Трявна;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, да са регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране и да реализират проектите си към Стратегията по подхода ВОМР на същата територия.

Целеви групи по мярката:

• Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;

• Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);

- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

- осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ;

- осигуряване на хранене в професионалните гимназии;

- осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно;

- закупуването на учебници, учебни пособия и материали;

- допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;

- подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);

- хранене в училищата,

- закупуване на учебни материали и пособия;

- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1-ви период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения:

От 30 септември 2020 г. до 17.00 часа на 16 ноември 2020г., включително;

2-ри период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения:

От 08 януари 2021 г. до 17.00 часа на 8 февруари 2021г., включително (в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е: 222 388,00 лева.

Бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: остатъчни средства след приключването на първия прием.

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

7. ОБЕКТИВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

7.1. Задължителни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест са гласувани от Комитета за наблюдение на ОП НОИР 2014 – 2020, съгласно чл.14, ал.2, т.1 и чл.26, ал.2 от ЗУСЕСИФ. В тази връзка, МИГ ще извършва подбор на проектни предложение в съответствие с критериите, определени в „Методологията за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в стратегията за ВОМР”, която е неразделна част от Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие.

7.2. Специфични критерии за оценка и тяхната тежест:

1. Проектът включва като целева група деца до 6 год.– 25 т.

2. Проектът включва дейности насочени към застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства или за отпаднали от училище с цел реинтегриране в образователната система 25 т.;

3. Проектът включва дейности насърчаващи участието на родителите в образователния процес 25 т.;

4. Проектът включва провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност с цел преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност –– 25 т.

Общ брой точки от специфичните критерии за оценка: 100 т.

8. МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и в ИСУН2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

МИГ Луковит - Роман с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява процедура за подбор (Втори срок на кандидатстване)

На 29 септември 2020 г. МИГ Луковит – Роман обявява втори срок на кандидатстване до 17 часа на 30 октомври 2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“.

Целта на процедурата  е да съдейства за Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основна цел на процедурата за подбор на проекти „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи) в общините Луковит и Роман“ е да подобри достъпа и да повиши качеството на предучилищното образование в малките населени места на територията на МИГ Луковит- Роман.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит-Роман.

ДОПУСТИМИ ПРЕКИ ДЕЙНОСТИ ПО КОНКРЕТНАТА ПРОЦЕДУРА:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник- учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер;

2. Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) – описана в Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман.

ВАЖНО! 

1. Дейностите по операцията трябва да се изпълняват в образователни институции, в които има деца и ученици от маргинализирани групи.

2. Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път  или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми.

Освен описаните по-горе задължителни по процедурата допустими преки дейности, проектното предложение задължително трябва да включва и непреки дейности.

Допустими непреки дейности:

 • Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА  СА:

 • Община Луковит и Община Роман
 • Детски градини;
 • Училища с подготвителни групи.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА СА:

 • Община Луковит и Община Роман;
 • Детските градини на територията на двете общини;
 • Училища с подготвителни групи на територията на двете общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ВАЖНО! Партньорството е задължително условие за допустимост на проектите.

Всички кандидати и партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на община Луковит или Община Роман.

Допустимите бенефициенти по настоящата процедура могат да кандидатстват само с едно проектно предложение по ИП „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите” от мерките в стратегията за ВОМР.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Индикативният бюджет по втори прием по настоящата процедура е остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием в размер на:  223 794,90 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:  50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 70 000 лв.

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Втори прием за представяне на проектно предложение е в периода: 29.09.2020 г. -  30.10.2020 г., 17:00 часа.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектните предложения, подписани с квалифициран електронен подпис, по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://еumis2020.government.bg, http://mig-lr.eu/ и www.opnoir.bg)

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман: [email protected] .

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Луковит-Роман и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

МИГ Луковит - Роман с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява процедура за подбор (Втори срок на кандидатстване)

На 1 септември 2020 г. МИГ Луковит - Роман обяви втори срок на кандидатстване до 17:00 часа на 15.10.2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.021 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“.

Целта на процедурата е да съдейства за реализирането на Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основна цел на процедурата за подбор на проекти е да подобри достъпа и да повиши  качеството на училищното професионално образование в малките населени места, както и да намали броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище. С реализацията на процедурата се цели повишаване на мотивацията на учениците от маргинализираните групи за включване в професионалното образование като се осигурят условия за достъп до качествено образование.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит-Роман.

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно, когато това не е финансирано от държавния или общинския бюджет;
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

2. Провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

Освен описаните по-горе задължителни по процедурата допустими преки дейности, проектното предложение задължително трябва да включва и непреки дейности.

Допустими непреки дейности:

 • Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

ВАЖНО! 

1. Дейностите по операцията трябва да се изпълняват в образователни институции, в които има ученици от маргинализирани групи.

2. Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми.

Индикативният бюджет по втория прием по настоящата процедура е остатъкът от неусвоения бюджет от първия прием в размер на: 57 598,40 лв.

Краен срок за представяне на проектно предложение: 15.10.2020 г., 17.00 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и http://mig-lr.eu.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Луковит-Роман и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“