Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Дирекция „Управление на риска и контрол“

1. Отговаря за качественото функциониране и подобряване на системите за управление и контрол, като при необходимост извършва актуализация на правилата и наръчниците по ОП „НОИР“;

2. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване на разход;

3. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на проектите на административни актове, издавани от ръководителя на управляващия орган по изпълнението на ОП „НОИР“;

4. Осъществява процесуалното представителство на ръководителя на управляващия орган на ОП „НОИР“ пред съдебните институции и други юрисдикции, по които ръководителят на управляващия орган на ОП „НОИР“ е страна;

5. Участва в процеса, свързан с оценка и управление на риска от нередности и измами, в рамките на своята компетентност;

6. Осигурява и поддържа системи и процедури за превенция и противодействие на измами със средства от ЕСИФ при отчитане на установените рискове;

7. Прилага процедурите по администриране на нередности при управлението и изпълнението на ОП „НОИР“;

8. Извършва проверка на основателността на възражения, подадени от кандидати по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

9. Координира работата по време на одитни проверки.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“