НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“

Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“:

1. организира и отговаря за процесите по планиране, програмиране и изменяне на ОП „НОИР“;

2. отговаря за подготовката и обявяването на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“;

3. разработва и предлага за одобрение на Комитета за наблюдение (КН) на ОП „НОИР“ индикативни годишни работни програми и техните изменения;

4. осъществява в координация с другите дирекции в агенцията средносрочното планиране по ОП „НОИР“;

5. разработва методология и критерии за подбор на операции, включително техните изменения;

6. изготвя документите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „НОИР“ по одобрените от КН на ОП „НОИР“ методология и критерии за подбор на операции;

7. осигурява съответствие на документите по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ с приложимите правила за държавните помощи;

8. изготвя разяснения по отношение на условията за кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

9. изготвя изменения на утвърдените документи по чл. 26, ал. 1 ЗУСЕСИФ в частта, определяща условията за кандидатстване;

10. изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение по ОП „НОИР“; организира и координира дейностите на подкомитета и тематичните работни групи, които подпомагат дейността на КН на ОП „НОИР“;

11. организира и подпомага дейностите, свързани с провеждането на изследвания, анализи и оценки на ОП „НОИР“;

12. координира дейностите и участва в изготвянето на годишния доклад и на окончателния доклад за изпълнението на ОП „НОИР“;

13. разработва и актуализира методологии и методики за провеждане на изследвания, оценки и анализи за текущото наблюдение на ОП „НОИР“;

14. разработва и актуализира инструментариум за събиране на данни за изпълнението, анализа и оценката на ОП „НОИР“;

15. периодично анализира, обобщава и отчита пред изпълнителния директор на агенцията данни и резултати за изпълнението на ОП „НОИР“.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре