Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“

1. Отговаря за цялостната организация и координация на оценителния процес по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“;

2. Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със съставянето на комисии, които да извършат оценяване и класиране на проектните предложения;

3. Организира и участва в изпълнението на всички дейности, свързани със сключването/издаването на административни договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“;

4. Изготвя решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидати по ОП „НОИР“;

5. Изготвя допълнителни споразумения за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

6. Идентифицира най-често допусканите грешки при провеждането на процедури за подбор на проекти и сключване на административните договори за безвъзмездна финансова помощ;

7. Отговаря за спазването на правилата за публичност и прозрачност във връзка с процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“