2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.

1. Ние сме Помощно училище и започваме да обмисляме идеите си по проект BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” Интерeсува ни, бюджета как ще се определя-на брой бенефициенти, или мин. 50 000-мах.390 000 лв.в зависимост от планираните дейности.
(Мила Иванова)

29.10

Размерът на бюджета се определя в зависимост от планираните дейности. Поради това в интерес на кандидата е да представи реалистичен и ефективен от гледна точка на разходите бюджет.

- - -

2. Интересувам се от процедурата за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Въпросът ми е: Има ли изисквания и отдава ли се предимство според вида на детските градини и училищата и обучаваните в тях деца, които се допускат като партньори по проекта? По-конкретно, необходимо ли е да бъдат обикновени детски градини? Ако да, необходимо ли е към момента на кандидатстване да има настанени деца със СОП? Възможно ли е да участват ДГ със специален прием?
([email protected])

29.10

Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.
Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата. Методиката за оценка е описана подробно в Приложение З към Насоките за кандидатсване.

- - -

3. Аз съм председател на «Младежка организация “Клуб 11”» - регистрирана в съда като юридическо лице с нестопанска цел - сдружение за осъществяване на дейност в частна полза,. Организацията ни е изградена на училищен принцип. В нея членуват млади учители и настоящи и бивши ученици на СОУ «К. Константинов» - Сливен. Имаме защитени и успешно реализирани 2 проекта към Държавната агенция на младежта и спорта по програма «Младите в действие» и 2 малки училищни проекта по Програмата за подобряване на сексуалното и репродуктивно зддраве на младите хора в България» финансирана от МОН, МНЗ и ФООН в България.
Обръщам се към Вас с въпроси свързани с кандидатстването по оперативна програма “Човешки ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.
В момента СОУ «К. Константинов» има успешно защитен проект по Оперативна програма «Човешки ресурси» - BG051PO001-4.2.03 - “Да направим училището привлекателно за младите хора”, който се изпълнява. По тази причина то може да кандидатства по новата схема само като партньор, а ние обмисляме възможността да станем водещата организация в евентуален нов проект за подпомагане обучението на ученици със СОП, каквито има в училището.
Въпросите ни са свързани с подкрепящите документи към проeктното предложение, които се подават към момента на кандидатстване:
1. До миналата година, макар да не упражняваме стопанска дейност попълвахме годишна декларация към ТДД, в която отразявахме този факт. Миналата година, служителката приемаща декларациите ни уведоми, че след като сме НПО и не упражняваме стопанска дейност не е нужно да подаваме такава декларация, така че за миналата година нямаме такава.
Към подкрепящите документи такава декларация ли трябва да приложим или годишния финансов отчет, който приемаме на отчетното събрание в края на годината?
2. В уставът ни са записани цели, които съответстват с целите на оперативната програма и схемата по която се кандидатства, но нямаме лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, съгласно Закона за закрила на детето и съответно не можем да приложим копие от Регистъра на доставчиците на социални услуги на Агенция за социално подпомагане. Липсата на тези документи прави ли ни недопустими кандидати като водеща организация?
(Любка Георгиева)

29.10

1. Необходимо е да се приложи годишния финансов отчет за последната приключила финансова година.
2. Необходимо е да се приложат всички документи, посочени в ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ. Непредставянето на някой от посочените документи, може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

- - -

4. І въпрос: При организиране на  дейностите по проекта  може ли да се използват почивните дни / главно събота / и ваканциите?
ІІ въпрос: По дейност - "Осигуряване на учебно-технически средства и дидактични материали..." да се разбира закупуване на такива или изработване на такива.
ІІІ въпрос: Ако се планират допълнителни часове по български език и математика за подобряване знанията и уменията на децата със СОП, трябва ли групите да са съставени само от деца със СОП или да са смесени.
([email protected])

02.11

1. Организацията на дейностите зависи от Вас.
2. Да се разбира закупуване. Разработването е по дейност 3.
3. Организацията на дейностите зависи от Вас

- - -

5. Здравейте, ресурсен учител съм и искам да попитам, мога ли да участвам в екипа за разработване и реализиция на проект по оперативна програма"Развитие на човешките ресурси",приоритетна ос:4 Подобряване на достъпа до образование и обучение;4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение" към детска градина или училище?
Предварително благодаря!
([email protected])

02.11

Участник в екипа на проекта може да бъде всеки, който отговаря на условията, посочени на стр. 11 в Насоките за кандидатстване и в т 1.2 от Приложение З Методология за техническа и финансова оценка.

- - -

6. Въпросът ми е свързан с Бюджетна таблица Б-1 и приложенията към нея.
Никъде не намирам качени приложения към отделните бюджетни пера към група А, където трябва да се направят съответните разбивки.
В поясненията отдолу пишете да се използват приложения в свободна форма. Така ли е и може ли да се ползват от други ОП?
Поздрави
Десислава Спирова
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца
ФИЦЕ-България
гр. София 1606
бул. Македония 19А, ет.1, ап.8

02.11

Описите към отделните бюджетни пера се изготвят в свободна форма и се номерират от Вас.

- - -

7. Здравейте!
Задължително ли е към проектното предложение да бъдат приложени всички описани подкрепящи документи? В Насоките за кандидатстване като допустими дейности са предвидени поне 6, които не се вписват в изброените социални дейности в чл. 36, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. ДАЗД издава лицензи единствено на организации, които предлагат социалните дейности от посочения нормативен текст. Най-вероятно АСП вписва в регистъра също само подобни организации.
Ако например кандидатът предвиди в проектното си предложение да разработи софтуер, методическа литература, да обучава учители и да осигури информираност и публичност по проекта (тоест не предвижда дейности, за които е нужен лиценз или вписване в регистъра), възможно ли е да бъде допуснат до оценяване без посочените два документа?  
Мария Антова

03.11

Необходимо е да се приложат всички документи, посочени в ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ. Непредставянето на някой от посочените документи, може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

- - -

8. Интересува ме в рамките на регламентираните 15% непреки разходи в проектите дали освен за възнаграждения на екипа за управление/респективно осигурителни вноски/ могат да се разходват средства за разплащане по назначените заповеди за командировки на членове на екипа с цел междинно и окончателно отчитане, както и за пощенските разходи по кореспонденция с Дирекция СФМОП към МОМН.
([email protected])

05.11

Непреките разходи са в размер на 10% от сбора на група А и група Б в бюджетната таблица. В непреките разходи могат да се залагат разходи за командировки за екипа за управление на проекта.

- - -

9. Изисква ли се върху оригинала на всяка страница от документите на проектното предложение, подредени съгласно т. І на стр. 25 от  Насоките за кандидатстване, да се поставя подпис и печат съответно от кандидата или от партньора?
- По кой начин следва да бъдат оформени страниците на „копията” на проектните предложения:
-       чрез копиране на страниците на „оригинала”;
-       чрез копиране на страниците на „оригинала” и заверяване на всяка страница на „копията” с печат на кандидата и текст „Вярно с оригинала”?

07.11

1. Не се изисква.
2. Чрез копиране на страниците на оригинала

- - -

10. Допустимо ли е към партньорската мрежа по проектното предложение да се изгради подкрепяща мрежа от училища, които проявяват интерес към продуктите на проекта (напр. дидактически или методически материали) и в рамките на проекта да се финансира и изработването на материали за училищата от подкрепящата мрежа? Ако е допустимо, как се доказва съпричастие към подкрепящата мрежа? Възможно ли е това да стане с договори или подкрепящи писма от училището към кандидата?
07.11

Въпросът е неясен. За целите на схемата кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. Партньорствата не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. Кандидатът и партньорите  трябва да подпишат Декларация за партньорство съгласно Приложение Д-2 на Насоките за кандидатстване. Терминът "подкрепяща мрежа" не съществува в Насоките за кандидатсване. Продуктите на проекта трябва да създават мултиплициращ ефект и да осигуряват институционална устойчивост и ползите създадени по проекта могат да бъдат споделяни с всички заинтересовани субекти.

- - -

11. Здравейте,
във връздка с подготвянето на проект по схемата за „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на ОП РЧР, бих искала да задам следния въпрос:
Допустими ли са по посочената процедура частните училища и частните детски градини като се има предвид, че фирмите, които са техни собственици, по закон са търговски дружества и ако ДА, изискват ли се допълнителни подкрепящи документи /напр. лицензи и др./?
Валентина Василева
Консултант европейски програми и проекти

09.11

Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.
Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата.

- - -

12. Здравейте,
Когато НПО кандидатства с проект по тази програма, има ли изискване за период на регистрация на неправителствената организация?
([email protected])

09.11

Няма такова изискване

- - -

13. Здравейте,
Бих искала да ви попитам допустима ли е за участие частна детска градина по схема BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
Благодаря.
Борислава Иванова
Accent consulting
20 A "Al. Stamboliiski" blvd.
Sofia

10.11

Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.
Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата.

- - -

14. №1 Може ли по тази програма СОУ да кандидатства за лицензиране на ЦПО,на основание факта, че обучаваме интегрирано ученици със СОП(1 - 8 клас)?

№2 Може ли учител в училището - кандидат да бъде ръководител на проекта или е задължително да бъде директора?
10.11

1. Въпросът е неясен. ЦПО се лицензират от НАПОО и нямат отношение към настоящата схема.
2. Ръководител на проекта може да бъде всеки, който отговаря на условията, посочени на стр. 11 в Насоките за кандидатстване и в т 1.2 от Приложение З Методология за техническа и финансова оценка.

- - -

15. Здравейте,
Въпросът ми е относно BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
Защо в насоките за кандидатстване е посочено като задължително условие работа с ресурсен център, при условие че в НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания чл.54 изрично е упоменато, че ресурсното подпомагане на интегрираното обучение на децата с нарушено зрение и слух се подсигурява от съотвените специални училища?
Не трябва ли това да бъде допълнително уточнено? В противен случай, трябва да се търси формално сътрудничество с ресурния център, за да се спази условието и реално такова със специалните училища към които са реалните специалисти в областта?
Благодаря

28.10

Съгласно чл. 6, ал (1) на същата Наредба, "интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците се организира и осъществява от детската градина или училището съвместно със съответния
ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности".

- - -

16. Има ли ограничение за броя на проектите, в които  Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности да бъдат патньори за съответния областен център.
Силвия Николова [[email protected]]

28.10

Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности не са допустими партньори по схемата. Няма ограничение за броя на споразуменията за съвместна работа с допустимите кандидати по схемата.

- - -

17. Ресурсен учител съм в ресурсен център. Въпросът ми е:ако училището в което имам група и работя с ученици със СОП разработва проект за интеграцията на деца от етническите малцинства, но ресурсния център не е партньор, може ли да ме изберат мен за член на екипа, който ще управлява проекта?
[email protected]

12.11

Участник в екипа на проекта може да бъде всеки, който отговаря на условията, посочени на стр. 11 в Насоките за кандидатстване и в т 1.2 от Приложение З Методология за техническа и финансова оценка.

- - -

18. Бихте ли посочили конкретно - задължителни изисквания за информираност и публичност по схемата "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" Благодаря.
[email protected]

12.11

Задълженията на кандидатите по отношение условията за информираност и публичност се намират в Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (приложение I към примерния договор).

- - -

19. 1. Висше училище е партньор по проекта и ще извършва обучение на учители, които работят с деца със СОП. Тези учители ще се смятат ли за бенефициенти, наравно с децата?
2. Средствата, които ще са необходими за обучението на учителите ще се считат ли за предвиден разход на партньора /Декларация Д-6/ и ще бъдат ли един вид разпределение на безвъзмездната финансова помощ между кандидата и партньора?
3. Когато координатора по проекта е от партньорска организация, то неговото възнаграждение/което е непряк разход/ще се смята ли за предвиден разход по проекта, като  разпределение на безвъзмездната финансова помощ между кандидата и партньора?
4. Фирма, която има лиценз за извършване на обучение на учители на деца със СОП, може ли да бъде партньорска организация и да извършва обучение?
[email protected]

13.11

1. Учителите са допустима целева група по програмата.
2. Въпросът е неясен. Средствата необходими за обучението на учителите следва да се предвидят в т.1 от група А на бюджетната таблица във вид на хонорари за заплащане труда на обучителите от висшето училище - партньор. В този смисъл, тази част от разходите ще се отрази като предвидени разходи за партньора в Декларация Д-6, с изключение на случаите когато този разход е собствен принос на партньора.
3. Да.
4. Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.
Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата.

