НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Главна дирекция „Верификация“

Главна дирекция „Верификация“ осъществява контрол на изпълнението на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“ и отговаря за верифициране на разходите, извършени от бенефициенти по ОП „НОИР“, включително:

1. осъществява документални проверки на всички искания за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите по ОП „НОИР“;

2. извършва проверки на място във връзка с изпълнението на сключените договори/издадените заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“;

3. осъществява контрол на процедурите за определяне на изпълнители от бенефициентите по ОП „НОИР“;

4. отговаря за определяне на размера на финансовите корекции на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗУСЕСИФ;

5. съдейства на служителите, които отговарят за нередностите, при извършването на проверки по постъпили сигнали за нередности, във връзка с изпълнението на проекти, финансирани по ОП „НОИР“.

(2) Главна дирекция „Верификация“ подготвя отчетни доклади за изпълнението на приоритетни оси 3 и 4 по ОП „РЧР“ до нейното приключване.

(3) Главна дирекция „Верификация“ има териториални звена в областни градове на страната. С длъжностното разписание на агенцията изпълнителният директор определя градовете, в които се създават териториалните звена, и определя тяхната численост и длъжностна структура.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре