НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“:

1. подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;

2. извършва дейности, свързани с планиране, прогнозиране и отчитане на финансовите ресурси;

3. организира изготвянето на периодични (месечни/тримесечни) отчети, касови отчети по Единната бюджетна класификация, както и други отчети съгласно указания на Министерството на финансите, свързани с управлението на финансовите средства;

4. извършва и потвърждава плащания, осъществява трансакции с лимити и контролира верността на наредените банкови трансакции, банкови сметки и суми;

5. организира и осъществява финансово-счетоводната дейност, отчитане на извършените трансакции, изготвя баланс и оборотна ведомост съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство, като осъществява оперативно наблюдение и контрол на въвежданата счетоводна информация;

6. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите;

7. изготвя и предоставя на сертифициращия орган чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) докладите по сертификация и декларациите за допустимите разходи.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре