НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ВАЖНО!

23 май 2014 г.

На основание чл. 68, ал.2 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме за промяна на датата и часа на провеждане на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“(номер на преписката в АОП 00165-2014-0004) открита с решение № Р01-18 от 28.03.2014 г. (с ID 595620), и Обявление за поръчка  с ID 595622,  изменено с решение №Р01-20 от 10.04.2014 г.(с ID 598823). Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 28.05.2014 г. сряда от 13.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката с адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, Зала № 3

Същата информация ще бъде качена и на сайта на Министерство на образованието и науката

08 януари 2014 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Организиране на семинари и конференции“ по Проект BG051PO001-3.1.07-0062, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 14.01.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

08 януари 2014 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 16.01.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

20 януари 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС 69 от 2013г. на Нов български университет с предмет: „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по проект BG 051PO001-3.1.07-0039, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

07 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:„Изработване и дизайн на мултимедийни електронни учебници за дистанционно обучение“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 21.02.2014г. в 17:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

11 февруари 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013г. с предмет: „Организиране на пътувания в страна и чужбина за нуждите на проект № BG051PO001- 3.3.06-0053„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 18.02.2014г. в 15:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

14 февруари 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 69 от 2013г. с предмет: “Доставка на хардуер по проект BG051PO001-3.1.08-0022 в две обособени позиции“ по проект BG051PO001-3.1.08-0022 „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 21.02.2014г. в 17:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

18 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на преносими компютри с операционен софтуер, сървър, видеокамери и микрофони" по Проект № BG051PO001-4.3.04-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 05.03.2014 г. в 17:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

21 февруари 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации, преносим компютър, мултифункционално устройство и фотоапарат“ по Проект BG051PO001-3.1.07-0072, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 ч. на 05.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

26 февруари 2014 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с „Извършване на услуги по четири обособени позиции“:

Обособена позиция 1 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Системна Администрация“;
Обособена позиция 2 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“;
Обособена позиция 3 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Техники по извличане на данни“;
Обособена позиция 4 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“;

по договор № BG051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 14.00 часа на 19.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

27 февруари 2014 г.

Европейски Политехнически Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет „Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ”, по договор № BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 часа на 13.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

28 февруари 2014 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет на процедурата: „Закупуване на оборудване по 4 обособени позиции“ :

Обособена позиция 1 – Закупуване на хардуерен кит за анализ на мобилни телефони, „GPS” устройства и „PDAs”;
Обособена позиция 2 – Закупуване на хардуерно устройство за съдебно възстановяване на доказателства;
Обособена позиция 3 – Закупуване на смартфони;
Обособена позиция 4 – Закупуване на таблети

по договор № BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 10.00 часа на 28.04.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

07 март 2014 г.

Европейски Политехнически Университет удължава срока за подаването на офертите от кандидатите по обявена процедура за „избор с публична покана“ с предмет „Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система.Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ”, по договор № BG 051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата се удължава до 16.00 часа на 21.03.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

21 март 2014 г.

Бургаски свободен университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване на инструменти за анализ на себестойността на образователни, квалификационни и свързани с НИД дейности“ по Проект № BG051PO001-3.1.08-0017, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 31/03/2014 г.  Час: 16.00 ч.

Предоставените документи може да видите тук:

25 март 2014 г.

Висше училище по застрховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Визуализация на проект BG051PO001-3.1.08-0022 и доставка на консумативи“ в три обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Осъществяване на 2 бр. публикации в медиите;
Обособена позиция 2: Организиране на двудневна закриваща конференция по проект  BG051PO001-3.1.08-0022;
Обособена позиция 3: Изработване на блокноти и химикалки;
по Проект № BG051PO001-3.1.08-0022, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 03.04.2014 г. в 16:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

25 март 2014 г.

Висше училище по застрховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-4.3.04-0013“ по Проект № BG051PO001-4.3.04-0013, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 04.04.2014 г. в 16:00 часа.

Предоставените документи може да видите тук:

25 март 2014 г.

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система” по Проект № BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 03.04.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

25 март 2014 г.

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия.” в осем обособени позиции :
1 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в MS Office-Excel”;
2 – Експерт за разработване на учебен модул „Тематично ориентирана физика”;
3 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в компютърните архитектури”;
4 – Експерт за разработване на учебен модул „Цифрова обработка на изображения”;
5 - Експерт за разработване на учебен модул „Компютърна графика – Photoshop”;
6 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в мултимедийните технологии”;
7 – Експерт за разработване на учебен модул „Цифрови изображения – формиране и регистриране”;
8 – Експерт за разработване на учебен модул „Иновативни методи в мултимедийното обучение” по Проект № BG051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 03.04.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

26 март 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Американски университет - Благоевград с предмет: „Извършване на услуги“ по следните обособени позиции:

Обособена позиция №2 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“( business Intelligence and OLAP);
Обособена позиция №4 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“(BI Applications)

по проект BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

04 април 2014 г.

Европейски Политехнически Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система ” с четири обособени позиции :

ОП 1 - Анализ на работните процеси в университета,идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им;
ОП 2 - Моделиране и симулация на работните процеси и процедури,свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер;
ОП 3 - Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система;
ОП 4 - Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система;

по Проект № BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 18.04.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

09 април 2014 г.

Заповед за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация, сертифицирана и администрирано осигурявана от КОДАМ ООД с предмет: „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии  и мултимедия“ по проект BG 051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

09 април 2014 г.

Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация, сертифицирана и администрирано осигурявана от КОДАМ ООД обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Наемане на външни експерти по проект: Създаване на развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии  и мултимедия“ по проект BG 051PO001-4.3.05-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16 часа на 16.04.2014г.

Предоставените документи може да видите тук:

11 април 2014 г.

Нов български университет обявява по реда на ПМС № 69/2013 г. процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Разработване на модули: за обучение за работа с електронната система за дистанционно обучение за преподаватели и студенти“  по проект BG 051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно  обучение към Нов български университет“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 09.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

16 април 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 69 от 2013 г. на Европейски политехнически университет – гр. Перник с предмет: „Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система“ по проект BG051PO001-3.1.08-0037, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Решението за прекратяване на процедурата можете да видите тук:

30 април 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи” по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 16.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

15 май 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на оборудване за Център по визуална антропология” по проект BG051PO001-3.3.06-0060„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 26.05.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

19 май 2014 г.

Решение за прекратяване на Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Решението за прекратяване може да видите тук:

19 май 2014 г.

Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталиране и настройка на видео система“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 29.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

20 май 2014 г.

Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външени експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“ за разработване на учебен модул „Компютърни игри“ по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 30.05.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

21 май 2014 г.

Заповедта за прекратяване на Частна професионална гимназия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация на процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Наемане на външни експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКT, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия.“ За обособени позиции 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заповедта за прекратяване можете да видите тук:

21 май 2014 г.

Частна професионалан гиманзия по Мултимедия, компютърен и графичен дизайн и анимация обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външени експерти по проект: Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в MS Office - Excel“
Обособена позиция 2: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в Компютърните архитектури“
Обособена позиция 3: Експерт за разработване на учебен модул „Цифрова обработка на изображения“
Обособена позиция 4: Експерт за разработване на учебен модул “Компютърна графика - Photoshop”
Обособена позиция 5: Експерт за разработване на учебен модул „Иновации в мултимедийните технологии“
Обособена позиция 6: Експерт за разработване на учебен модул „Цифрови изображения – формиране и регистриране“
Обособена позиция 7: Експерт за разработване на учебен модул „Иновативни методи в мултимедийното обучение“

по проект BG051PO001-4.3.05-0002 „Създаване и развитие на „Образователен парк за нови знания, умения и компетентности“ по ИКТ, компютърна графика и анимация, цифрови аудио, фото, видео технологии и мултимедия“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 02.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

22 май 2014 г.

Заповед на ректора на Нов български университет за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заповедта за прекратяване може да видите тук:

22 май 2014 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр. Добрич обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Услуги по разработване и внедряване на университетска информационна система за ефективно управление на процесите в ВУМК за нуждите и целите на проектBG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“ (КИОСК)“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 30.05.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

23 май 2014 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр.Добрич обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:  „Услуги по организация и провеждане на събития за целите на проект BG 051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“ (КИОСК), финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 02.06.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

15 юли 2014

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 24.07.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

4 юни 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект „Разширяване на умения и квалификацията на докторанти, постдоктуранти и млади учени в интердисциплинарни области(визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на учстойчиви връзки межди образованието, професионалното обучение и бизнеса“ по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 20.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

09 юни 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в международни форуми и конференции“по проект BG 051PO001-3.3.06-0060 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 25.06.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

03 юли 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по Проект „Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието с Договор № BG051PO001-3.1.07-0039 , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 25.07.2014 г.
Предоставените документи може да видите тук:

04 август 2014 г.

Решение за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по проект BG051PO001-3.1.07-0039 „Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

23 юли 2014

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на материали и ремонтни дейности за видео-зали по проект BG 051PO001-4.3.04-0037 „Подобряване качеството на дистанционното обучение на Център за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет“

25 юли 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за организиране на заключителен семинар и изготвяне на ламинирани сертификати по проект BG 051PO001-4.3.05-0008 „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“ в ЧПБУ „Евростандарт“.

04 август 2014 г.

Заповед на ректора на Нов български университет за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по проект BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

04 август 2014 г.

Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. по следните обособени позиции:

ОП 1 – Закупуване и доставка на материали;

ОП 2 – Закупуване и доставка на консумативи;

ОП 3 – Закупуване и доставка на ДМА;

ОП 4 – Съвместни дейности деца-учители-родители;

ОП 5 – Услуги за публичност.

по проект BG051PO001-4.1.05-0213 „Многоцветна дъга“ (модел за образователна интеграция на деца от предучилищна възраст в междукултурна среда).

