НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор:

1. е ръководител на управляващия орган на ОП „НОИР“;

2. представлява агенцията в страната и в чужбина;

3. ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с други институции, органи и организации;

4. поставя стратегическите и годишните цели за дейността на агенцията;

5. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на агенцията;

6. издава актове за възникване, изменяне и прекратяване на служебните правоотношения и сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на агенцията;

7. утвърждава вътрешните актове, свързани с развитието на дейността и организацията на работата в агенцията;

8. управлява имуществото на агенцията;

9. осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре