Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

28 декeмври 2009 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение „Спортен клуб „Дема””

Oбявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :
„Предоставяне на спортни зали, открити спортни съоръжения, зали за обучение и тихи игри под наем за обучение, тренировка и лекционни занимания на ученици, и осигуряване на топла храна и леки закуски за участниците в заниманията.

Открита e процедура по ЗОП "Организиране на обучителни семинари за учители по проект „Училище на две скорости”, Компонент 1 – „Без звънец".

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/

Преписка: 00165-2008-0022 (Отворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Описание:
Организиране на обучителни семинари за осигуряване на практически насоки за овладяване на български език като чужд и за работа с деца, изоставащи от учебния материал, на учители по проект "Училище на две скорости" във връзка със Заповед РД09-1313 от 04.11.2008 г.на министъра на образованието и науката и изпълнение на схема за директно предоставяне на финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG051PO001-4.1.02 "Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби", Компонент 1 "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал"

Краен срок: 27.01.2009 г.

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0022

Лица за контакт: Ваня Трайкова, 02/ 9217 443, Цветелина Лилова, 02/ 9217 501.

Открита е процедура по ПМС № 55, във връзка с изпълнението на проект BG051PO001/07/4.1-01/33 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, основна област на интервенция 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение, схема за безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”.

9 октомври 2009 г.

На основание чл.1, ал.1 и чл.7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Боксов клуб „Левски-Лучано” открива процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

„Доставка на материали и консумативи за обучение на ученици”

001 – Спортно облекло
002 – Спортни принадлежности
003 – Канцеларски материали

9 октомври 2009 г.

На основание чл.1, ал.1 и чл.7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Боксов клуб „Левски-Лучано” открива процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

„Предоставяне на спортни зали под наем за обучение на ученици”.

001 – Спортна зала за тренировки по бокс и кик-бокс
002 – Спортна зала за тренировки по тае-бо, степ-аеробика и каланетика
003 – Плувен басейн

12 октомври 2009

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Сдружение „Спортен клуб „Дема” в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03/184 от 30.09.2009 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :

„Предоставяне на спортни зали, открити спортни съоръжения и зала за обучение и тихи игри под наем за обучение, тренировка и лекционни занимания на ученици:

Тенис кортове – закрити
Тенис кортове – открити
Зала за фитнес
Зала за ЛФК, аеробика, йога, танци
Учебно помещение за лекции, рисуване, тихи игри
Заведение за обществено хранене с доставка на топла храна и леки закуски на участниците в заниманията, в близост до спортните съоръжения”

29 октомври 2009 г.

На основание чл.1,ал. 1,чл. 7 ал. 1, и чл. 14 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

СДРУЖЕНИЕ “РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ”
(наименование на бенефициента)

обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор
с обект : Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи и материали за извънкласни дейности” разделена на следните позиции:

1.1. Материали за обучение на обучители по гражданско право
1.2. Материали за обучение на учениците 5-12 клас по гражданско право
1.3. Материали за краткосрочни извънкласни дейности 3 училища по 2 дейности
1.4. Учебни помагала и пособия за провеждане на дългосрочни извънкласни дейности 3 училища по 2 дейности
1.5. Материали за изложба по повод деня на Европа

4 декември 2009

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение “Национална школа по мениджмънт”

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG051PO001-4.2.03/220 от 30.09.2009 г., Проект BG051PO001-4.2.03-0998, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :

Предоставяне на услуги по организиране на транспорт, настаняване и осигуряване на храна на ученици от София и Силистра във връзка с провеждане на 8 бр. тридневни обучения по проект BG051PO001-4.2.03-0998 “Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции”

15 декември 2009 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Делта мотор спорт”

обявява процедура за определяне на изпълнител – открита процедура
с обект: отдаване на картинги под наем за обучение, пилотиране, провеждане на квалификации и състезание, с включени всички разходи по консумативи и амортизация

Оферти се подават на адрес: картинг писта „Варна” , местност Горна Трака
до 17:00ч. на 18.12.2009г.

15 декември 2009 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Делта мотор спорт”

обявява процедура за определяне на изпълнител – договаряне с публикуване на пояснителен докумнет
с обект : предоставяне на застрахователна услуга с обект: Застраховка „Злополука” на 3100 деца на възраст от 7 до 19 години за времето на обучение и практикуване на спорт „Картинг”.

Оферти се подават на адрес: картинг писта „Варна” , местност Горна Трака
до 17:00ч. на 18.12.2009г.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“