Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

1. Подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;

2. Извършва дейности, свързани с планиране, прогнозиране и отчитане на финансовите ресурси;

3. Организира изготвянето на периодични (месечни/тримесечни) отчети, касови отчети по Единната бюджетна класификация, както и други отчети съгласно указания на Министерството на финансите, свързани с управлението на финансовите средства;

4. Извършва и потвърждава плащания, осъществява трансакции с лимити и контролира верността на наредените банкови трансакции, банкови сметки и суми;

5. Организира и осъществява финансово-счетоводната дейност, отчитане на извършените трансакции, изготвя баланс и оборотна ведомост съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство, като осъществява оперативно наблюдение и контрол на въвежданата счетоводна информация;

6. Следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите;

7. Изготвя и предоставя на сертифициращия орган чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) докладите по сертификация и декларациите за допустимите разходи.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“