bg   en     
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК

14.30 часа – 16.30 часа

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието, младежта и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

sf

ВАЖНО!
На вниманието на бенефициентите по приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР
25 юли 2014 г.

Допълнителни разяснения по процедурата за представяне  и верификация на Искания за междинни и/или окончателни плащания по схеми и договори, съфинансирани по ОП РЧР

Разяснения

 

 

23 юли 2014 г.

П О К А Н А
към юридически лица с нестопанска цел за избор на общ наблюдател
с право на съвещателен глас и негов заместник
в състава на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. В изпълнение разпоредбата на т. 8 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по т. 2 и ги кани да излъчат общ наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:

Група Образование и обучение
• Фондация „Опън спейс“
• Фондация на бизнеса за образованието
• Фондация „Институт Отворено общество“
• Фондация „Заедно в час“
• Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра

Група Предоставяне на информационни услуги
• Агенция за развитие на човешките ресурси

Група Младеж
• Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
• Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“

Група Човешки и граждански  права и свободи
• Сдружение Национална мрежа за децата.

2. Одобрените организации в срок от  5 дни от датата на уведомяване писмено уведомяват министъра на образованието и науката за излъчения наблюдател с право на съвещателен глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и негов заместник, съгласно т. 9 от Механизма.
3. Излъченият наблюдател с право на съвещателен глас и негов заместник трябва да отговарят на критериите посочени в т. 10.1, т. 10.2, т. 10.3 и т. 10.4 от Механизма.
4. В срок от 15 дни от уведомяването по т. 9 от Механизма, излъчените наблюдатели с право на съвещателен глас и техните заместници представят на министъра на образованието и науката документи, доказващи обстоятелствата по т.10 от Механизма.

 

23 юли 2014 г. 

П О К А Н А
към юридически лица с нестопанска цел за определяне на
общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“


1. В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по чл. 6 и ги кани да излъчат общ представител с право на глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и до трима негови заместници в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:

Група Социално включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи
• Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
• Социална фондация „Инди рома 97“
• Сдружение „Свят без граници“
• НКФ „КАРИТАС България“
• Фондация за социална промяна и включване
• СНЦ „Нов път“

Група Екология
• Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
• Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“
• Асоциация на българските черноморски общини

Група Образование и обучение
• Национална асоциация на ресурсните учители
• Фондация „Заедно в час“
• СНЦ Американски университет в България

Група Научно-изследователска и развойната дейност
• Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Група Култура
• Фондация Център за модернизиране на политики

Група Младеж
• Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
• Сдружение „Организация за научно практическо развитие на студентите“
• Сдружение „Национален младежки форум“

2. Одобрените организации в срок от 7 работни дни от датата на уведомяване писмено уведомяват главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН за излъчения представител с право на глас и неговите заместници, като прилагат доказателства за общо одобрение на излъчения представител и неговите заместници, съгласно чл. 8, ал. 2 от Механизма.
3. Излъчените представители с право на глас и неговите заместници трябва да отговарят на критериите посочени в чл. 8, ал. 3 от Механизма.
4. В срок от 14 дни от уведомяването по чл. 8, ал. 2 от Механизма, излъчените представители с право на глас и техните заместници представят на главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН документи, доказващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Механизма.

 

Проектите по схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ могат да се изпълняват до 30 юни 2015 г.
9 юли 2014 г.

Уважаеми бенефициенти,

На редовното си заседание, състояло се на 14 май 2014 г. в гр. Сандански, Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ взе решение да удължи до края на 2015 г. срока за изпълнение на операция BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“. За да се осигури достатъчно време за извършване на плащанията и съответно отчитане на изпълняваните проекти, Договарящият орган препоръчва всички проектни дейности по тази операция да приключат най-късно до 30 юни 2015 г.

Бенефициентите, които желаят да удължат срока за изпълнение на своите проекти, следва да подадат мотивирано искане, в което подробно да изложат причините, които налагат исканото удължаване. Към искането следва да се приложи актуализиран План за действие със срок за изпълнение не по-късен от 30 юни 2015 г. Искания за промяна на срока, които не са убедително аргументирани или противоречат на чл. 8 и чл. 10 от Общите и административни условия на Договора за безвъзмездна финансова помощ, няма да бъдат одобрявани.

Архив