Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-3.004-0001 "Нов шанс за успех"

Договор за БФП: BG05M2OP001-3.004-0001

Процедура: BG05M2OP001-3.004 "Ограмотяване на възрастни – Фаза 1"

Бенефициент: Министерство на образоването и науката

Наименование на проекта: "Нов шанс за успех"

Партньори:

Министерство на труда и социалната политика;

Агенция по заетостта;

Държавна агенция за бежанците при МС

Срок на изпълнение на проекта: от 21.09.2016 г. до 31.01.2020 г.

Общ бюджет на БФП: 19 070 732,00 лв.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Основна цел на проекта е улесняването на по-нататъшния достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда. Проектът създава условия за развитие на системата за учене през целия живот и има положителен ефект върху бъдещата професионална реализация на обучаемите. Заложените в проекта дейности са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими както за продължаване на образованието, така и за последващо включване в обучение за придобиване на квалификация по определени професии. Основната дейност е свързана с организационното и методическото осигуряване на процеса на обучение.

Дейностите в проекта са свързани с организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, както и с осигуряване на възможности за организиране на дистанционно обучение. Овладяването на съвременни ключови компетентности е шанс за слабограмотните лица да излязат от рискова група на пазара на труда. Основен фокус на проекта е сертифициране на успешно завършеното обучение чрез популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и чрез привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността, което ще допринесе за справяне със социалните предизвикателства, възникнали в резултат на глобални икономически процеси.

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

Изработени и адаптирани учебни планове и програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен.

Организиран и изпълнен първи обучителен етап, в който са включени 3392 неграмотни или слабограмотни лица над 16 години.

Организиран и изпълнен втори обучителен етап, в който са включени 1 627 неграмотни или слабограмотни лица над 16 години.

Организирано провеждане на трети обучителен етап, в който са включени общо 2755 лица.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“