Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Съвместният изследователски център представи доклада с препоръките за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, финансирани от ЕФРР чрез ОПНОИР

Резултатите от стратегическата оценка на изграждащите се в България Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, извършена от Съвместния изследователски център (JRC), с подкрепата на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, бяха представени на 14 януари 2021 г. в онлайн събитие. Оценката е извършена за период от година и половина от екип от международно признати експерти и включва задълбочен анализ и индивидуални препоръки за развитие на всеки един от центровете чрез установяване на устойчиви модели за тяхното функциониране, трансфер на технологии и комерсиализация на научните продукти.

В страната с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 се изграждат 4 Центъра за върхови постижения и 10 Центъра за компетентност. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е над 370 млн. лева. Центровете обединяват усилията на над 60 института на БАН, висши училища, научни и бизнес организации.

При откриването на събитието Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Благодарение на подкрепата на ЕС тези центрове ще осигурят научна инфраструктура и оборудване, което ще ги направи привлекателни за младите български изследователи.“ Тя посочи, че през 2021-2027 г. България ще получи над 10 млрд. евро по политиката на сближаване, като значителна част ще бъде за подкрепа на иновациите и конкурентоспособността, както и за прехода към зелена и цифрова икономика.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел посочи, че инвестицията на ЕС в 14-те центъра за компетентност и центровете за върхови постижения има голям потенциал за трансформация на икономиката на страната и нейното интегриране в световните вериги за създаване на стойност.

Заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев отбеляза, че приоритетна задача след изграждането на всички ключови звена от националната научна инфраструктура е да ги натоварим и използваме по най-добрия начин. Според него е дошъл моментът образованието, науката и иновациите да са първи сред всички останали приоритети.

Според заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева центровете за върхови постижения и центровете за компетентност трябва да се съсредоточат повече върху комерсиализацията, пазарната ориентация и изграждането на иновационен капацитет. Като важна предпоставка за тяхната устойчивост тя отбеляза включването им в актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура, което ще позволи публично финансиране на центровете в програмния период 2021-2027 г. не само от държавния бюджет, но и със средства от структурните фондове и други мерки за финансиране на научноизследователска дейност на европейско ниво.

Експерти от Полша и Испания споделиха своя опит и примери за добри практики и научени уроци в процеса на развитие на научноизследователската и иновационна екосистема. Участниците в събитието бяха запознати и с функциите и ролята на новата Държавна агенция за научни изследвания и иновации.

Линк към записа от събитието 

Линк към прессъобщението на ЕК

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“