06 август 2014 г.

Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС №118/2014 г. за извършване на одит по проект BG051PO001-3.1.08-0018 „Усъвършенстване на системите на управление в Колеж по икономика и администрация – Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

06 август 2014 г.

Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС №118/2014 г. за извършване на одит по проект BG051PO001-4.3.04-0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация – Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Прекратяване на процедура

28 октомври 2014 г.
 
Заповед за прекратяване на процедура  „избор с публична покана“ с предмет: „Организиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания (ЕСИ)“ по Проект BG051PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 
Предоставените документи може да видите тук:
 

13 август 2014 г.

Нов български университет  обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет: „Доставка на канцеларски консумативи“ по Проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса с Договор № BG051PO001-3.3.06-0060, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 20.08.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публично съобщение

27 август 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на канцеларски материали по проект BG 051PO001-3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Публично съобщение

27 август 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на канцеларски материали по проект BG 051PO001-3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Публично съобщение

27 август 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за закупуване на канцеларски материали по проект BG 051PO001-3.1.07-0029 „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър” в съответствие с изискванията на пазара на труда”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Публична покана

01 септември 2014 г.


Европейски политехнически университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и очертаване на необходимите действия за повишаване на качеството им. Моделиране и симулация на работните процеси и процедури, свързани с основните дейности в университета със специализиран софтуер. Проектиране на структурата, създаване на функционална спецификация на отделните компоненти, и тяхното програмиране и интеграция в единна система. Пилотно тестване и внедряване в реална университетска среда на разработената софтуерна система“ по Проект BG051PO001-3.1.08-0037 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 15.09.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публична покана

01 септември 2014 г.

Американски университет в България обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  Извършване на услуги по три обособени позиции :

ОП 1 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Програмиране на мобилни компютри“ (Mobile Computing);

ОП 2 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“ (business Intelligence and OLAP);

ОП 3 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликация Бизнес Разузнаване“ (BI Applications),

по Проект BG051PO001-3.1.07-0001 „Актуализиране на учебните програми в департамент Компютърни Науки на АУБ в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 12:00 часа на 09.09.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публична покана

02 септември 2014 г.

Американски университет в България обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  Извършване на услуги по две обособени позиции :

ОП 1 – Извършване на услуги по подготовка, организиране, обезпечаване и провеждане на конференции;

ОП 2 - Извършване на услуги по подготовка, организиране, обезпечаване и провеждане на семинари,

по Проект BG051PO001-3.1.07-0001 „Актуализиране на учебните програми в департамент Компютърни Науки на АУБ в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 12:00 часа на 10.09.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публична покана

02 септември 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Организиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания (ЕСИ)“ по Проект BG051PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 15:00 часа на 26.09.2014 г.

Предоставените документи може да видите тук:

Публично съобщение

03 септември 2014 г.

Публично съобщение за Ценови предложения съгласно чл.9, ал.2 от ПМС №118/2014г. за организиране на семинари по проект BG 051PO001-3.1.09-0002 „Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Предоставената информация може да видите тук:

Публично съобщение

11 септември 2014 г.

Министерството на образованието и науката  търси да назначи  на договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите по един психолог в изпълнение на Дейност 1. „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст” по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” за срок от 10 /десет/ месеца, при норма на заетост до 65 астрономически часа на месец, в следните детски градини и обединени детски заведения:

Предоставената информация можете да видите тук:

Публично съобщение

11 септември 2014 г.
 

Министерството на образованието и науката  търси да назначи  на договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите по един психолог в изпълнение на Дейност 1. „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст” по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” за срок от 10 /десет/ месеца, при норма на заетост до 65 астрономически часа на месец, в следните детски градини и обединени детски заведения:

 
Предоставената информация можете да видите тук:

Публична покана

Американски университет в България обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“ (BI Applications)“ по проект BG051PO001-3.1.07-0001 „Актуализиране на учебните процеси в департамент Компютърни науки на АУБ в съответствие с изискванията на труда“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 12:00 часа на 28.11.2014 г.

Предоставената информация може да видите тук:

Публична покана

04 ноември 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  Закупуване на компютри, хардуер и периферни устройства, по проект BG051PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 28.11.2014 г.

Предоставената информация можете да видите тук:

 

Публична покана

04 ноеври 2014 г.

Нов български университет обявява процедура „избор с публична покана" по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  Закупуване на консумативи, по проект BG051PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17:00 часа на 21.11.2014 г.

Предоставената информация можете да видите тук:

Публична покана

24 ноеври 2014 г.

Бургаски свободен университет обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет :

„Придобиване на компютри и хардуер“ по проект  BG051PO001-3.1.08-0017

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 02.12.2014 г.

Предоставената информация може да видите тук:

Публична покана

09 декември 2014 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Организиране и провеждане на две национални представителни емпирични социологически изследвания“ по проект BG051PO001-3.3.06-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес – инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 08.01.2015 г.

Предоставената информация може да видите тук:

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре