Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Примерен модел относно спазването на изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации

Разяснения към висшите училища във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Разходи за единица продукт, които се прилагат за обучения на педагогически специалисти, проведени изцяло в електронна среда съгласно Наредба № 15/2019 г. при изпълнението на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Указания за бенефициентите по процедура чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“

Информация относно отчитането на индикаторите за изпълнение, стопанската дейност и прилагането на правилата за държавна помощ по отношение на проектите, финансирани от ПО 1

Във връзка с постъпили запитвания от бенефициентите, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува информация относно отчитането на индикаторите за изпълнение, стопанската дейност и прилагането на правилата за държавна помощ по отношение на проектите, финансирани от приоритетна ос 1

Указания към бенефициентите за често допусканите грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки/избор на изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ, констатирани от УО на ОП НОИР в периода април 2020 – април 2021 г.

Разход за единица продукт, който се прилага при специфични двудневни обучения на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Разходи за единица продукт, които се прилагат при обученията на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, при изпълнението на проектите с конкретен бенефициент МОН

Указания към бенефициентите по ос 1 относно документите, които следва да се въвеждат в ИСУН 2020 при отчитане на договори за проектиране, строителство/инженеринг, осъществяване на строителен надзор и осъществяване на авторски надзор („строително досие“)

Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на БФП, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР, утвърдено на 11.12.2020 г.

Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР

Методика за определяне на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление при процедури за конкурентен подбор и директно предоставяне по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР

Указания във връзка с допустимостта на разходите за оборудване и обзавеждане и прилагането на ДДС № 20/14.12.2004 г. от бюджетните организации

Методика за определяне на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление при процедури по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР, утвърдена на 02.03.2020 г.

Ръководството за изпълнение на договори по приоритетна ос 1 на ОП НОИР, утвърдено на 09.01.2020 г.

Указания за бенефициентите по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Указания до възложителите на обществени поръчки – бенефициенти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Настоящият документ представлява Указание на потребителя на модул „Договори“ в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020).

ИСУН 2020 обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС, независимо от тяхното местоположение на територията на Република България.

Документът е разработен във връзка с осъществяване на  процедурата за последващ контрол за законосъобразност на обществените поръчки, финансирани със средства по ОП НОИР 2014-2020 г.

РЪКОВОДСТВО за изпълнение на проекти по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР (утвърдено на 8.11.2018 г.)

Стандартна таблица за максимално допустимите размери на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението и управлението на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 1 на ОП НОИР

Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР

РЪКОВОДСТВО за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна пр

Информация за често допусканите грешки при изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Ръководство за изпълнение на проекти по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“