bg   en     
 
 
 
 
 
 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА РАБОТА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ:

от ПОНЕДЕЛНИК до ЧЕТВЪРТЪК

14.30 часа – 16.30 часа

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието, младежта и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

sf

МОН кани научните институции да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения
17 април 2014 г.

При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) и във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020, в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ бе заложена  допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.

Предвид изключителната значимост на предвидената дейност за българската наука, Mинистерството на образованието и науката приканва всички научни институции, които са получавали финансиране от национални или европейски инструменти да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения и/или компетентност.

За повече информация

 

Стартира информационна кампания за представяне на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.)
11 април 2014 г.
 
Главна дирекция „Структурни фондовe и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката, в качеството й на Управляващ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.), организира информационни дни за представяне на ОП НОИР пред потенциалните бенефициенти и представители на целеви групи по програмата.

Регистрацията за участниците ще бъде на място. Информационните дни ще се проведат както следва:

град дата час адрес
Сливен 15.04 9:30 х-л „Спорт Палас“, бул. „Георги Данчев“ № 20
Кърджали 16.04 9:30 х-л „Кърджали“, бул. „Беломорски“ № 68
Кюстендил 16.04 10.00 Читалище "Братство 1869", ул. "Отец Паисий" 11
Варна 23.04 9:30 х-л „Димят“, бул. „Княз Борис І“ № 111
Русе 24.04 9:30 х-л „Рига“, бул. „Придунавски“ № 22
Плевен 25.04 9:30 х-л „Ростов“, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 2
Видин 29.04 9:30 х-л „Нептун“, ул. Дунавска № 8

 

Изменени са изискванията за кандидатстване по операция BG051PO001-3.3.05 „Наука и бизнес”
24 март 2014 г.

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-3.3.05 „Наука и бизнес”, публикуваме изменени:

    1. Изисквания за кандидатстване
    2. Общи условия към заповедта за предоставяне на БФП

Промяната се отнася до размера на разходите за организация и управление.

 

Изменени са изискванията за кандидатстване по операция BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”
14 февруари 2014 г.

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG051PO001-3.2.04 „Развитие на рейтингова система на висшите училища”, публикуваме изменени:

  1. Изисквания за кандидатстване
  2. Общи условия към заповедта за предоставяне на БФП

Промяната се отнася до размера на разходите за организация и управление.

Архив