НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Сключени договори през 2019 г.

Сключени договори през 2018 г.

 

Одобрените проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" може да намерите в системата ИСУН 2020 на следния ЛИНК 

BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

BG05M2OP001-1.001„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения"

Сключени договори през 2017 г.

Одобрените проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" може да намерите и на следния линк

BG05M2OP001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1"

BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" (втори срок за кандидатстване) 

BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Сключени договори през 2016 г.

BG05M20P001-2.006-0001 „Ученически практики – фаза 1”

BG05M2ОP001-3.004 -0001 „Нов шанс за успех“ 

BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ 

BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“

BG05M2ОP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“

BG05M20P001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”

BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1”

BG05M2OP001-4.001-0006 "Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др."

BG05M2OP001-4.001-0005 "Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета"

BG05M2OP001-4.001-0004  финансов план „Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него“

BG05M2OP001-4.001-0003  финансов план „Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР“

BG05M2OP001-4.001-0002  финансов план „Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г., оценки, проучвания, анализи и др.“ 

BG05M20P001-2.001 ,,Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ 

Одобрените проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" може да намерите и на следния линк

 


 

Сключени договори през 2015 г.

BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“

BG05M2OP001-4.001-0001 финансов план "Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания,както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР"    

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре