НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Дирекция „Управление на риска и контрол“

Дирекция „Управление на риска и контрол“:

1. отговаря за качественото функциониране и подобряване на системите за управление и контрол, като при необходимост извършва актуализация на правилата и наръчниците по ОП „НОИР“;

2. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване на разход;

3. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на проектите на административни актове, издавани от ръководителя на управляващия орган по изпълнението на ОП „НОИР“;

4. осъществява процесуалното представителство на ръководителя на управляващия орган на ОП „НОИР“ пред съдебните институции и други юрисдикции, по които ръководителят на управляващия орган на ОП „НОИР“ е страна;

5. участва в процеса, свързан с оценка и управление на риска от нередности и измами, в рамките на своята компетентност;

6. осигурява и поддържа системи и процедури за превенция и противодействие на измами със средства от ЕСИФ при отчитане на установените рискове;

7. прилага процедурите по администриране на нередности при управлението и изпълнението на ОП „НОИР“;

8. извършва проверка на основателността на възражения, подадени от кандидати по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

9. координира работата по време на одитни проверки.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре