2020-02-24 - Contacts 2020-02-24 - Приоритетни оси 2020-02-24 - Контакти 2020-02-21 - Новини
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Сигнали за нередности

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, съмнение за измама или измама, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС. Сигналите могат да бъдат подавани и анонимно.

1. Нередност - Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагане на тази разпоредба , произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на ЕСИФ, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

2. Съмнение за измама е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение.

3.  Измама (по отношение на разходи) – Всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

Сигналът за нередност трябва да съдържа възможно най - точна и най – подробна информация за нарушението, възникнало във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

Как може да подадете сигнал за нередност/ измама:

  • По пощата на адреса на ИА ОП НОИР;
  • На място, в деловодството на ИА ОП НОИР;
  • По електронна поща.

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.), в Управляващия орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са определени служител и негови заместници, отговорни за борбата с нередностите.

Тези служители ще разгледат изпратените от Вас сигнал/и за забелязани нередности и ще извършат съответните проверки. В случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности.

Формуляр за подаване на сигнали за нередности

captcha

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“