- - -

20. Задалжително възниква конфликт на интереси в  специални училища и детски градини да използват съдействието на ресурсните центрове. Подчертавам училища и детски градини защото те са във връзка със заглавието на програмата -  "Подпомагане на обучението..."
Тоест примерно:  все едно една дърводелска фабрика да дава съгласието си за производство на друга дърводелска фабрика.
При положение, че работата с ресурсните центрове е в конфликт на интереси...какво правиме а ?

15.11

Договарящият орган не дава тълкувания на конкретни казуси, свързани с конфликт на интереси. Съвместната работа с ресурсните центрове е регламентирана в Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.

- - -

21. Здравейте
Нашата организация не е регистрирана като доставчик за социални услуги
Възможно ли е да кандидастваме само с копие на подадена молба до ДАЗД и входящ номер?
Прави впечатление,че тази регистрация се изисква и при положение, че кандидата не предвижда преки дейности пряко със деца със СОП?
Чавдар Мирчев

15.11

Необходимо е да се приложат всички документи, посочени в ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ в Насоките за кандидатстване. Непредставянето на някой от посочените документи, може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

- - -

22. Здравейте,
Ако водещата организация няма проекти за 2008 г. и съответно  разходи, това изключва ли я от участие?

15.11

Въпросът е неясен. Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата.

- - -

23. Ние сме основно училище, което обучава деца със СОП на основание на чл.26 от ЗНП. Във връзка с проекта по BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” задължително условие ли е да предоставим 1. Лиценз за предоставяне на соц.услуги на деца, съгл. Закона за закрила на детето. и 2. Копие от регистъра на доставчиците на социални услуги на АСП
Д. Колева

16.11

Съгласно указанията на стр. 34 в Насоките за кандидатстване, цитираните от Вас документи се предоставят от небюджетните предприятия.

- - -

24. Здравейте,
Имам следния въпрос по схема за финансиране „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”:

1. В Насоките за кандидатстване в списъка с подкрепящи документи за кандидати, които не са бюджетни предприятия, е посочено, че следва да се приложат Лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, съгласно Закона за закрила на детето и Копие от Регистъра на доставчиците на социални услуги на Агенция за социално
подпомагане. Същите документи са посочени за прилагане от партньора, ако не е бюджетно предприятие, като в скоби е посочено "ако е приложимо". Въпросът е следният: ако кандидатстващото училище притежава Лиценз за предоставяне на социални услуги за деца и регистрация като доставчик на социални услуги към Агенция за социално подпомагане, трябва ли и партньорът - в нашия случай юридическо лице с нестопанска цел - да притежава такъв лиценз и регистрация, ако партньорът няма да бъде ангажиран пряко със социалните дейности, а ще подпомага училището в цялостната организация на проекта, в осигуряване на публичност на проекта, работа с деца за приемане на различието?

Благодаря Ви предварително за отговора.

С уважение,
Мария Илиева

17.11

Съгласно указанията на стр. 34 в Насоките за кандидатстване, цитираните от Вас документи се предоставят от ВСИЧКИ небюджетни предприятия, които са кандидати или партньори по схемата.

- - -

25. Ние сме дневен център за деца с увреждания - делегирана държавна дейност. Центърът ще кандидатства като водеща организация по безвъзмездната финансова помощ "Подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности". имам следните въпроси относно партньорстото:
1.В качеството си на звено на община, задължително ли е да сме в партньорството с училище, тъй като в насоките е отбелязано, че е задължително кандидастването с такъв партньор за община или НПО?
2. Може ли партньор да е училище, което е партньор и на друга организация, но с различни дейности?
[email protected]

18.11

1. Да, задължително е.
2. Да, броят на партньорствата не е ограничен.

- - -

26. Здравейте,
Въпросът ми е относно BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”
 Защо в насоките за кандидатстване е посочено като задължително условие работа с ресурсен център независимо от вида на СОП, при условие че в НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания чл.54 изрично е упоменато, че ресурсното подпомагане на интегрираното обучение на децата с нарушено зрение и слух се подсигурява от съотвените специални училища?
Не трябва ли това да бъде допълнително уточнено? В противен случай, трябва да се търси формално сътрудничество с ресурния център, за да се спази условието и реално такова със специалните училища към които са реалните специалисти в областта?
 Благодаря
[email protected]

18.11

Съгласно чл. 6, ал (1) на същата Наредба, "интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците се организира и осъществява от детската градина или училището съвместно със съответния ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности".Необходимо е да се приложат всички документи, посочени в ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ в Насоките за кандидатстване. Непредставянето на някой от посочените документи, може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

- - -

27. Центрове за деца с увреждания могат ли да бъдат самостоятелен кандидат или трябва да имат партньор задължително училище и/или детска градина.
[email protected]

18.11

Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата.

- - -

28. Здравейте,

Обръщам се към Вас с въпрос относно кандидатстване по проект BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” . Питането е свързано с „Кой може да кандидатства?” – общини и техните звена. Това означава ли, че точно Столична община има това право, или е възможно даден район на Столична община да бъде кандидат като водеща организация? Запознах се с текста по чл.5, ал.2 и параграф 1, но от там не става ясно точно това.

Разчитам да Вашето съдействие за разяснение.

Благодаря.
Успешна работа
Ирина Мишева
Център за творческо обучение

18.11

"Звена по чл. 5, ал. 2" са звената по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от Закона за висшето образование, по глава трета от Кодекса на труда и по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

- - -

29. Целевата група може ли да включва деца и ученици, които не са със СОП, но учат заедно с децата със СОП?
[email protected]

18.11

Допустимите целеви групи по схемата са посочени на стр. 15 от Насоките за кандидатстване. Децата, които не са със СОП, но учат с тях, могат да бъдат участници в дейностите по проекта, въпреки, че не са допустима целева група.

- - -

30. Здравейте,
Пишем Ви от Помощно училище във връзка с подготвянето на проект по схемата за „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на ОП РЧР, и бихме искали да зададем следните въпроси:
1.Задължително ли трябва да сключваме споразумение с Ресурсен център след като съгласно чл.3 ал.2 от Наредбата № 1 от 23.01.2009 г. деца и ученици със специални образоватени потребности могат да се обучават и възпитават в специални училища и детски градини. Съгласно чл. 48 ал.1 от същата наредба в помощните училища се обучават ученици с умерена и с тежка умствена изостаналост както и с множество увреждания и тези деца и ученици се обучават от специалните педагози на училището а не от специалните педагози на ресурсния център.Не разбирам защо трябва да бъдем подпомагани от експертите от ресурния център, след като в нашето училище всички педагози притежават нужната квалификация.

2.  Може ли да сключим договор за обучение и подготовка на учители за работа с деца със СОП с НПО, а не с висше учебно заведение, тъй като както вече посочих в първият ми въпрос всички специални педагози в училището имат нужната квалификация и по- скоро се нуждаем от обучение с практическа насоченост в работата с учениците с множество увреждания.НПО за която питам е фондация "Карин дом" гр. Варна, която има лиценз за обучители и са специалисти в прилагането на западноевропейски методики в работата с деца с множество увреждания. С това обучение специалните педагози в училището могат да надградят знанията си от университета и да подпомагнат работата си с учениците със тежка умствена изостаналост и множество увреждания.
Предварително благодаря!
[email protected]

19.11

1. Съгласно чл. 6, ал (1) на същата Наредба, "интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците се организира и осъществява от детската градина или училището съвместно със съответния ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности".Необходимо е да се приложат всички документи, посочени в ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ в Насоките за кандидатстване. Непредставянето на някой от посочените документи, може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

2. В т. 3.1.2. на Специфичните изисквания за допустимост на кандидатите в  Насоките за кандидатстване  се определят институциите, които имат право да извършват съответната дейност, ако са  учредени и регистрирани в съответствие с българското законодателство и имат право да извършват подобна конкретна дейност. В съответствие с разпоредбите на чл. 7 и чл. 43 от Закона за висшето образование в основните звена на висшите училища се провежда обучение за повишаване на квалификацията и в зависимост от неговата специфика на завършилите се издава свидетелство  за повишаване на квалификацията или удостоверение за допълнително обучение или специализация. Тези документи са в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища и се признават от държавата, когато учителите са повишили своята квалификация и кандидатстват за придобиване на нова или по-висока професионално-квалификационна степен по Наредба 5 за повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите.
Неправителствените организации, които имат предмет на дейност повишаване квалификацията на специалисти с висше образование могат да провеждат различни форми на неформално обучение, но документите, с които ще се удостоверява това обучение няма да се признават от държавата. Новата система за квалификация на педагогическите специалисти предвижда разработването на система за валидиране на документи, издавани от такива организации и свързани с неформалното образование, но на този етап в страната не съществува такава практика.
В този смисъл  обучение, проведено от НПО няма да може да се легализира с надлежните документи, които биха могли да послужат при кариерното развитие на учителите по смисъла на Наредба № 5 за повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите.

- - -

31. Здравейте,
Кандидатстваме от името на масово училище и в него учат шест деца със СОП.Здравите деца ,които се учат заедно с тях в целевата група ли са ,защото в насоките за допустимост на целевите групи не става ясно,а интеграция  не може по друг начин да се осъществи.Моля за конкретен отговор.
Катя Даганова

19.11

Допустимите целеви групи по схемата са посочени на стр. 15 от Насоките за кандидатстване. Децата, които не са със СОП, но учат с тях, могат да бъдат участници в дейностите по проекта, въпреки, че на са допустима целева група.

- - -

32. Здравейте!
Въпросите ми са във връзка с авторските права върху софтуерни продукти и помагала, разработени по финансиран проект на програма "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”:

1. могат ли да се предвидят средства за запазване на авторско право?
2. Произведените продукти /дискове с програми, наръчници или помагала/ ще се разпространяват безплатно. Какво става след приключване на програмата, т.е. могат ли авторите да ги преиздават със свои/или от друг проект средства и да ги разпространяват срещу заплащане?
3. Произведените бройки със средства от програмата ще носят необходимата индикация за донорската организация. Ако се преиздават след проекта трябва ли да продължат да носят тези лога и информация/ пр. помагало....., разработено по проект ....програма.....през 2010-12 г./?

Благодаря Ви!
[email protected]

19.11

1. Този разход не е допустим съгласно Насоките за кандидатстване по схемата.
2.Не. По този начин авторите ще реализират печалба от продажбата на продукт, чието разработване е било финансирано със средства на Европейския социален фонд.
3. Да, трябва. Тези правила са уточнени в Приложение И към Насоките за кандидатстване.

- - -

33. Здравейте -
 
Бихме искали да зададем следните 3 въпроса:
Въпрос 1:
Бихме ви помолили да потвърдите дали сме прави в разбирането си, че финансирането по делигирана от държавата дейност (за социална рехабилитация и интеграция) и финансирането по настоящата схема, но:
a) зa други дейности със същите деца или
b) за рехабилитационна дейност на други деца не представлява двойно финансиране ?
Въпрос 2:
Предвид факта, че схемата цели осигуряване на подкрепяща среда за повече деца със СОП и тяхното успешно интегириране в системата на образованието, бихме искали да попитаме дали рехабилитационната дейност за конкретно посочени деца (3 - 6 г.) със специални образователни потребности, целяща тяхното интегриране в образователната система в рамките на периода на проекта, е допустима дейност.

Въпрос 3:
На информационния ден разбрахме, че препоръчителната единичната стойност за работа (рехабилитационна дейност) с деца е часовата ставка.
Бихме искали да се информираме какъв би бил препоръчителния размер на часовата ставка за работа (рехабилитационна дейност) с деца със СОП ?  
 
Благодарим Ви
Богомил Танев

19.11

1.Да и двата казуса не представляват двойно финансиране.

2. Да, дейността е допустима.

