Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕЗ 2019 г.

Набира оферти за "Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ с 2 (две) обособени позиции"

Набира оферти за "Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на  Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

Набира оферти за „Обновяване, надграждане и поддръжка на Интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕЗ 2019 г.

Доставка чрез закупуване на нови неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“, с 2 (две) обособени позиции

Доставка чрез закупуване на нови неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за нуждите на Изпълнителна агенция оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж,  с 2 (две) обособени позиции.

Предоставяне на техническа експертиза за Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР ) 2014–2020 г. при наблюдението на изпълнението на договорите по Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на ОП НОИР“

Доставка на компютърна, периферна и офис техника за Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, с 3 (три) обособени позиции.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ 2019 Г.

Извършване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Извършване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Покани за участие в пазарни консултации през 2019 г.

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет “Периодична доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на ИА ОП НОИР“ с две обособени позиции.

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултифункционални устройства, мултимедийна и офис техника за нуждите на ОП НОИР“ ;

Покана за участие в пазарни консултации при възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка чрез закупуване на 4 броя нови неупотребявани леки автомобили за нуждите на ОП НОИР“;

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“