2022-05-17 - Заседания 2022-05-03 - Contacts 2022-05-03 - Контакти 2022-04-28 - Обща информация
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Въпроси и отговори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

1. от [email protected]

Бих искала да задам някои по специфични въпроси относно проекта, които възникнаха на информационния ден:
1. Кога можем да причислим докторант към групата на пост-докторантите – след вътрешна защита, след външна защита или след протокол на бившия ВАК – по стария закон? Задавам този въпрос, защото такива хора са голяма част от целевите групи.
2. Докторанти отчислени с право на защита, но не явили се все още на предзащита, могат ли да участват в целевата група и като какви? Какво е изискването за тях за години и те какви се водят?
3. Възможно ли е целевата група да съдържа участници, които ще се включат в проекта през втората му половина или ще го напуснат след първата, например поради майчинство?
4. Изваждат ли се годините за майчинство при пресмятане на критериите за допустимост и как?
14.07

1. След протокол на бившия ВАК.
2. Докторанти отчислени с право на защита не могат да бъдат включени като докторанти в целевата група.
3. Да, възможно е.
4. Не, няма нормативно основание отпуска по майчинство да бъде приспаднат, тъй като се счита за трудов стаж.

- - -

2. от Яница Жечева
От 2010 г. съм участник в целевата група на текущ проект към ОП "Развитие на човешките ресурси": „Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на научните изследвания на младия научен потенциал в приоритетни области на медико-биологичните науки” - Договор:BG051PO001-3.3.04/46, който приключва декември месец тази година (12.2011). В момента от института, в който работя (ИЕМПАМ, БАН) се подготвя проект към ОП "Развитие на човешките ресурси": Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени" - по бюджетна линия BG051PO001-3.3.07. Отговарям на условията за участник в целевата група като постдокторант - защитена дисертация през 2008 г. Въпросът ми е  мога ли да участвам в този проект, който в момента се подготвя?

14.07

Допустимите целеви групи са описани в Насоките за кандидатстване. По настоящата схема могат да кандидатстват и кандидати, получили безвъзмездна финансова помощ по предишните две схеми (BG051PO001/07/3.3-02) „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” от 2007 г. и BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”от 2008 г., но само с различни участници от целевата група и/или дейности, включени в проекта. Обстоятелството се доказва с декларация – Приложение Д4,  което се попълва от всички кандидати по настоящата схема.

- - -

3. от Надежда Атанасова-Тимева
От 2010 г. съм участник в целевата група на текущ проект към ОП "Развитие на човешките ресурси": „Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на научните изследвания на младия научен потенциал в приоритетни области на медико-биологичните науки” - Договор:BG051PO001-3.3.04/46, който приключва декември месец тази година (12.2011). В момента от института, в който работя (ИЕМПАМ, БАН) се подготвя проект към ОП "Развитие на човешките ресурси": Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени" - по бюджетна линия BG051PO001-3.3.07. Отговарям на условията за участник в целевата група като млад учен. Въпросът ми е  мога ли да участвам в този проект, който в момента се подготвя?

14.07

Допустимите целеви групи са описани в Насоките за кандидатстване. По настоящата схема могат да кандидатстват и кандидати, получили безвъзмездна финансова помощ по предишните две схеми (BG051PO001/07/3.3-02) „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” от 2007 г. и BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”от 2008 г., но само с различни участници от целевата група и/или дейности, включени в проекта. Обстоятелството се доказва с декларация – Приложение Д4,  което се попълва от всички кандидати по настоящата схема.

- - -

4. от Елена Гърдева
Казвам се Елена Гърдева, на 33 години, докторант към ИЕМПАМ-БАН.Във връзка с изготвянето на проект от ИЕМПАМ-БАН за участие по операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" имам запитване към вас дали мога да участвам в този проект. Аз участвах в договор BG051PO001-3.3.04/46,  подаден от ИЕПП-БАН и приет през 2009 г., първоначално като млад учен. Впоследствие на 28.04.2010 бях зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка и статуса ми беше променен. Остават ми малко неща за довършване и участието ми в един бъдещ проект по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси " много би ми помогнало в тази насока. Ако имам право да участвам в началото на проекта ще вляза като PhD докторант, а до краят му ще сменя статуса си на Post Doc. Въжможно ли е участието ми в BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени"?

14.07

Допустимите целеви групи са описани в Насоките за кандидатстване. По настоящата схема могат да кандидатстват и кандидати, получили безвъзмездна финансова помощ по предишните две схеми (BG051PO001/07/3.3-02) „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” от 2007 г. и BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”от 2008 г., но само с различни участници от целевата група и/или дейности, включени в проекта. Обстоятелството се доказва с декларация – Приложение Д4,  което се попълва от всички кандидати по настоящата схема.

- - -

5. от Иво Ганчев
Работя като асистент в Института по криобиология и хранителни технологии към ССА, гр. София.
Във връзка с обявената конкурсна сесия по програмата "Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени" бих желал да Ви запитам дали са допустими индивидуални предложения на самите кандидати или те трябва да бъдат групови. Има ли  задължителни условия за ръководителя на проекта - напр. хабилитирано лице или степен доктор - или бенефициента?
В обявените документи не видях примерни формуляри за проектните предложения. В тази връзка бих Ви попитал за изискванията по отношение на постройката на самото проектно предложение.

15.07

Допустимите кандидати са описани в Насоките за кандидатстване. Те не могат да бъдат физически лица.
Задължителни условия за лицата, които ще бъдат част от екипа по управление няма, но можете да разгледате Примерната Методология за оценка на проектното предложение, където е описано какъв опит е нужен на екипа за да получи повече точки Вашето проектно предложение.
Целият пакет с документи е качен на интернет страницата на Договарящия орган – http://sf.mon.bg  на 11.07.2011г., раздел Актуално, Отворени програми

- - -

6. от [email protected]
При изготвянето на проект "Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" възможно ли е като партньори да бъдат предложени чуждестранни участници - университети, катедри, научни институти или отделни докторанти, постдокторанти и т.н.
Допуска ли се да бъдат поканени като косултанти или лектори на школи или семинари  чуждестранни учени.