3. Стойността на тези разходи се определя като се вземат предвид продължителността по време и средната работна заплата или обичайната часова или дневна ставка за възнаграждение на равностойна работа за съответния отрасъл, както и обичайните размери на възнаграждения. Изключение се прави в случаите, когато се използва експертизата на специалисти с доказан принос в съответната област.

- - -

34. Здравейте,

Казвам се г-жа Атанасова и имам следните въпроси:

1.      В програмата за „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, могат ли да кандидатстват като инициатори училища и детски градини в които не се обучават деца със специални образователни потребности?
2.      В програмата за „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, могат ли да кандидатстват като партньори училища и детски градини в които не се обучават деца със специални образователни потребности?
3.      Ако за програмата „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, кандидатсва НПО съвместно с детска градина, може ли да се заложат дейности за деца със специални образователни потребности до 18 годишна възраст?
4.      Може ли в проекта за „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” да се заложат като дейности – обучения на ресурсни учители, логопеди и психолози от ресурсния център?


С пожелание за приятен ден!
Десислава Атанасова

19.11

1 и 2: Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата.

3. Допустимите дейности и допустимите целеви групи по схемата са посочени съответно на стр. 14 и стр. 15 в Насоките за кандидатстване.

4. Да, може.

- - -

35. Интересува ме, разходите от Група А, раздел 6 биха ли могли  да се използват за осигуряване на храна за ученици, включени в клубове, свързани с провеждането на основна проектна дейност. По- точно провеждането на клубове, могат ли да се тълкуват като групови мероприятия.
Д.Червенкова

19.11

Въпросът е неясен. Договарящият орган не може да тълкува хипотези за това, какво би могло да е съдържанието на дейност, определена като "провеждане на клубове". Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.

- - -

36. 1. Може ли да бъдат заложени средства по проекта за надграждащо обучение /магистърски програми или СДК/?
2. Ако училището е държавно към МОМН, кой попълва декларацията за собственост?
[email protected]

19.11

1. Да, може.

2. В този случай Декларация Д3 се подписва от Министъра на образованието, младежта и науката.

- - -

37. При условие, че водещата организация  в разработването на проект за работа с деца със СОП е училище- прогимназия , в което работи ресурсен учител , партньори на проекта са начални училища от същата община , в които също работят ресурсни учители, необходимо ли е към проекта да се представят /"Лиценз за предоставяне на социални услуги за деца , съгласно Закона за закрила на детето" и " Копие от регистъра на доставчиците на социални услуги на агенцията за социално подпомагане".
[email protected]

20.11

Съгласно указанията на стр. 34 в Насоките за кандидатстване, цитираните от Вас документи се предоставят отнебюджетни предприятия, които са кандидати или партньори по схемата. Необходимо е да се приложат всички документи, посочени в ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ в Насоките за кандидатстване. Непредставянето на някой от посочените документи, може да доведе до отхвърляне на проектното предложение.

- - -

38. Уважаеми дами и господа,

Имам въпрос по новата схема: Подпомагане на обучението на деца и ученици със СОП. Ние сме частно училище и след като се запознахме с необходимите документи при кандидатстване по проекта, изникна въпрос: Необходимо ли е да представим Лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, съгласно ЗЗД, както и Копие от регистъра на доставчиците на соц.услуги на Агенция за соц.подпомагане (т. 3.4.1. от насоките за кандидатстване)?

Предварително благодаря!

Успешен ден и приятен уикенд.
Ralitsa Ivanova

20.11

Не. Училищата и детските градини не представят цитираните от Вас документи.

- - -

39. Здравейте -
 1.ако дейност по проекта се изпълнява от ВО, но ползвател е партньора по проекта, на кого се записва тази част от разходите в Декларация Д-6 ? На партньора, или на ВО ?
 Пример: ако ВО осъществява рехабилитационна дейност за дете, което е ученик в партньора (масово училище) -този разход се записва в Д-6 като част от % участие на ВО или като част от % участие на партньора ?

2.Във връзка с допустима дейност 5 според Насоките (дейности за социализация и интеграция на децата със СОП) допустими ли са разходи за:
2.1. квартирни, дневни и нает транспорт за децата и и възпитателите, както и за по един родител/настойник на дете  във връзка с организиране на няколкодневен/едноседмичен лагер на морето ?
2.2. как препоръчвате да се отчете транспорта за децата, възпитателите и родителите във връзка с подобна или еднодневна екскурзия?
2.3. билети и дневни за обществени прояви и културни събития ?
2.4. дрехи за деца със СОП за участие в ежегодна среща на деца от всички учебни заведения ?
Богомил Танев

20.11

1. Отговорът на въпроса зависи от това дали педагогът-получател на хонорара за извършване на рехабилитационната дейност е служител на ВО или на партньора.

2. Допустимите разходи по програмата са описани подробно на стр. 16-23 от Насоките за кандидатстване.

- - -

40. Здравейте!Когато дейностите по проекта включват обучение, задължително ли е висшето учебно заведение да е партньор?Възможно ли е да се направи договор за външна услуга?
[email protected]

20.11

Не е задължително. Висшите училища могат да участват при обучение на преподаватели и в качеството си на изпълнители. Изпълнителите не са партньори и са предмет на правилата на договаряне, посочени в ПМС 55 /12.03.2007г./ или ЗОП и свързаната нормативна уредба, в зависимост от това, дали са възложители по смисъла на ЗОП.

- - -

41. въпрос:
От Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев" гр.Шумен имаме 2 въпроса:
1.Има ли ограничения или изисквания за броя на обучаваните учители за работа с деца със  СОП по един проект?

2.Могат ли в един проект да бъдат включени за обучение в един курс учители от две училища - основно и професионална гимназия?
[email protected]

20.11

1. Не.
2. Да.

- - -

42. Ръководителя на проекта, чието възнаграждение е непряк разход, може ли да бъде включен в целевата група учители , които ще се обучават по проекта за придобиване на нова квалификация и къде в бюджета да бъде отбелязан този разход за обучението на ръководителя.
[email protected]

21.11

Да, може. Разходите за обучения се описват в раздел 1 от бюджета - Разходи за възнаграждения, с изключение на случаите когато тази дейност се възлага на изпълнител като външна услуга.

- - -

43. Как става кандидатстването за обучение на координатори на екипи по програма с шифър; BG051P0001 - 4.1.04
Учител съм в ОДЗ в район Младост - София. В гупата си имам дете със СОП! Имам определени трудности и се нуждая от повишаване на квалификацията си в тази насока.
Интересувам се от темата и 2 години работя със сдружение "Гаврош" от Варна за превенция на насилието над деца. В тази насока имам идеи за работа с деца в детската градина за приемане на различията и преодоляване на насилието между тях.

Как мога да се включа в тази програма за обучение на координатори на екипи за провеждане на индивидуално обучение и възпитание на деца със СОП
[email protected]

21.11

Кандидати по програмата могат да бъдат само юридически лица.

- - -

44. Ако директор на училище, което е кандидат, е ръноводител на проект в конфликт на интереси ли е? Отговоре с да или не.
Благодаря Ви!
Д. Червенкова

21.11

Не.

- - -

45. Здравейте -
 
Въпроса ни е следния:
Ако Водещата организация е НПО и тя има за партньор общообразователно училище, дали е допустимо за обучение на ресурсния учител в това училище и/или за обучение на ресурсния център в града да привлечем професор от висше учебно заведение, което висше учебно заведение не е партньор в рамките на проекта ? С една дума - дали е възможно да се ползват услугите на такива хора без непременно да е необходимо да се организира партньорство ?
 
Благодарим ви -

Поздрави
Богомил Танев

23.11

Вижте отговор на въпрос 40. Наемането на лектори и заплащането на възнаграждения на физически лица се описва в раздел 1 от група А на бюджета - Разходи за възнаграждения.

- - -

46. Съобразно целите за създаване на подкрепяща среда, социализация и интеграция на деца и ученици със СОП и промяна на обществените нагласи за приемане на различието:
1. допустима целева група ли е родителската общност в училището /СОУ/ за осъществяване на информационни кампании, тренинги, занимания в клуб "Родител" и т.н., насочена към промяна на обществените нагласи и приемането на различието?

2. възможно ли е финансирането на вътрешноучилищна квалификация на учителите чрез осъществяване на семинари с гости-лектори, тренинги, посещения на специални училища, центрове и т.н.
[email protected]

24.11

1. Допустимите целеви групи по програмата са описани изчерпателно на стр. 15 в Насоките за кандидатстване, а именно: "Деца със специални образователни потребности, включително деца в ранна детска възраст (3-6 години), учители, специалисти с педагогически функции (рехабилитатори, психолози, логопеди и др.), родители на деца със СОП".

2. Тази дейност в възможна, доколкото се вписва в рамките на допустима дейност 1 по програмата: "Обучение и подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции в детските градини и училищата за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със специални образователни потребности". Вижте отговор на въпрос 30.

- - -

47. Във връзка със Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”,ни е трудно да си отговорим на следния въпрос:
Учителите, за които  предвиждаме обучение за работа с деца със СОП дали се считат за целева група по проекта. В Наръчника за бенефициенти, кандидатстващи по приоритетни оси 3 и 4 на ОП"Развитие на човешките ресурси"  в т.4 Допустимост е отбелязано, че "родители" и "учители" не са определени като недопустими групи. Но в Насоките за кандидатстване /стр.15/, същите са определени за допустими
[email protected]

24.11

Допустимите целеви групи по програмата са описани изчерпателно на стр. 15 в Насоките за кандидатстване, а именно: "Деца със специални образователни потребности, включително деца в ранна детска възраст (3-6 години), учители, специалисти с педагогически функции (рехабилитатори, психолози, логопеди и др.), родители на деца със СОП".

- - -

48. Във връзка с ОП "РЧР", схема " Обучение на деца и ученици със СОП" е допусната дейност, която ще бъде подкрепена-Разработване на софтуер за обучение на деца със СОП.Ние сме Помощно училище и предвиждаме разработването на такъв софтуер, който да се разработи с участието на нашите и други учители по отношение на подаване на материалте, а Фирмата, която ще изработва самия софтуер ще бъде заложена като външна услуга и трябва да разработи количествено стойностна сметка.В Приложение Б4 ли трябва да се направи това и имаме ли право на такава външна услуга?
[email protected]

24.11

Закупуването на оборудване и софтуер по проекта се отразява в Група Б от бюджета, както и в Приложение Б4. При възлагане на дейност на изпълнител като външна услуга (напр. разработване на софтуер), разходите за тази услуга се отразяват в раздел 4 на Група А от бюджета (Разходи за външни услуги).

- - -

49. Здравейте,
 
1. "Кандидати за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения ...(с. 11 от Насоки за кандидатстване). Това означава ли, че ръководители и вносители на Проекта могат да бъдат физически лица с доказан експертен опит в областта на Педагогиката и психологията на деца със специални образователни потребности, обединени в договор с различни партньори. Бенефициентите на дейностите са децата/учениците със специални потребности и техните семейства.
 
2. Кой (освен Университетите, Департаментите) може да предложи Проект за провеждане на дистанционни форми на обучение за придобиване на квалификациите: "психолог за работа с деца/ученици със специални образователни потребности", "ресурсен учител", или за актуализиране на професионалната осведоменост и компетентност на директори и учители от общообразователните училища с цел създаването на "новата" и интегрираща образователна среда.
 
3. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" е с доказан опит в реализацията на дистанционните форми на обучение и разработване на софтуерни продукти. Искаме да кандидатстваме. Може ли ? Или ако отговорът е "не", изказваме молба за посредничеството ви при търсене на патньори.
 
С уважение:
Колегиум на магистърската програма "Педагогика на деца със специални образователни потребности" - дистанционно обучение
доц. д-р Анелия Гърбачева

24.11

1 и 3. Ръководителите и вносителите на проект са физически лица. Допустимите кандидати по настоящата схема са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване. Договарящият орган няма право да посредничи при търсенето на партньори.

2. По настоящата програма висшите училища могат да участват само като партньори. Вижте отговор на въпрос 30.

