Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ в Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 1 щатна бройка.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Минимална образователна степен – „магистър“;

1.2. Професионален опит – 7 /седем/ години професионален опит в областта на образователните политики в държавната администрация и/или опит при изпълнението на национални и европейски проекти и/или опит в програмирането, анализа и оценката на проекти и програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС и/или ЕСИФ или V старши ранг.

 

2. Допълнителни изисквания:

2.1. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, „Педагогически наука”, „Технически науки” и „Изкуства”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

2.2. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;

2.3. Компютърна квалификация – Microsoft Office, електронна поща, интернет;

2.4. Много добри познания за ЕСИФ; Познаване на общата нормативна уредба свързана с ЕСИФ.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 670 лв. до 3100 лв.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

3.1. Тест;

3.2. Интервю.

 

4. Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

4.3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5. Автобиография и други документи по преценка на кандидата.

 

5. Място за подаване на документи:

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Адрес: в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

 

Кратко описание на длъжността:

Организира, координира и контролира дейностите по: Планиране, програмиране и изменение на ОП НОИР и съпътстващите я документи; Наблюдението и оценката на ОП НОИР; Дейностите на Секретариата на Комитета за наблюдение (КН) на ОП НОИР.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официалната интернет страница на ИА ОПНОИР: sf.mon.bg и информационното табло в сградата на агенцията на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.5, ет.1;

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“