НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ПРОЦЕДУРА ЗА МОБИЛНОСТ

Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен експерт“ в  дирекция „Подбор на проекти и договяряне“

1. Основните задължения за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Подбор на проекти и договаряне“, са:

Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Участва в процеса по договаряне за извършване на документална проверка на одобрените за финансиране кандидат; Извършва проверка дали постъпилите искания от бенефициентите за изменение на сключените договори за предоставяне на БФП не нарушават конкурентните услови, съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕСИФ; Изготвя проекти да допълнителни споразумения/изменения на заповеди към сключени договори/издадени заповеди за предоставяне на БФП; Изготвя проверка на изготвените договори/заповеди за предоставяне на БФП; Съдейства за прилагането на правилата за държавна помощ, установени в националното и европейското законодателство; Участва в подготовката и предоставянето на необходимата информация във връзка с изготвянето на годишните доклади по оперативната програма, годишния доклад за държавните помощи и съдейства на всички одитиращи и проверяващи органи по отношение дейността на дирекцията; Дава писмени и устни консултации и становища по проблемите, свързани с планирането, организацията, подготовката и провеждането на процедури за предоставяне на БФП и процедури по договаряне; Следи за спазването на правилата за публичност и прозрачност във връзка с процедурите за предоставяне на БФП по ОП НОИР.

2. Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Главен експерт“:

2.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Професионален опит: 4 (четири) години професионален опит в областта на системите за управление, изпълнение и контрол на програми и проекти, съфинансирани от ЕС;
 • Минимален ранг: III младши;
 • Професионална област „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“, „Политически науки“, „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направление.

2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добри компютърни умения;
 • Много добри познания за ЕСИФ;
 • Познаване на общата нормативна уредба, свързана с ЕСИФ.

3. Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в администрация различна от ИА ОПНОИР на пълно работно време и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок за изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл. Кандидатите назначени по чл. 15 от ЗДСл /по заместване/ следва да имат годишна оценка от последното оценяване, според която изпълнението на длъжността напълно отговаря на изискванията или ги надвишава.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до изпълнителния директор за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
 • формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

5. Документи се подават в деловодството на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“ в сградата на бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5, ет.1 или на имейл r.k.dimitrova@mon.bg. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч.

6. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

7. Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: официалната интернет страницата на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен  растеж“ http://sf.mon.bg/ , рубрика Кариери.

8. Ред за извършване на подбора:

 1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 2 и т. 3;
 2. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.


ДОКУМЕНТИ

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре