Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ВАЖНО!

23 май 2014 г.

На основание чл. 68, ал.2 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме за промяна на датата и часа на провеждане на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“(номер на преписката в АОП 00165-2014-0004) открита с решение № Р01-18 от 28.03.2014 г. (с ID 595620), и Обявление за поръчка  с ID 595622,  изменено с решение №Р01-20 от 10.04.2014 г.(с ID 598823). Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 28.05.2014 г. сряда от 13.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката с адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, Зала № 3

Същата информация ще бъде качена и на сайта на Министерство на образованието и науката

08 януари 2014 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Организиране на семинари и конференции“ по Проект BG051PO001-3.1.07-0062, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 14.01.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

08 януари 2014 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 16.01.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

20 януари 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС 69 от 2013г. на Нов български университет с предмет: „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по проект BG 051PO001-3.1.07-0039, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

07 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:„Изработване и дизайн на мултимедийни електронни учебници за дистанционно обучение“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 21.02.2014г. в 17:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

11 февруари 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013г. с предмет: „Организиране на пътувания в страна и чужбина за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 18.02.2014г. в 15:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

14 февруари 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013г. с предмет: “Доставка на хардуер по проект BG051PO001-3.1.08-0022 в две обособени позиции“ по проект BG051PO001-3.1.08-0022 „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 21.02.2014г. в 17:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

18 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на преносими компютри с операционен софтуер, сървър, видеокамери и микрофони" по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 05.03.2014 г. в 17:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

21 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, преносим компютър, мултифункционално устройство и фотоапарат“ по Проект BG051PO001-3.1.07-0072, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 ч. на 05.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

26 февруари 2014 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с „Извършване на услуги по четири обособени позиции“:

Обособена позиция 1 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Системна Администрация“;
Обособена позиция 2 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“;
Обособена позиция 3 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Техники по извличане на данни“;
Обособена позиция 4 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“;

по договор № BG051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 14.00 часа на 19.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

27 февруари 2014 г.

Европейски Политехнически Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет „Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ”, по договор № BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 часа на 13.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

28 февруари 2014 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет на процедурата: „Закупуване на оборудване по 4 обособени позиции“ :

Обособена позиция 1 – Закупуване на хардуерен кит за анализ на мобилни телефони, „GPS” устройства и „PDAs”;
Обособена позиция 2 – Закупуване на хардуерно устройство за съдебно възстановяване на доказателства;
Обособена позиция 3 – Закупуване на смартфони;
Обособена позиция 4 – Закупуване на таблети

по договор № BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 10.00 часа на 28.04.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

07 март 2014 г.

Европейски Политехнически Университет удължава срока за подаването на офертите от кандидатите по обявена процедура за „избор с публична покана“ с предмет „Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система.Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ”, по договор № BG 051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата се удължава до 16.00 часа на 21.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

21 март 2014 г.

Бургаски свободен университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване на инструменти за анализ на себестойността на образователни, квалификационни и свързани с НИД дейности“ по Проект № BG051PO001-3.1.08-0017, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 31/03/2014 г.  Час: 16.00 ч.

Предоставените документи може да видите тук:

25 март 2014 г.

Висше училище по застрховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Визуализация на проект BG051PO001-3.1.08-0022 и доставка на консумативи“ в три обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Осъществяване на 2 бр. публикации в медиите;
Обособена позиция 2: Организиране на двудневна закриваща конференция по проект  BG051PO001-3.1.08-0022;
Обособена позиция 3: Изработване на блокноти и химикалки;
по Проект № BG051PO001-3.1.08-0022, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 03.04.2014 г. в 16:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

25 март 2014 г.

Висше училище по застрховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-4.3.04-0013“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0013, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 04.04.2014 г. в 16:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

25 март 2014 г.

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система” по Проект № BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 03.04.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

25 март 2014 г.

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия.” в осем обособени позиции :
1 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в MS Office-Excel”;
2 – Експерт за разработване на учебен модул „Тематично ориентирана физика”;
3 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в компютърните архитектури”;
4 – Експерт за разработване на учебен модул „Цифрова обработка на изображения”;
5 - Експерт за разработване на учебен модул „Компютърна графика – Photoshop”;
6 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в мултимедийните технологии”;
7 – Експерт за разработване на учебен модул „Цифрови изображения – формиране и регистриране”;
8 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновативни методи в мултимедийното обучение” по Проект № BG051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 03.04.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

26 март 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Американски университет - Благоевград с предмет: „Извършване на услуги“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция №2 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“( business Intelligence and OLAP);
Обособена позиция №4 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“(BI Applications)

по проект BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

04 април 2014 г.

Европейски Политехнически Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ” с четири обособени позиции :

ОП 1 - Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им;
ОП 2 - Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер;
ОП 3 - Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система;
ОП 4 - Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система;

по Проект № BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 18.04.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

09 април 2014 г.

Заповед за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация, сертифицирана и администрирано осигурявана от КОДАМ ООД с предмет: „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии  и мултимедия“ по проект BG 051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

09 април 2014 г.

Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация, сертифицирана и администрирано осигурявана от КОДАМ ООД обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Наемане на външни експерти по проект: Създаване на развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии  и мултимедия“ по проект BG 051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16 часа на 16.04.2014г.

Предоставените документи може да видите тук:

11 април 2014 г.

Нов български университет обявява по реда на ПМС № 69/2013 г. процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Разработване на модули: за обучение за работа с електронната система за дистанционно обучение за преподаватели и студенти“  по проект BG 051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно  обучение към Нов български университет“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 09.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

16 април 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Европейски политехнически университет – гр. Перник с предмет: „Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система“ по проект BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Решението за прекратяване на процедурата можете да видите тук:

30 април 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи” по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 16.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

15 май 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на оборудване за Център по визуална антропология” по проект BG051PO001-3.3.06-0060„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 26.05.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

19 май 2014 г.

Решение за прекратяване на Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Решението за прекратяване може да видите тук:

19 май 2014 г.

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 29.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

20 май 2014 г.

Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външени експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“ за разработване на учебен модул „Компютърни игри“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 30.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

21 май 2014 г.

Заповедта за прекратяване на Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация на процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия.“ За обособени позиции 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заповедта за прекратяване можете да видите тук:

21 май 2014 г.

Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външени експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в MS Office - Excel“
Обособена позиция 2: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в Компютърните архитектури“
Обособена позиция 3: Експерт за разработване на учебен модул „Цифрова обработка на изображения“
Обособена позиция 4: Експерт за разработване на учебен модул “Компютърна графика - Photoshop”
Обособена позиция 5: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в мултимедийните технологии“
Обособена позиция 6: Експерт за разработване на учебен модул „Цифрови изображения – формиране и регистриране“
Обособена позиция 7: Експерт за разработване на учебен модул „Иновативни методи в мултимедийното обучение“

по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 02.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

22 май 2014 г.

Заповед на ректора на Нов български университет за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заповедта за прекратяване може да видите тук:

22 май 2014 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр. Добрич обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Услуги по разработване и внедряване на университетска информационна система за ефективно управление на процесите в ВУМК за нуждите и целите на проектBG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“ (КИОСК)“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 30.05.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

23 май 2014 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр.Добрич обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Услуги по организация и провеждане на събития за целите на проект BG 051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“ (КИОСК), финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 02.06.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

15 юли 2014

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 24.07.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

4 юни 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект „Разширяване на умения и квалификацията на докторанти, постдоктуранти и млади учени в интердисциплинарни области(визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на учстойчиви връзки межди образованието, професионалното обучение и бизнеса“ по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 20.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

09 юни 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в международни форуми и конференции“по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 25.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

03 юли 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по Проект „Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието с Договор № BG051PO001-3.1.07-0039 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 25.07.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

04 август 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по проект BG051PO001-3.1.07-0039 „Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

23 юли 2014

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на материали и ремонтни дейности за видео-зали по проект BG 051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“

25 юли 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за организиране на заключителен семинар и изготвяне на ламинирани сертификати по проект BG 051PO001-4.3.05-0008 „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“ в ЧПБУ „Евростандарт“.

04 август 2014 г.

Заповед на ректора на Нов български университет за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

04 август 2014 г.

Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. по следните обособени позиции:

ОП 1 – Закупуване и доставка на материали;

ОП 2 – Закупуване и доставка на консумативи;

ОП 3 – Закупуване и доставка на ДМА;

ОП 4 – Съвместни дейности деца-учители-родители;

ОП 5 – Услуги за публичност.

по проект BG051PO001-4.1.05-0213 „Многоцветна дъга“ (модел за образователна интеграция на деца от предучилищна възраст в междукултурна среда).

06 август 2014 г.

Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС №118/2014 г. за извършване на одит по проект BG051PO001-3.1.08-0018 „Усъвършенстване на системите на управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

06 август 2014 г.

Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС №118/2014 г. за извършване на одит по проект BG051PO001-4.3.04-0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Прекратяване на процедура

28 октомври 2014 г.
 
Заповед за прекратяване на процедура  „избор с публична покана“ с предмет: „Организиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания (ЕСИ)“ по Проект BG051PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 
Предоставените документи може да видите тук:
 

13 август 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 20.08.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публично съобщение

27 август 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на канцеларски материали по проект BG 051PO001-3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Публично съобщение

27 август 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на канцеларски материали по проект BG 051PO001-3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Публично съобщение

27 август 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на канцеларски материали по проект BG 051PO001-3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Публична покана

01 септември 2014 г.


Европейски политехнически университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система“ по Проект BG051PO001-3.1.08-0037 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 15.09.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публична покана

01 септември 2014 г.

Американски университет в България обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  Извършване на услуги по три обособени позиции :

ОП 1 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Програмиране на мобилни компютри“ (Mobile Computing);

ОП 2 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“ (business Intelligence and OLAP);

ОП 3 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликация Бизнес Разузнаване“ (BI Applications),

по Проект BG051PO001-3.1.07-0001 „Актуализиране на учебните програми в департамент Компютърни Науки на АУБ в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 12:00 часа на 09.09.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публична покана

02 септември 2014 г.

Американски университет в България обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  Извършване на услуги по две обособени позиции :

ОП 1 – Извършване на услуги по подготовка, организиране, обезпечаване и провеждане на конференции;

ОП 2 - Извършване на услуги по подготовка, организиране, обезпечаване и провеждане на семинари,

по Проект BG051PO001-3.1.07-0001 „Актуализиране на учебните програми в департамент Компютърни Науки на АУБ в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 12:00 часа на 10.09.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публична покана

02 септември 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Организиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания (ЕСИ)“ по Проект BG051PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 15:00 часа на 26.09.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публично съобщение

03 септември 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за организиране на семинари по проект BG 051PO001-3.1.09-0002 „Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Предоставената информация може да видите тук:

Публично съобщение

11 септември 2014 г.

Министерството на образованието и науката  търси да назначи  на договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите по един психолог в изпълнение на Дейност 1. „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст” по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” за срок от 10 /десет/ месеца, при норма на заетост до 65 астрономически часа на месец, в следните детски градини и обединени детски заведения:

Предоставената информация можете да видите тук:

Публично съобщение

11 септември 2014 г.
 

Министерството на образованието и науката  търси да назначи  на договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите по един психолог в изпълнение на Дейност 1. „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст” по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” за срок от 10 /десет/ месеца, при норма на заетост до 65 астрономически часа на месец, в следните детски градини и обединени детски заведения:

 
Предоставената информация можете да видите тук:

Публична покана

Американски университет в България обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“ (BI Applications)“ по проект BG051PO001-3.1.07-0001 „Актуализиране на учебните процеси в департамент Компютърни науки на АУБ в съответствие с изискванията на труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 12:00 часа на 28.11.2014 г.

Предоставената информация може да видите тук:

Публична покана

04 ноември 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  Закупуване на компютри, хардуер и периферни устройства, по проект BG051PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 28.11.2014 г.

Предоставената информация можете да видите тук:

 

Публична покана

04 ноеври 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана" по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  Закупуване на консумативи, по проект BG051PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 21.11.2014 г.

Предоставената информация можете да видите тук:

Публична покана

24 ноеври 2014 г.

Бургаски свободен университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет :

„Придобиване на компютри и хардуер“ по проект  BG051PO001-3.1.08-0017

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 02.12.2014 г.

Предоставената информация може да видите тук:

Публична покана

09 декември 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Организиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания“ по проект BG051PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес – инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 08.01.2015 г.

Предоставената информация може да видите тук:

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“