Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Главна дирекция „Верификация“

Главна дирекция „Верификация“ осъществява контрол на изпълнението на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“ и отговаря за верифициране на разходите, извършени от бенефициенти по ОП „НОИР“, включително:

1. Осъществява документални проверки на всички искания за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите по ОП „НОИР“;

2. Извършва проверки на място във връзка с изпълнението на сключените договори/издадените заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“;

3. Осъществява контрол на процедурите за определяне на изпълнители от бенефициентите по ОП „НОИР“;

4. Отговаря за определяне на размера на финансовите корекции на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗУСЕСИФ;

5. Съдейства на служителите, които отговарят за нередностите, при извършването на проверки по постъпили сигнали за нередности, във връзка с изпълнението на проекти, финансирани по ОП „НОИР“.

Главна дирекция „Верификация“ има териториални звена в областни градове на страната. С длъжностното разписание на агенцията изпълнителният директор определя градовете, в които се създават териториалните звена, и определя тяхната численост и длъжностна структура.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“