- - -

50. Здравейте, от подадените инструкции не ни стана ясно дали задължително трябва да си партнираме с някои университет или то решаваме единствено ние според нуждите на проекта.
[email protected]

25.11

Съгласно указанието на стр. 13 в насоките за кандидатстване: "Висшите училища са партньори в случаите, когато са ангажирани с дейности по обучение и подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП; по обучение на координатори на екипи и координатори на индивидуалните програми в детски градини и училища - по разработване на нови специализирани образователни софтуери и дидактически материали  за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности; по разработване и осигуряване на методическа литература и пособия за учители и специалисти, работещи с деца и ученици със СОП".

- - -

51. 1.Може ли в рамките на времето на проекта да бъде заложено изработка и обучение в магистърска програма или СДК за деца със СОП?

2.Може ли целевата група да включва, както учители, така и деца?

3. Екипа на ресурсня център, задължително е партньор или е част от екипа на проекта?
[email protected]

26.11

1. Вижте отговор на въпрос 36.

2. Допустимите целеви групи по програмата са описани изчерпателно на стр. 15 в Насоките за кандидатстване, а именно: "Деца със специални образователни потребности, включително деца в ранна детска възраст (3-6 години), учители, специалисти с педагогически функции (рехабилитатори, психолози, логопеди и др.), родители на деца със СОП".

3. Съгласно указаниято на стр. 15 от Насоките за кандидатстване: "При изпълнение на дейностите, кандидатите задължително трябва да работят в екип с ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП
Експерти от ресурсните центрове ще подпомагат кандидата при осъществяване на дейностите по проекта, за извършване на анализ на нуждите на целевата група и ще консултират кандидата относно вида на ресурсното подпомагане, което ще се предоставя на територията на училището и детската градина.) Експертите от Ресурсния център, могат да бъдат ангажирани с дейности по проекта, единствено в извънработно време. На етап представяне на проектно предложение кандидатът следва да представи подписано споразумение в свободен текст за съвместна работа с Ресурсен център за участие в проекта".

- - -

52. Висше учебно заведение е партньор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” и ще обучава учители за работа с деца със СОП.Обучението ще се извършва във висшето учебно заведение.

1.Необходимо ли е да сключим договор с университета за тази услуга и да я отразим като външна услуга В такъв случай ще се смята за предвиден разход на  партьора /Декларация - 6/

2. Необходимо ли е ние като водеща организация да сключваме граждански договори с преподавателите.В този случай къде ще се отразят тези разходи и дали ще се смята за предвиден разход на  партьора /Декларация - 6/

3. Ако предвидим разработване на софтуер за рабога с деца със СОП и дадем като задание на Фирма да изработи софтуера, това като външна услуго ли ще  се смята.
27.11

1. Правата и задълженията на партньорската организация по проекта се описват в Приложение Д2 - Декларация за партньорство (на етап кандидатстване) и в Приложение XXII - Договор за партньорство (на етап договаряне). При описаният от вас случай, разходите на партньора не са външна услуга и се описват в Декларация Д6.

2. Разходите за възнаграждения на физически лица (,с които следва да се подпише граждански договор) се отразяват в Група А, Раздел 1 от бюджета - "Разходи за възнаграждения". Ако тези лица са служители на партньорската организация, разходите за техниоте възнаграждения се отразяват и като предвиден разход на партньора (Декларация Д6)

3. Да.

- - -

53. Здравейте!
Имаме два въпроса :
1/Логопедичен център - Варна е разкрит със заповед на Министъра на образованието РД-14-104/31.05.2000 г на основание чл.10,ал 5 във връзка с чл.33а,ал.1,т.2 от Закона за народната просвета,като облужващо звено-юридическо лице с предмет на дейност "диагностика,рехабилитация и корекция на езиково- говорните нарушения на деца от предучилищна възраст и ученици от 1 клас" .От 01.07.2008 г центъра е Общинско обслужващо звено.С този статут можем ли да бъдем водеща организация по проекта при кандидатстване на БФП по ОПРЧ ,приоритетна ос-4 т.1?Да или не ?

2.Смисълът  на понятието "деца със СОП" залегнало в насоките за кандидатстване съвпада ли със смисъла на това понятие визирано в НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г.
за обучението на деца и ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания/ чл.2 ,ал.3 ,а именно Чл. 2. (1) Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и
учениците с:..... 2. езиково-говорни нарушения;
[email protected]

29.11

1. Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата.

2. Да.

- - -

54. Във връзка с подготовката на проект по програма “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”  моля да ми отговорите:

1.      Кога е крайният срок за приключване на проектите:
-          до 31 октомври 2012 г. /стр.13 от Насоките/;
-          или до 31 декември 2012 /стр.31 от Насоките/;

2.      Може ли експерт от Ресурсния център, който участва в проекта в извънработно време да получава възнаграждения?
 
С уважение и в очакване на вашия отговор
Владимир Ганев

29.11

1. До 31 октомври 2012 г.

2. Да.

- - -

55. Уважаеми господа,

Обръщам се към Вас с молба за информация по няколко въпроса, свързани с кандидатстване с проект по програма BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.

1) Възможно ли е ръководителят на проекта по посочената програма да бъде едновременно и ръководител на подадено проектно предложение по Тематичен конкурс към Фонд „Научни изследвания” при МОН?

2) Задължително ли е всички членове на екипа, изпълняващ предвидените проектни дейности, включително и управлението на проекта, да бъдат членове на кандидатстващата организация или на партньорите по проекта? Възможно ли е те да бъдат експерти от други организации?

3) В насоките за кандидатстване е посочено, че ВУЗ са възможни партньори по настоящата програма. Възможно ли е Центърът за обучение при Българска Академия на Науките (звено на БАН, чиято дейност е посветена на обучението на докторанти – третата степен в образователната система) да участва като партньор в проект по посочената програма, в който кандидатстващата организация е помощно училище?

4) Участието на съответния регионален Ресурсен център в проекта необходимо ли е да бъде под формата на партньорство? Ако това не е задължително и съвместната дейност с експертите от Ресурсните центрове се осъществява под формата на работа в екип, дефинирана посредством споразумение в свободен текст, то необходимо ли е включването в бюджета на средства за изплащане на хонорари за посочените експерти от Ресурсния център?
Благодаря Ви за отделеното време и внимание!

