Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Протоколи и материали от проведени заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Четиринадесето заседание на КН – 30.06.2021 г. (онлайн чрез платформа ZOOM)

Информация съгласно чл. 3, т. 1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР – м. Юни 2021 г.

Промяна в Раздел I „Общо описание“, Секция „Продължителност“

Информация съгласно чл. 3, т. 1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР – м. Май 2021 г.

Промяна в Раздел I „Общо описание“, Секция „Бюджет до (в лева)“

Информация съгласно чл. 3, т. 1.1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР – м. Април 2021 г.

Промяна в Раздел I „Общо описание“, Секция „Продължителност“

Тринадесето заседание на КН – 03.12.2020 г. (онлайн чрез платформа ZOOM)

Писмена процедура - м. Ноември 2020 г.

Писмена процедура - м. Септември 2020 г.

Писмена процедура - м. Април 2020 г. (втора)

Писмена процедура - м. Април 2020 г.

Дванадесето заседание на КН - 20.11.2019 г.

Писмена процедура - м. Октомври 2019 г. (втора)

Писмена процедура - м. Октомври 2019 г.

Писмена процедура - м. Септември 2019 г.

Единадесето заседание на КН - 29.05.2019 г.

Писмена процедура - м. Април 2019 г.

Писмена процедура - м. Март 2019 г.

Писмена процедура – м. Декември 2018 г.

Десето заседание на КН - 29.11.2018 г.

Писмена процедира - м. Юли 2018 г. (втора)

Писмена процедура - м. Юли 2018 г.

Девето (извънредно) заседание на КН - 29.06.2018 г.

Осмо заседание на КН - 18.05.2018 г.

Седмо заседание на КН - 24.11.2017 г.

Протоколи от заседания и писмени процедури за неприсъствено вземане на решения на КН на ОП НОИР 2014-2020 г. (от м. ноември 2014 г. до м. октомври 2017 г.)

Документи за информация

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“