Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителен директор

1. Е ръководител на управляващия орган на ОП „НОИР“;

2. Представлява агенцията в страната и в чужбина;

3. Ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с други институции, органи и организации;

4. Поставя стратегическите и годишните цели за дейността на агенцията;

5. Утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на агенцията;

6. Издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните правоотношения и сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на агенцията;

7. Утвърждава вътрешните актове, свързани с развитието на дейността и организацията на работата в агенцията;

8. Управлява имуществото на агенцията;

9. Осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“