С уважение:
Виктория Недева

29.11

1. Да.

2. Да, възможно е.

3. Съгласно чл. 16, ал. 3 на ПМС 121 от 31.05.2007 г. Договарящият орган няма право да дава отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване. Допустимите кандидати са описани изчерпателно на стр. 12 в Насоките за кандидатстване по схемата.

4. Заплащането на хонорари за външни експерти, наети по проекта, не е задължително изискване.

- - -

56 Здравейте,
 
Ако НПО е Водеща организация - и е подписало Споразумение за съвместна работа с Ресурсния център, както е изискването, и е определена конкретна дейност и област на сътрудничество, бихте ли ни посъветвали дали сътрудничеството с ресурсния учител в конкретното училище партньор следва също да се удостовери формално към момента на кандидатстване, с граждански договор или отделно споразумение на конкретния учител с НПО-то?
 
Благодаря
Богомил Танев

30.11

Задълженията на отделните експерти от Ресурсния център, които ще оказват подкрепа по проекта, се описват единствено в споразумението между кандидата и Ресурсния център, което се представя на етап кандидатстване.

- - -

57. Здравейте,
подготвяме проектното си предложение по схемата „Подпомагане на обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности" и в тази връзка моля за разяснение относно продължителността на проектите.
1.В насоките за кандидатстване е посочено, че  дейностите по програмата трябва да завършат на 31 октомври 2012 год., означава ли това, че кандидатът може формулира като срок на проекта примерно 18 месеца?

2.И другият въпрос е може ли ръководителят на проекта да изпълнява повече от една функция, примерно да разработи образователния софтуер, да е едновременно обучител/експерт?
Предварително благодарим!
Филип Зартов

30.11

1. В Насоките за кандидатстване няма изискване за минимална продължителност на проекта, а единствено за крайна дата на приключване на дейностите по проекта - 31 октомври 2012 г.

2. Да, може.

- - -

58. Здравейте,
Във връзка с Вашия отговор на 8-ми въпрос -
Къде препоръчвате да се отразят разходите за командировки на членове на екипа за управление на проекта (във връзка с подписване на договор, междинни отчети и финален отчет) - в раздел 2 на Група А - или раздела за непреки разходи за екипа в Група В ?
 
Благодаря
Богомил Танев

30.11

Разходите за командировки на членове на екипа за управление на проекта се отразяват в Група В от бюджетната таблица - "Разходи за организация и управление".

- - -

59. Здравейте,

във връзка  с отворената процедура  за кандидатстване по ОП " Развитие на човешките ресурси" и в частност "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности", молим да  ни дадете повече информация относно логическата  рамка на проектното предложение !

Бихте ли ни дали конкретни примери за източниците на информация на показателите и какви показатели точно се има предвид ?
Моля да ни дадете нагледни примери и за различните фактори, външни условия и предпоставки !!!
Благодарим Ви!
От екипа подготвящ проектоно предложение
С уважение:

СОУ "Екз. АнтимІ" , гр. Казанлък
30.11

В логическата рамка се отразява информацията, попълнена във Формуляра за кандидатстване. Във формата на Логическата рамка има подробни инструкции за попълването й.

- - -

60. Здравейте! Моля да ни отговорите на следния въпрос:

Фондацията ни кандидатства по бюджетна линия BG051PO001-4.1.04 .В момента сме подали документи за пререгистрация в АСП съгласно наредбата в ДВ от март т.г. и ще бъдем пререгистрирани до 4.12.09 г.Не сме сигурни обаче дали ще успеят от агенцията да качат информацията за нас в списъка на доставчиците на социални услуги до 22 декември, за да разпечатаме списъка и да го приложим към съпътстващите документи.Какво ще ни посъветвате да предоставим към документите за конкурса, ако ни няма в актуализирания списък, а вече сме пререгистрирани?

Галина Кубратова, председател на фондация "Психологическа подкрепа"
30.11

В този случай можете да представите документ, издаден от АСП, който удостоверява фактите, цитирани от Вас по-горе.

- - -

61. Уважаеми дами и господа,

Фондация „За Нашите Деца” ще кандидатства с проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”.

От насоките за кандидатстване е видно, че е необходим лиценз за организациите, които не са бюджетни предприятия, какъвто е „За Нашите Деца”.

/ т. 5. Лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, съгласно Закона за закрила на детето/

Фондация „За Нашите Деца” разполага със следните лицензи:
·         Лиценз за социални услуги за деца № 0093/17.06.2005 г., издаден от Държавната агенция за закрила на детето – валиден до 17.06.2010 г.
·         Лиценз за социални услуги за деца № 0093/17.06.2005 г., издаден от Държавната агенция за закрила на детето за Център за настаняване от семеен тип– валиден до 30.07.2012 г.
·         Удостоверение № 410-05 за предоставяне на социални услуги за деца – Кризисен център за деца, издаден от Агенцията за социално подпомагане, издаден на 09.10.2009 г.
·         Удостоверение № 410-04 за предоставяне на социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа, издаден от Агенцията за социално подпомагане, издаден на 09.10.2009 г.
·         Удостоверение № 410-03 за предоставяне на социални услуги за деца – Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидати за осиновители, осиновители и техните семейства, издаден от Агенцията за социално подпомагане, издаден на 09.10.2009 г.
·         Удостоверение № 410-02 за предоставяне на социални услуги за деца – Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат приемни родители, приемни родители и техните семейства, издаден от Агенцията за социално подпомагане, издаден на 09.10.2009 г.
·         Удостоверение № 410-03 за предоставяне на социални услуги за деца – Център за обучение, консултиране и подкрепа на кандидат приемни родители, приемни родители и техните семейства, издаден от Агенцията за социално подпомагане, издаден на 09.10.2009 г.

Тези лицензи дават ли ни основания да кандидатстваме по схемата или ни е необходим специфичен лиценз?

Поздрави,
Александър Миланов

01.12

Да. Лицензите издадени от ДАЗД, покриват изискванията, поставени в Насоките за кандидатстване

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“