Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

1. Организира и отговаря за процесите по планиране, програмиране и изменяне на ОП „НОИР“;

2. Отговаря за подготовката и обявяването на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“;

3. Разработва и предлага за одобрение на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „НОИР“ индикативни годишни работни програми и техните изменения;

4. Осъществява в координация с другите дирекции в агенцията средносрочното планиране по ОП „НОИР“;

5. Разработва методология и критерии за подбор на операции, включително техните изменения;

6. Изготвя документите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“ по одобрените от КН на ОП „НОИР“ методология и критерии за подбор на операции;

7. Осигурява съответствие на документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ с приложимите правила за държавните помощи;

8. Изготвя разяснения по отношение на условията за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

9. Изготвя изменения на утвърдените документи по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ в частта, определяща условията за кандидатстване;

10. Изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение по ОП „НОИР“; организира и координира дейностите на подкомитета и тематичните работни групи, които подпомагат дейността на КН на ОП „НОИР“;

11. Организира и подпомага дейностите, свързани с провеждането на изследвания, анализи и оценки на ОП „НОИР“;

12. Координира дейностите и участва в изготвянето на годишния доклад и на окончателния доклад за изпълнението на ОП „НОИР“;

13. Разработва и актуализира методологии и методики за провеждане на изследвания, оценки и анализи за текущото наблюдение на ОП „НОИР“;

14. Разработва и актуализира инструментариум за събиране на данни за изпълнението, анализа и оценката на ОП „НОИР“;

15. Периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията данни и резултати за изпълнението на ОП „НОИР“.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“