Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

1. Подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;

2. Извършва дейности, свързани с планиране, прогнозиране и отчитане на финансовите ресурси;

3. Организира изготвянето на периодични (месечни/тримесечни) отчети, касови отчети по Единната бюджетна класификация, както и други отчети съгласно указания на Министерството на финансите, свързани с управлението на финансовите средства;

4. Извършва и потвърждава плащания, осъществява трансакции с лимити и контролира верността на наредените банкови трансакции, банкови сметки и суми;

5. Организира и осъществява финансово-счетоводната дейност, отчитане на извършените трансакции, изготвя баланс и оборотна ведомост съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство, като осъществява оперативно наблюдение и контрол на въвежданата счетоводна информация;

6. Следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите;

7. Изготвя и предоставя на сертифициращия орган чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) докладите по сертификация и декларациите за допустимите разходи.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“