18.07

Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.
Няма забрана за участие на чуждестранни лектори, но тяхното заплащане трябва да е обвързано с допустимите разходи и ставки описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

7. от [email protected]
Бих желала да задам следните въпроси:
1. Каква е разликата между стипендии за целевата група и възнаграждения? При положение, че стипендията е определена точно 120 лв. за едно лице/представител на целевата група, в тази сума влизат ли личните осигурителни вноски и ДОО?
2. В определената на стр. 23 от Насоките за максимално допустим разход за възнаграждение е посочена сумата 15, 50 лв. на учебен час. Това е общата сума, в която са включени  възнагграждения и осигуровки или само осигуровки?
3. Защо има отделно перо А3 за пътни разходи?

19.07

1. При стипендиите не се начисляват осигуровки и данъци
2. В насоките за кандидатстване ясно е описано какво включва възнаграждението от 15.50 лв. а именно: брутно възнаграждение (почасова ставка) с включени лични осигурителни вноски и данък общ доход
3. Ако има предвидени разходи за пътни, дневни и квартирни за лица от целевата група , то те се описват в приложение А 2.2. от бюджета. В този случай приложение А 2.3, за което Вие питате, не е приложимо.

- - -

8. от [email protected]
Когато кандидатът за Водеща организация е сформиран през 2010 г. в резултат от сливане на 2 института, тогава при описание на 1.2.1. Финансов капацитет във формуляра за кандидатстване в N-2 вписват ли се данните от отчетите на двата института поотделно, преди обединението?

19.07

Да, описват се поотделно.

- - -

9. Здравейте,
Имам следните въпроси по отношение на схема 3.3.06.:
1. На стр. 15 от Насоките във "ВАЖНО" пише, че звена от структурата на кандидата могат да кандидатстват за финансиране чрез нея - да разбирам ли, че ако Лаборатория от даден Институт на БАН иска да кандидатства, то трябва да се попълва информация само за дадения институт? Ако да, в такъв случай как ще се разбере, че участва само дадената Лаборатория?
2. Може ли една Лаборатория от Институт на БАН да е Партньор в даден проект (отново как ще се отрази във формуляра, че е Лабораторията, а не целия Институт) и също така Институтът да подаде отделен проект, но с други участници?
3. Ако искаме да включим в проекта като партньори различни факултети на един университет (например Физически или Химически факултет на СУ) те като различни партньори ли следва да се запишат?
Благодаря предварително!

С уважение,
Вл. Димитров

1. ДО няма право да дава становище свързано с допустимостта на кандидатите. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване
2. ДО няма право да дава становище свързано с допустимостта на кандидатите. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.
3. Допустимите партньори по проекта са описани в Насоките за кандидатстване. Ако кандидатът предвижда да привлече в проекта няколко факултета от един университет (различен от кандидата) като партньори, то те се включват в проекта като един партньор от името на университета-партньор.

- - -

10. Здравейте,
пиша ви като координатор на Изследователски център по социални науки към катедра "Социология" на СУ "СВ. Климент Охридски". Видях обявата по конкурса "Подкрепа за развитието на докторанти ...". Интересува ме дали можем да кандидатстваме с проект без Изследователски център по социални науки да е юридическо лице (нито пък е Център по чл. 60 от Закона за администрацията или по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование), през Университета, с ръководител на договора - ръководителят на Изследователския център, като всъщност крайният бенефициент ще бъде ИЦСН? Така до сега сме оформяли кандидатури към ФНИ.
Исках да попитам дали СУ "Св. Климент Охридски" може да участва в конкурса с повече от един проект?

С уважение,
Вероника Димитрова

ДО няма право да дава становище свързано с допустимостта на кандидатите. Допустимите кандидати и партньори са описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

11. Здравейте,
При прочитане на посочените от вас министерски постановления (62 и 180), не разбрахме какво точно означава кръстосано финансиране? Какви точно разходи и какъв % от кои пари са включени в него?
Благодаря предварително!

Кръстосаното финансиране включва допустимите разходи по правилата на Европейския Фонд за Регионално развитие, описани подробно на стр. 26 от Насоките за кандидатстване.

- - -

12. Здравейте,
Пиша Ви във връзка с обявената процедура за кандидатстване по BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. До момента Шуменският университет не е кандидатствал по тази програма и не ми е ясно следното;
1. Могат ли две различни катедри от един факултет да кандидатсват с две различни проектни предложения (например Катедра "География" и Катедра "Приложна Физика", и двете са част от Факултета по "Природни науки") към момента бихме искали да подадем 2 за природни и 1 за технически науки (факултет по технически науки)
2. Може ли в проекта, като част от екипа да участва лице, което е хоноруван асистент (не е на трудов д-р към ШУ)

С уважение,
Валерия Иванова
Шуменски университет

1. ДО няма право да дава становище свързано с допустимостта на кандидатите. Допустимите кандидати и партньори са описани на стр. 14 и 15  от Насоките за кандидатстване.
2. Няма ограничение такова лице да не може да бъде част от екип по изпълнение на проект.

- - -

13. 1.Могат ли младите учени и постдокторантите да получават дневни (по 20 лв) или да получават почасово възнаграждение при заложено в дейностите специализиране в лаборатория?
2. Могат ли младите учени и постдокторантите да получават възнаграждение за изработване на рекламни материали по проекта или за участие в организиране на конференция, симпозиум или др. научно мероприятие?

1. Лицата от целевата група могат да получават дневни, когато това не противоричи на приложимите национални нормативни актове и документи.  Разходите за командировки следва да са съобразени с ограниченията съгласно Наредбата за командировките в страната, както и при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.  В случай, че младите учени и постдокторантите са включени в изпълнението на преките дейности от проекта, то те могат да получават почасово възнаграждение, съобразено с Методологията за възнагражденията по ОП РЧР и при условие, че няма двойно финансиране при изпълнението на дейностите в проектното предложение.
2. Няма ограничение лица от целевата група да не участват в дейности, свързани с изработка на материали или организиране на симпозиуми/конференции, но тяхното участие трябва да е много добре обосновано и аргументирано в проектното предложение, както и съобразено с изискванията на ПМС № 55/12.03.2007 г. или Закона за обществените поръчки и неговите поднормативни актове.

- - -

14. 1. Възможно ли е участници от целевата група в предишен проект (BG051PO001-3.3.04), участвали в дейност „Обучителни модули” да се включат пак в „Обучителнни модули” по прект BG051PO001-3.3.06, които са различни от модулите по предходния проект?
2. Ако участници от целевата група в предишен проект (BG051PO001-3.3.04) са участвали в дейности, като  международни конференции, симпозиуми, конгреси, пътуващи семинари – имат ли право да участват отново в подобни дейности (с други теми) по прект BG051PO001-3.3.06 ?
3. Каква може да бъде формата на материално стимулиране за участниците в целевата група по прект BG051PO001-3.3.06 ?

1 и 2: Допустимите целеви групи са описани в Насоките за кандидатстване. По настоящата схема могат да кандидатстват и кандидати, получили безвъзмездна финансова помощ по предишните две схеми (BG051PO001/07/3.3-02) „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” от 2007 г. и BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени”от 2008 г., но само с различни участници от целевата група и/или дейности (теми, модули и др.), заложени в проектното предложение. Обстоятелството се доказва с декларация – Приложение Д4,  което се попълва от всички кандидати по настоящата схема.
3. Допустимите разходи са описани в Насоките за кандидатстване.

- - -

15. От т.3.1.2 "Специфични изисквания за допустимост на кандидата" не става ясно възможно ли 2 отделен аспирант или млад научен работник сам да кандидатства за финансиране.
Ако това е възможно, как следва да бъдат попълнени в т.1.1. "Основни данни кандидата" графите: Пълно наименование на кандидата съгласно съдебно решение,Дата на създаване съгласно съдебно решение,Единен идентификационен код /EИК и т.н., както и всички останали точки до т.ІІІ. ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Допустимите кандидати и партньори са описани на стр. 14 и 15 в Насоките за кандидатстване Допустимите кандидати не могат да бъдат физически лица.

- - -

16. Дами и господа,
чрез публикации в медиите (например в-к Телеграф) беше информирано, че съществува възможност за индивидуално кандидатстване на докторанти с проектни предложения. В насоките за кандидатстване се споменава, че кандидати са също физически лица, но в критериите за допустимост никъде не биват споменати. Благодаря предварително!

Поздрави
Мартин Иванов

Допустимите кандидати и партньори са описани на стр. 14 и 15 в Насоките за кандидатстване Допустимите кандидати не могат да бъдат физически лица.

- - -

17. При избор на партньорски организации, които имат съответна компетенция и специфични умения да допринесат за изпълнението на дейностите, необходимо ли е част от целевата група по проекта да произхожда от партньорската организация.
Тоест, възможно ли е партньорската организация да бъде привлечена като субект със съответен научен потенциал (човешки, апаратура, техника, научни лаборатории) без участие на представители от съответната огранизация в целевата група на проекта?

Не е задължително лицата от целевата група, включени в проектното предложение, да бъдат от партньорската организация, но всеки кандидат трябва да обоснове нуждата от избора на съответния партньор. Обърнете внимание на текстовете на стр. 15 от Насоките за кандидатстване.

- - -

18. Здравейте , проявявам интерес към програмата понеже крайния срок за подаване на документи е 13 септември 2011г въпроса ми е :
след преглеждане и евентуално одобрение на проекта и подписване на договора
 - понеже не видях схема за етапите във времето по програмата -  кога започва финансирането до края на тази или началото на другата година.
Отговора е важен за мен във връзка с планирането на експериментите

Благодаря ви

Основните етапите за реализирането на процедурата са описани на стр. 47 от Насоките за кандидатстване.

- - -

19. Имам следните въпроси по повод конкурса за нови проекти по тази схема:
1. Може ли в целевата група да се включат докторанти, които са отчислени с право на защита, но все още не са защитили и работят като специалисти в организацията-бенефициент;
2. Може ли за координатор на проекта да бъде избран млад учен, включен в целевата група;
3. Как следва да се опишат в целевата група докторантите, които ще бъдат зачислени на докторантура от 1.01.2012 г., за чиито обявени места понастоящем тече конкурс, но все още не е завършил, както и докторантите, за които ще бъде обявен конкурс през лятото на 2012 г.;
4. Могат ли да се включат в новия проект дейности, които не са изпълнени в текущ проект по същата програма за подпомагане на докторанти и млади учени, който ще приключи на 31.12.2011 г.;
5. Може ли в целевата група да се включи млад учен, който е в процедура на хабилитация, но отговаря на условията за млад учен;
6. Може ли като дейности, подпомагащи научната работа на млади учени, да се включат предоставяне на средства за публикуване на монографии и за посещаване на езикови курсове
.

1. В целевата група не могат да се включат докторанти, които са отчислени с право на защита.
2. Няма ограничение лице от целевата група да не участва в екипа по проекта, но този избор трябва да е добре основан във формуляра за кандидатстване.
3. На етап кандидатстване се описва само бройката на целевата група. След подписване на договор бенефициентът е длъжен да представи поименен списък с лицата, включени в целевата група по проекта.
4. Отговорът на въпроса зависи от множество други фактори, като например – причината, поради, която дейността не е изпълнена, постигането на резултатите и целите от предишния/текущия Ви проект и др.
5. Младият учен е част от допустимата целева група.
6. Допустимите дейности и разходи са описани в Насоките за кандидатстване. Всяко включване на лица от целевата група в курсове по обучение трябва да е добре обосновано и аргументирано във формуляра за кандидатстване.

- - -

20. Здравейте,
във връзка с горецитираната процедура искам да Ви попитам следното:
Закупуването на ДМА/ДНА в рамкте на проекта, е допустимо само за самия кандидат (бенефициент), или при необходимата обосновка, такова може да бъде предвидено и за партньора т.е. възможно ли е и партнор по проекта да закупи ДМА/ДНА за нужди по целите на проекта?
Благодаря!

Няма ограничение единствено Кандидатът да закупува ДМА/ДНА в рамките на проекта.

- - -

21. Посочените към дейност 1 допустими дейности изчерпват ли всички възможни дейности по обучение и подкрепа, които могат да се предложат на целевата група. Допустимо ли е да се заложи общо обучение по ключови компетенции (работа с реферативни бази данни, систематизирана научна информация, писане на научни текстове, управление на научни проекти, информация за финансиращи агенции и програми и др.), което да обхване цялата целева група - докторанти в МУ, в допълнение към подкрепата за тясната им научна специалност.
Предварително благодаря за отговора.

Посочените допустими видове дейности са примерни и е възможно тяхното допълване при добра аргументация в проектното предложение.

- - -

22. Имам следните въпроси:

1. Ако проектът включва и двата вида дейности – 1. „Подкрепа на докторски програми” и 2. „Програми за развитие на постдокторанти и млади учени”, трябва ли участниците да бъдат разделени съответно в две целеви групи?
2. Ако срокът на докторантурата на участник от целевата група изтече преди крайния срок на проекта, може ли този човек да продължи участието си в проекта до края му като постдокторант?
3. Допустимо ли е купуването на персонален компютър на постдокторант или млад учен, или това се отнася само за докторантите?
4. Може ли бакалавър или доктор, на когото е изтекъл срокът за постдокторантура, да бъдат участници в целевата група като специализанти с индивидуални специализирани учебни планове?
5. Относно бюджета: в Приложение Б-1, Група А, Приложения А1.1. и А1.3. – в частта „Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя” кой се води като работодател: бенефициентът (научна организация) или ОП РЧР?
6. Каква е разликата между пътните разходи в Приложения А2.2. и А2.3.? Защо фигурират два пъти?
7. В Приложение Б-2, какво включва финансовият принос на кандидата?
8. Изплащането на стипендиите на докторантите (120 лв/месец) всеки месец ли трябва да става или може да е наведнъж сумарно за няколко месеца?

1. Целевата група по проекта е една, но за улеснение на оценителната комисия може да разбиете и опишете подробно броя и вида на целевата група.
2. По време на изпълнението на договора е възможно лице от целевата група да бъде заменено с друго или да промени своя статус, когато обстоятелствата налагат такава промяна.
3. За настоящата схема са допустими единствено разходи за закупуване на компютри и хардуер, научно оборудване, софтуер и други ДМА, свързани с подготовката на дисертационния труд – Дейност 1, т. 2, както и за оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания - Дейност 2, т. 4.
4. Вижте отговора на въпрос 2
5. ОП РЧР не се явява работодател. Работодател по проект може да бъде кандидатът или партньора, ако това е приложимо.
6. Ако има предвидени разходи за пътни, дневни и квартирни за лица от целевата група , то те се описват в приложение А 2.2. от бюджета. В този случай приложение А 2.3, за което Вие питате, не е приложимо.
7. Финансовият принос на кандидата включва собствени финансови средства. По настоящата операция финансовият принос не е задължителен.
8. Няма допълнително изискване изплащането на стипендии да става всеки месец или на няколко месеца.

- - -

23. Добър ден,
Казвам се Георги Георгиев и съм докторант в Ту-София. Прочетох http://sf.mon.bg/index.php?w=110711130518 и се интересувам какви възможности имам да кандидатствам по тази програма. Прочетох че има приемно време от понеделник до четвъртък от 13:30 до 15:30 и бих искал да попитам към кого мога да се обърна за да получа повече информация отностно възможностите ми.

С уважение,
Георги Георгиев

Договарящият орган няма да отговаря устно на въпроси зададени по тази операция с цел да се избегнат недоразумения и грешно разбрана информация. Моля да задавате Вашите въпроси на сайта на дирекцията.

- - -

24. Към кое перо от Annex Б-1. "Бюджет на проекта" трябва да бъдат планирани разходи за такса Правоучастие в научни конференции, симпозиуми и др. на участниците в целевата група?

Разходите се описват в т. 4.9 „Други външни услуги” от Бюджета.

- - -

25. Уважаеми експерти,
От Медицински университет - Пловдив молим за следното разяснение:
При целева група, състояща се само от докторанти с акредитирани докторски програми, допустимо ли е да се предвидят под-дейности за изпълнение комбинирано както от Дейност 1 ("Подкрепа на нови и започнали докторски програми"), така и от Дейност 2 ("Програми за развитие на постдокторанти, специализанти и млади учени").
С уважение
за Медицински университет - Пловдив
Н. Атанасова

Дейност 2 е насочена към подкрепа на развитието на постдокторанти, специализанти и млади учени”.

- - -

26. Здравейте,
имам следните въпроси относно състава на целевата група:
1. Може ли целевата група да включва докторант от друга институция, без тя да е партньор по проекта?

2. Ако срокът на постдокторантурата (5 години) на някого изтича преди края на проекта, достатъчно ли е подаването на писмена молба за промяна в състава на целевата група, или трябва да се прави и корекция на бюджета?
3. В кое перо на бюджета в Приложение Б-1 да се включи заплащането за достъп до бази данни и библиотеки, както и абонамент за научни списания?

1. Възможно е, но е необходимо да спазвате изискванията, посочени на стр. 14 от Насоките за кандидатстване, отнасящи се до акредитацията на научната специалност.
2. Промяната на лице от целевата група е възможна, но всеки случай е индивидуален и се решава според конкретните обстоятелства.
3. Разходите се описват в т. 4.9 „Други външни услуги” от Бюджета.

- - -

27. Допустимо ли е включването на лица едновременно в целевата група (докторанти, постдокторанти, млади учени) и в екипа за административното управление на проекта?

Няма изрична забрана, но включването на лице от целевата група в екипа по управление трябва да е много добре обосновано и аргументирано, както и да бъде спазено приложимото законодателство (Кодекс на труда и др.)

- - -

28. Имаме следния въпрос:
Ако участник от целевата група пребивава в чужбина за определен период от срока на проекта (напр. шест месеца), следва ли да бъде изключен за този период от целевата група?

Ако участник от целевата група пребивава в чужбина за определен период от срока на проекта, то този участник не може да се счита за лице от целевата група през този период.

- - -

29. Здравейте,
имам следния въпрос:
Може ли на постдокторанти и млади учени, които са участници в целевата група, да се изплаща определено възнаграждение(средно по 100 лв/месец) по втори трудов или граждански договор, за изпълнение от тях на дейности по проекта?

Възможно е, в случай, че участва в изпълнението на някоя от преките дейности по проекта, при добра аргументация в проектното предложение и при спазване на приложимото национално законодателство.

- - -

30. Имам два въпроса по програмата:
1. Ако в проекта са включени ПАРТНЬОРИ от различни звена от една организация, трябва ли да се описат звената по отделно или може да се пише организацията , от която произлизат ?
2.При наличие на чуждестранен партньор, може ли да се включи в целевата група ?

1. Необходимо е да се опише организацията партньор.
2. Допустимите партньори са описани в Насоките за кандидатстване. Моля обърнете внимание кои са допустимите партньори и кои не са.

- - -

31. На страница 22 от насоките за кандидатстване е описано заплащането на докторантите е по 120 лв. на месец , това изключва ли заплащане на стипендии на другите участници в целевата група, а именно млади учени, постдокторанти и специализанти ?

Стипендии от 120 лв. могат да получават единствено докторантите, включени в проекта.

- - -

32. Институтът за изследване на изкуствата - БАН подготвя проект за "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени". Моля да ни отговорите на следните въпроси:
1. Кога е крайният срок за подаване на документите?
2. Имат ли право докторанти, отчислени с право на защита, да бъдат включвани в програмата (т.е. срокът им за обучение е приключил, но все още не са защитили докторската си дисертация)?
3. Можем ли да каним чуждестранни лектори по програмата?

Благодаря предварително

1. Срокът за подаване на проектни предложения е 16.30 ч. На 13 септември.
2. Не, докторанти, отчислени с право на защита, не могат да бъдат включвани в проектното предложение.
3. Няма ограничение да не бъдат канени чуждестранни лектори, но тяхното заплащане трябва да е съобразено с посочените позиции и максимални ставки в Насоките за кандидатстване

- - -

33. Може ли в целевата група по Дейност 2 да бъдат включени постдокторанти, които не са зачислени към научен институт? Необходимо ли е сключване на споразумение с институцията, в която те работят, или включването им може да се осъществи индивидуално?
12.08

Когато включвате постдокторанти в проекта и те не са част от организацията-кандидат, то тогава е нужно партньорско споразумение с организацията, в която постдокторантите работят.

- - -

34. Можете ли да ми кажете как точно се заплаща подготовката на лекторските часове?
12.08

Въпросът е неясен.
Моля вижте посочените позиции и ставки за заплащане в Насоките за кандидатстване.

- - -

35. Моля да изясните следния въпрос:
При нощувка в чужбина, ДДС смята ли се за невъзстановим и трябва ли да се добави в ред 8 на Анекс Б-1?

12.08

При нощувка в чужбина се посочва общата сума с ДДС.

- - -

36. Задължително ли е при описание на дейностите да посочим имената и да приложим CV на ВСИЧКИ експерти, които ще включим в дадена дейност, или е допустимо само на основните? В някои дейности предвиждаме голям брой обучители и няма гаранция, че към момента на реализиране на дейността(след 1-2 години например)те все още ще четат лекции.
12.08

На етап кандидатстване се прилагат CV само на екипа по управление на проекта.

- - -

37. За някои научни мероприятия все още няма обявени дати на провеждането им през 2012, 2013, 2014 г, в някои случаи отсега не е известно и мястото на провеждане. При заявено желание от участници в целевата група да ги посетят,защото са тясно свързани с изследователската им дейност, как в плана за действие да отразим тези мероприятия?
12.08

Когато датите не са известни, може да ги отразите индикативно на база информацията към този момент.

- - -

38. Здравейте, съгласно чл25, ал2 от ЗВО могат да участват в проекта отделните факултети. След като за Софийски университет са определени 800 хил.лв, то това означава ли, че един факултет от този вуз не може да участва със свой проект отделно? Предварително благодаря!
12.08

Съгласно ПМС №121, Договарящият орган няма право да дава становище относно допустимостта на кандидатите.

- - -

39. Допустима ли е дейност: Организиране и провеждане на програми за обучение и повишаване на квалификацията на докторанти от целевата група?
12.08

Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване. За улеснение на кандидатите са посочени и няколко примерни поддейности.
Съгласно ПМС №121, Договарящият орган няма право да дава становище по допустимите дейности.

- - -

40. Имам следните въпроси по операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”:

1.      Възможно ли е отнасяне в раздел А 4.7. Разходи за експертизи,  на разходи за експертизи и настройка на апаратура, закупена като дълготраен актив (разходът отнесен към раздел Б3) и използвана за обучение на членове от целевата група по дейности от проекта?
2.      При провеждането на обучения/конференции/семинари е нужно осъществяване на разходи за кафе паузи, чай, сладки, конферентна вечеря. Може ли тези разходи да се отнасят към перо А 4. 5. Разходи за обучения/конференции/семинари?
3.      Възможно ли е отнасяне на разходите за настаняване в хотел и пътуване на гост-лектори на организирана от нас студентска конференция по Раздел А 4. 5. Разходи за обучения/конференции/семинари?
4.      Разходите за такси за участие в конференции (например в чужбина) в Раздел А 4. 5. ли се отразяват?
5.      Предвидени са разходи за пътуване за участие в конференции или обмяна на опит с други научни групи. Тъй като има две пера за пътни разходи на целевата група – А 2.2 и А 2.3, въпросът ни е каква е разликата между тях и към кое от двете пера трябва да бъдат отнасяни разходите за пътуване при участие в конференция в чужбина, например?
6.      В нашия проект предвиждаме организацията на две студентски конференции – възможно ли е разходите за дизайн и отпечатване на листовки, сайт на конференциите, публикации от конференциите, да се отчетат като разходи за популяризиране на проекта в приложение А 4.3. или трябва да се отчетат по А 4.5. Разходи за обучения/конференции/семинари?

