Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Веднъж на всеки седем години Европейският съюз определя бъдещия си дългосрочен бюджет — многогодишната финансова рамка. Следващият такъв бюджет, който влиза в сила от 1 януари 2021 г., ще бъде първият бюджет за Европейския съюз, състоящ се от 27 държави. На 2 май 2018 г. Комисията прие предложение за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионният фонд (КФ) подкрепят икономическото, социалното и териториалното сближаване на Европейския съюз. Те допринасят за намаляване на различията, които все още съществуват между европейските региони и държави. Европейският социален фонд + (ЕСФ+) подкрепя прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права. ЕФРР, КФ и ЕСФ+ представляват източниците за финансиране на политиката на сближаване на Европейския съюз (кохезионната политика на ЕС).

Съгласно проекта на Регламент за общоприложими разпоредби за програмен период 2021-2027 г. ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионният фонд и ЕФМДР ще подпомагат пет цели на политиката:

Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход (ЦП 1);

Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска (ЦП 2);

Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ (ЦП 3);

Цел на политиката 4: По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права (ЦП 4);

Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи (ЦП 5).

ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд допринасят за действията на Съюза, водещи до увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза в съответствие с член 174 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), като преследват следните цели:

а) „Инвестиции за растеж и работни места в държавите членки и в регионите“, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд; и

б) „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“, подпомагана от ЕФРР.

 

С Решение № 196 от 11 април 2019 г. на МС за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства за разработването им е одобрен индикативен Списък с програми и водещи ведомства за разработването на всяка програма за програмен период 2021-2027 г. В Решението, Министерство на образованието и науката е одобрено за водещо ведомство по отношение на „Оперативна програма за наука и образование“.

С Решение № 495 на МС от 21 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Решение № 196 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. наименованието на „Оперативна програма за наука и образование“ се замени с „Програма за образование“.

С Решение № 335 от 7 юни 2019 г. на МС за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми е одобрено индикативно финансово разпределение на средствата за България от ЕСФ+, ЕФРР и КФ за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми съгласно приложението като основа на процеса по изготвяне на Споразумение за партньорство и оперативните програми и провеждане на преговорите с Европейската комисия по тях. За „Оперативна програма за наука и образование“ са разпределени средства от ЕФРР - по Цел на политиката 1 и от ЕСФ+ - по Цел на политиката 4.

С Решение № 496 от 21 юли 2020 г. на МС за изменение на Решение № 335 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021 – 2027 г. по цели на политиката и програми (РМС № 496/2020 г.) индикативните финансови средства по бъдещите програми за програмен период 2021-2027 г. са преразпределени, с което Програма за образование" остава еднофондова, с финансиране по линия на ЕСФ+, а предвиденото първоначално финансиране по ЕФРР се извежда от обхвата на програмата.

Съгласно изискванията на Постановление № 142 на МС от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. трябва да бъдат създадени тематични работни групи за разработване на всяка от програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021-2027 г. В Постановлението са посочени условията за съставяне на ТРГ,  задачите и основни процедури за работните групи.

Със Заповед № РД09-1942 от 01.08.2019 г. Министърът на образованието и науката възложи на ИА ОПНОИР да организира дейностите по разработването на новата „Оперативна програма за наука и образование“, както и дейностите по сформиране на Тематичната работна група. Съставът на ТРГ е определен от министъра със Заповед № РД09-2726 от 22.10.2019 г. при спазване на разпоредбите на ПМС № 142/2019 г.

Заповед № РД09-1942 от 01.08.2019 г. бе изменена със Заповед № РД09-1654 от 31.07.2020 г., с която Министърът на образованието и науката възложи на ИА ОПНОИР да организира дейностите по разработването на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г., както и дейностите по сформиране на ТРГ за нейното разработване.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“