15.08

1. Да, възможно е, но е необходимо да обосновете много добре разхода в проектното предложение
2. Да, възможно е
3.  Да, възможно е – нужно е да сключите договор с фирма, която ще поеме разходите по настаняване.
4. Да, възможно е в А 4. 5. Разходи за обучения/конференции/семинари или в 4.9 „Други външни услуги”
5. Ако има предвидени разходи за пътни, дневни и квартирни за лица от целевата група, то те се описват в приложение А 2.2. от бюджета. В този случай приложение А 2.3, за което Вие питате, не е приложимо.
6. Може и в двете пера, според вида на разхода и целта, която той обслужва

- - -

41. Може ли да се предвиди и изплаща стипендия в размер на 120лв./месец за докторант-задочна форма и за докторант-свободна форма на обучение, включени в целевата група?
15.08

Няма ограничение във формата на докторантурата.

- - -

42. Здравейте, искам да попитам няколко неща:
1. в нашето проектопредложение ще бъдат включени 2 организации като партньори. имаме ли право да добавим още един sheet 'бюджет на партньор 2'?
2. всички приложения от А1.1. до А4.9, Б3 и В1, попълват ли се поотделно за кандидата и неговите партньори или се попълват общо (еднократно) само в общия бюджет на проекта?
3. при попълване бюджета в група В за 'разходи за организация и управление по чл. 4, ал. 6 от ПМС 180/27.07.2007 Г. - до 10% от общия размер на разходите по Група А + Група Б' трябва ли да се добавят още 2 sheet-a с отделни имена и съответно да добавим още два реда към Приложение № В 1.: т.е. 2 нови приложения В 3.2., аналогично на А 3.2. и В 3, аналогично на Б 3, и ако е допустимо  тези нови приложения трябва ли да бъдат  добавени съответно още веднъж (или повече пъти) в бюджетите на кандидата и партньорите?
Благодаря предварително за направените разяснения!

15.08

1. Да, добавете още един sheet за вторият партньор.
2. Може да се попълнят само в едно приложение, но в описите трябва да опишете и разходите, които партньора ще извършва.  За да улесните работата на оценителната комисия може да оцветите разходите на кандидата и партньора в описите в различни цветове.
3. В описа на разходите за организация и управление трябва да опишете всички разходи, които са приложими и допустими за вашия проект – възнаграждения за членовете на екипа, командировки на екипа,  външни услуги, ДДС ако има такова и т.н.

- - -

43. Уважаеми господа,
Бих искала да попитам ако представител от целевата група прекъсне участието си в проекта, може ли той да бъде заместен от нов участник? Например докторант, отчислен с право на защита в средата на втората година от проекта да бъде заместен от докторант, зачислен по същото време.

15.08

Да, принципно е възможно, но всеки казус е строго индивидуален и зависи от много други фактори.

- - -

44. Здравейте, колеги
Имаме следните въпроси във връзка с Покана BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

1. При подаване на проектните предложения, трябва ли да се посочват целевите групи по „Дейност 1” и „Дейност 2” поименно или само като брой представители на всяка целева под-група?
2. Допустимо ли е сред бенефициентите по „Дейност 1” да са и докторанти, които са чуждестранни граждани (както от страни в ЕС, така и от трети страни)? Какви докторанти (редовни/задочни/на свободна подготовка) може да участват като част от целевата група?
3. Има ли възрастови ограничения за целевата група по „Дейност 1” (докторанти)?
4. Има ли възрастови ограничения за целевата група по „Дейност 2” в частта „млади учени”?
5. Ако даден млад учен от целевата група по „Дейност 2” е и докторант към същия факултет, може ли да е бенефициент и по дейности, изпълнявани по „Дейност 1” (за докторанти)?
6. Хоноруваните преподаватели попадат ли в обхвата на „Дейност 2” като млади учени и ако да - с какви документи следва да се отчете тяхната принадлежност към тази целева група?
7. Отчислени докторанти с право на защита имат ли право да участват като бенефициенти по „Дейност 1”? От момента на коя защита (вътрешна, публична?) те имат право да са бенефициенти по „Дейност 2” като пост-докторанти?
8. Стипендиите до 120 лв. месечно само за редовните докторанти ли са или и за задочните докторанти и тези на свободна подготовка?

Благодарим Ви за отговорите!
С уважение,
Атанас Георгиев
асистент в Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

15.08

1. На етап подаване на проектното предложение, кандидатът описва само вида на целевата група и техния брой. След подписване на договор се представят поименно лицата от целевата група заедно с учебния им план. Това е при положение, че организацията кандидат не е изпълнявала проект по предишни фази на тази операция.
2. Моля обърнете внимание на допустимите партньори в Насоките за кандидатстване
3. Не
4. Съгласно § 1. т. 5 от Закона за насърчаване на научните изследвания, "млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър", но не повече от 10 години след придобиването.
5. Не
6. Съгласно § 1. т. 5 от Закона за насърчаване на научните изследвания, "млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно- квалификационна степен „магистър", но не повече от 10 години след придобиването.
На етап кандидатстване трябва да посочите броя и вида на целевата група, а след подписване на договор се изготвят и учебни планове на лицата, включени в проекта. Принадлежността на лицата към целевата група на младите учени може да се докаже с трудов/граждански договор.
7. Не, отчислените докторанти не са допустима целева група. Моля вижте и отговора на въпрос 1 от 14.07.2011 г.
8. Няма ограничение за формата на докторантурата.

- - -

45. Как се описват разходите за семинари в Приложение А 4.5? Като обща сума за провеждане на един семинар или е необходимо да се разделят разходите на: възнаграждения на експертите, командировъчни, печатни материали, публичност?
15.08

Необходимо е да се представи план сметка с отделните разходи.

- - -

46. Моля да отговорите на следните въпроси:

1. Може ли на постдокторанти и млади учени да бъде изплащано възнаграждение за изпълнение на дейности по проекта като технически персонал с почасово заплащане до 6.70 лв/час?
2. Как се определя почасовото заплащане на екипа за управление на проекта - изчислени по механизма в т.III (3.85 лв/час) или по Приложение 2 (6-10 лв/час) от Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР?
3. При определяне на заплащането на лекторите и научните ръководители (до 15.50 лв/час), от тази сума се отчисляват лични осигурителни вноски и ДОД. Осигуровките от страна на работодателя (отделна колона в Приложение А 1.1) върху сумата 15.50 лв ли се начисляват или са включени в нея?

Благодаря!
15.08

1. Техническият персонал с почасово заплащане по 6.70 лв. има функцията да отговаря за подпомагането, приспособяването и осъществяването на техническа/административна поддръжка при изпълнение на основната дейност/и на проекта, тоест административно да обслужва целевата група. В тази връзка не считаме, че е редно такъв човек да е самият постдокторант.
2. Определя се спрямо Приложение 2 от Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР – 6-10 лв. на час.
3. В Насоките е казано ясно: брутно възнаграждение (почасова ставка) с включени лични осигурителни вноски и данък общ доход, като осигурителните вноски, дължими от възложителя се калкулират отделно в бюджета на проекта – в размер не по-голям от 15.50 лв. на учебен час. Осигурителните вноски, дължими от възложителя се калкулират отделно върху сумата 15.50 лв., ако такова е посоченото възнаграждение.

- - -

47. По схема 3.3.06 възможно ли е да подкрепим участието на целевата група и участници в проекта в Международния конгрес на славистите в Минск през 2012 г. при положение, че схемата допуска подкрепа за такова участие. За да избегнем провеждането на дейности извън територията на ЕС, допустимо ли е да изберем външен изпълнител, който да организира участието на целевата група и експертите.
16.08

Допустими са участия в семинари и конференции само на територията на ЕС.

- - -

48. от Емилиян Беков, [email protected]
Бих искал да задам един въпрос относно проект BG051PO001-3.3.06
Какво е допустимото възнаграждение на час за ръководител и координатор на проекта.  В насоките за кандидатстване на стр. 23, е посочено 6.70 лв. за технически персонал. В анекс М (приложение 2, стр 9 ) е посочено 10 лв. с включени осогуровки. Към кое да се придържаме?

16.08

Моля не бъркайте отделните функции на включените лица в проекта. Описаните позиции на стр. 23 в Насоките за кандидатстване се отнасят за лица, включени в изпълнението на преки дейности по проекта.
Лицата, включени в екипа по проекта, могат да получават възнаграждения спрямо таблицата в приложение М, стр. 9.

- - -

49. 1. Може ли докторанти, получили удължение на срока на своята докторантура с решение на Научния съвет, да са част от целевата група?
2.Попълва ли се отделен текст непосредствено след т. 1.2. "Описание на финансовия, технически и административен капацитет на кандидата (максимум 3 страници"),или се попълва информация само в следващата таблица (1.2.1. Финансов капацитет)и посоченият обем се отнася до целия раздел?. Същата неяснота възниква и при раздел ІV,   "4. Съответствие (максимум 3 страница)", както и при т. 5.1. "Описание на дейностите (максимум 9 страници", при т. 5.2 "Методика за изпълнение на проектното предложение (максимум 3 страници)", 6. "Устойчивост (максимум 2 страници)".  
 
17.08

1. Да, може.
2. Тези раздели се попълват само в формуляра, а не в отделни приложения.

- - -

50. Здравейте колеги,
в процес на подготвяне на проектното предложение ни възникнаха два конкретни въпроса:
1. В случай, че по проекта не се предвижда участието на партньор, необходимо ли към Формуляра за кандидатстване да се представи Декларация - Приложение Д2, тъй като в Насоките за кандидатстване при посочването на Декларацията като изискуем документ не е дадена възможност "ако е приложимо"?
2. Когато в проекта е включена дейност "Организиране и провеждане на обучения" и в бюджета са предвидени средства за обучители в бюджетен ред 1.1, в кои случаи е задължително посочването на конкретните имена на обучителите. С оглед на отдалечеността във времето на периода на реалното провеждане на обученията е почти невъзможно към момента на кандидатстване да се ангажират такива лица, за да се приложат и техните автобиографии?

18.08

1. В случай, че по проекта не се предвижда участието на партньор, тогава не е необходимо да се представя декларацията за партньорство
2. Конкретни имена на етап кандидатстване за обучители не се представят.

- - -

51. 1. Предвиждаме разходи за възнаграждение на млади учени от целевата група по граждански договор за изработване на рекламни материали и поддръжка на интернет страницата на проекта; за организиране на семинари, и т.н В такъв случай тези разходи към кое перо да се включат в бюджета - съответно към т. 4.3 и т. 4.5, или и двата вида разходи са в т.1.3?
2. Как да тълкуваме пояснението по т. 4.5 в Насоките: \"По това перо се посочват само разходи за организация на семинарите, които са обект на договор с изпълнител\". При пояснението се споменават и информационните събития за медии - те не трябва ли да влязат в друго перо (т.4.3)?

19.08

1. В т. 4.5. се посочват разходи за външни услуги, обект на избор на изпълнител. Възнагражденията за дейности на физически лица, пряко свързани с изпълнението на проекта се посочват в раздел 1. Моля имайте предвид посочените позиции и максимални ставки в Насоките за кандидатстване.
2. Информационните събития за медии могат да бъдат описани и в т. 4.5.

- - -

52. След като опишем в таблиците на приложение 2.2. конкретните научни конференции, може ли след тях да отбележим като общ брой останалите конференции, за които все още няма анонсирана информация, например: \"Други конференции в България\" и \"Други конференции в страни от ЕС\"?
19.08

Избягвайте да посочвате общи суми и бройки. Ако все още не е ясна датата на конференцията, моля опишете сферата в която ще е.

- - -

53. Как се попълва таблицата за стипендии на месец за докторантите в приложение А 1.2? Какво значи предмет на дейност и защо има колона с брой лица при положение, че всички докторанти получават стипендия и всички те участват в едни и същи дейности?
19.08

Предмет на обучението включва тематичната сфера, в която докторантът прави своята научна подготовка.

- - -

54. Завършила сам софийски унивеситет преди години интересува ме къде са условията за кандидатстване по програмата тъй наречените \"насоки за кандидатстване\"дълго ги търсех но явно е доста трудно да бъдат открити -видно е  и от многото идентични въпроси,
много благодаря,бог да ви благослови!

19.08

Целият пакет с документи е качен на интернет страницата на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми – http://sf.mon.bg , раздел Актуално, Отворени програми.

- - -

55. 1. Освен възнаграждение за ЧУЖДЕСТРАНЕН експерт, може ли да се предвидят разходи за пътни, дневни и квартирни по перо А 2.1?
2. Допустимо ли е командировките за научни конференции да се отбележат във всяка от таблиците за пътни, дневни и квартирни (приложение А 2.2) сумарно, например под наименование \"Командировки в България\" и \"Командировки в страни от ЕС\", без да се посочват конкретни мероприятия?

20.08

1. Не, разходите са квартирни и пътни за чуждестранен лектор трябва да бъдат заложени в раздел 4 от бюджета, като дейността бъде възложена на фирма-изпълнител.
2. Желателно е да се посочват отделните мероприятия – брой, тема, място на провеждане и др.

- - -

56. Здравейте,
Имаме следния въпрос:
В приложенията за информация в Annex_Ж "Примерна методология за техническа и финансова оценка на проектното предложение", Оценителна таблица-насоки за кандидатстване, се забелязват някои разминавания в номерацията на формулярите за кандидатстване, които се разглеждат при формиране на оценката с разделите, които се оценяват по съответните критерии: напр. формуляр  IV.4.2 и IV.4.3 са със разменени места, при IV.5.3, IV.5.4 и IV.5.5 също има несъответствие. В анекса е посочено, че ДО има право да променя методологията съобразно спецификата на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Ще бъдат ли коригирани тези разминавания в номерацията при евентуална промяна в методологията?

Благодаря.
21.08

Методологията за техническа и финансова оценка е коригирана и публикувана на сайта на дирекцията.

- - -

57. Здравейте,
бихте ли изяснили относно попълването на формуляра с бюджета следното: когато се предвижда семинар за обучение на целевата група извън София и организацията за провеждането на семинара се възложи на фирма, пътните, дневните и квартирните на участниците описват ли се в Приложение А 2.2 или влизат в общата сума за това мероприятие в Приложение А 4.5?
Благодаря!

22.08

Когато възложите цялостната организация на семинар/конференция на външна фирма, то разходът се описва в раздел 4 и изборът на фирма е обект на разпоредбите на ЗОП или ПМС №55.

- - -

58. 1. Може ли да се планират часове за консултации с експерти, без да се прилагат техните CV-та, защото не знаем конкретно с кои експерти ще се консултираме след 2 години?
2. Установяваме, че при разписване на бюджета на кандидата в екселската таблица не навсякъде е зададена формула и не всички пера автоматично се отразяват в таблицата на БюджетС-2_ОП. Къде се вписват разходите за консумативи на екипа за управление? Ако те се впишат в приложения от група А и група Б, как ще се разграничат от консумативите, планирани за целевата група? Как да тълкуваме пояснението под таблицата в приложение В1 \"Други разходи: моля опишете\"? Какво се записва в \"Общо \"Разходи за организация и управление\"- Група В\" в БюджетС-2_ОП, след като в клетката за разходи са зададени чрез формула само възнагражденията на екипа за управление?

23.08

1. На етап кандидатстване CV-та се прилагат само за лицата включени в управлението и администрирането на проекта.
2. Всички нужни и допустими разходи за управлението и администрирането на проекта се описват в група В от бюджета. Ако е нужно добавете нови таблици с описи в приложението.

- - -

59. Въпрос 1. При подаване на предложенията се изисква да бъдат предоставени автобиографии на участниците в екипа за организация и управление. Това отнася ли се и за останалите експерти, които се предвижда да вземат участие в реализация на дейностите, или те могат да бъдат конкретизирани и техните автобиографии да бъдат предоставени на по-късен етап?
Въпрос 2. Тъй като нашият университет е бюджетно предприятие, може ли при подаването на документите да не прилагаме копие от финансов отчет и оборотна ведомост за последната приключила финансова година.
Въпрос 3. Към настоящия момент финансовия отчет на нашата организация за 2010 г  още няма заверка от сметната палата. При това положение може ли да предоставим документите без тази заверка или за последна приключила финансова година ще се смята 2009?

23.08

1. На етап кандидатстване CV-та се прилагат само за лицата включени в управлението и администрирането на проекта.
2. Съгласно ПМС № 121/31.05.2007 г. изискванията за доказване на икономическото или финансовото състояние на кандидата не се отнасят за бюджетните предприятия.
3. Виж отговора на предишния въпрос.

- - -

60. Формирането на максималният бюджет на проекта на принципа брой представители на целевата група по 20 000 може ли да се трансформира като по-голям брой участници по по-малка сума:
Пример 40 докторанти Х 20 000 - 800 000 да се замени например с 50 докторанти по 16 000 - което също е равно на 800 000, което е по-малко от допустимата горна граница на бюджет на проекта.Целта е се включат всички докторанти в акредитирани специалности и избягване на дискриминация.

Предварително благодаря.
23.08

Да, може. 20 000 е максималната издръжка на лице от целевата група.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“