Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

14 декември 2013

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по Проект „Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“ с Договор № BG051PO001-3.1.07-0039, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 20.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

8 февруари 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Висшето училище по застраховане и финанси в качеството си на бенефициент по договор BG051PO001-4.3.04-0013 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл. 12, ал. 1, т.2 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение с предмет: „Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение“.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т.1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ със седалище в гр. Пловдив, п.к. 4003 и адрес на управление: бул. „Дунав”, № 78, тел. 032/960360; факс: 032/960406; интернет адрес: http://www.uard.bg; e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
доц. д-р Марияна Йорданова Иванова на длъжност: Зам. Ректор на ВУАРР и Координатор на проекта, тел. 032/960 360; факс: 032/960 406, GSM: 0885/84-99-53

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.3.04-0056 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор, с предмет:„Разработване, изграждане и внедряване на нова платформа за електронна форма на дистанционно обучение" за нуждите на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-4.3.04-0056, с което да се обезпечи изпълнението на част от дейностите, предвидени в одобрения проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите".
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав” № 78, Деловодство, всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.30 ч.

6 март 2013 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фондация “Театър за нашите деца „Приказен път”, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.06-0036, обявява процедури за определяне на изпълнител.

Открит избор с обект:
„Дейности по информация и публичност по проект „МОГА – МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГОЛЯМА АЛТЕРНАТИВА”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” по договор BG051РО001-4.1.06-0036“.

Открит избор с обект:
„Подготовка и допълнително обучение на учители за работа с отпаднали ученици чрез създаване на гъвкави форми за наваксване на пропуснатите знания, умения и компетентности по проект „М О Г А – МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГОЛЯМА АЛТЕРНАТИВА“, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” по договор BG051РО001-4.1.06-0036“

Открит избор с обект:
“Дейности по консултиране и подкрепа (индивидуално и/или групово) на учениците в средата, в която живеят и в общността. Дейности за изграждане на родителски капацитет за задържане и реинтеграция на учениците в училище, и за превенция от повторно отпадане от училище; за подобряване на родителските умения“

13 май 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Фондация БЕВА, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0165 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище. 

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

20 май 2013 г.

На основание чл. 19, ал. 1, т. 5 от ПМС № 69/2013 г. на Министерския съвет, считано от17.05.2013 г. Фондация БЕВА прекратява процедурата с публична покана, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище.

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

20 май 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Фондация БЕВА, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0165 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище.

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

14 юни 2013 г.

Бенефициент: Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността - „Щурче”
Предмет на процедурата: „Осъществяване на мерки за информация и публичност на дейностите по проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят” по договор № BG051PO001- 4.1.05-132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

14 юни 2013 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.11, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013г.”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
със седалище в гр. Варна и адрес на управление: к.к. „Чайка”, адрес за кореспонденция гр.Варна 9007, к.к. „Чайка”, тел./факс: +359 52 356 796, интернет адрес: http://www.vfu.bg, e-mail:[email protected]

лица за контакти:
доц. д-р Красимир Александров Недялков, тел. 052/ 359 597
на длъжност Вицепрезидент във ВСУ „Черноризец Храбър”

проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева, тел. 052/ 356 088
на длъжност Директор Технологичен институт във ВСУ „Черноризец Храбър”

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.3.04-0012 обявява процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с обект : Разработване, изграждане и внедряване на дигитално хранилище.

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Варна 9007, к.к. "Чайка" всеки работен ден от 09:00ч. до 16:30ч.

Публичната покана е публикувана и на следните интернет адреси:

1. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

2. http://www.e-pro.vfu.bg  - (интернет адреса на възложителя )

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Варна 9007, к.к. „Чайка” до 16:30 ч. на 17.06.2013г.

02 юли 2013 г.

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.1.08-0008 “Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж „Любен Гройс“, предоставяме информация за сключен договор с избрания изпълнител с предмет „Доставка на ДМА, анализ на основни и спомагателни работни процеси, инсталиране, конфигуриране и тестване на система за управление на ресурсите и последващи обучения за работа със системата“

08 юли 2013 г.

Откриване на процедура чрез отправяне на публична покана за избор на изпълнители на доставка с предмет: „Доставка на материали, консумативи и IT оборудване за нуждите на проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят” по договор № BG051PO001- 4.1.05-132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на материали“, Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи“ и Обособена позиция № 3 „Доставка на IT оборудване“

09 юли 2013 г.

Предоставяме документи за определяне на изпълнител чрез процедура избор с публична покана с обособени позиции по проект № BG 051PO001-4.3.04-0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация - Пловдив”

09 юли 2013 г.

Предоставяме документи за определяне на изпълнител чрез процедура избор с публична покана с обособени позиции по проект № BG 051PO001-3.1.08-0018 „Усъвършенстване на  системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив”

10 юли 2013 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Изграждане на специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите“, по проект № BG051PO001-3.1.08-0022, с наименование „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси”. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 22.07.2013 г.

11 юли 2013 г.

Фондация „Бева“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG 051PO001-4.1.05-0165 с предмет: „Осигуряване на услуга/и по обособени позиции за фондация ”БЕВА”както следва:

Обособена позиция 4: Настаняване и храна за Лятно училище”Толерантност, приятелство , красота ” за ученици от 2-ри -4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция 5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище ” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 22.07.2013 г.

16 юли 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр. Добрич  обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4.3.04-0025 „Създаване на център за електронно обучение към Висше училище „Международен колеж” с предмет: „Логистика на събития за целите на проект BG051PO001-4.3.04-0025 „Създаване на център за електронно обучение към Висше училище „Международен колеж”.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 29.07.2013 г.

19 юли 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4. 1.05-128 – „Осигуряване на информация и публичност на дейностите по договор BG051PO001-4. 1.05-128,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 26.07.2013 г.

19 юли 2013 г.

Публични покани по две процедури по договор за БФП № BG051PO001-3.1.08-0017 за изпълнение на проект "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет

26 юли 2013 г.

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София обявява процедура „избор с публична покана“ по смисъла на ПМС № 69/2013г. по проект BG051PO001-3.1.08-0006 „Развитие на системите на управление на качеството и администриране на учебния процес в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София“ за определяне на изпълнител по договор с предмет „Усъвършенстване, разработване, внедряване и интеграция на единна система за администриране на процесите и информационно обслужване на учебния процес, разработване и внедряване на алумни система за получаване на обратна връзка за реализацията на завършилите колежа студенти и разработване на специализирана социална мрежа за улеснено споделяне на информация между преподавателите и студентите и възможност за изграждане на персонален план за развитие на всеки студент по проект BG051PO001-3.1.08-0006, Развитие на системите на управление на качеството и администриране на учебния процес в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 05.08.2013 г.

29 юли 2013 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на компютри и хардуер: сървър, комуникационен шкаф, непрекъсваемо токозахранващо устройство“ по проект № BG051PO001-3.1.08-0045, с наименование „Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез система за частично електронно обучение, периодично актуализиране на стандартите и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 07.08.2013 г.

29 юли 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:“Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на проект „ТУПТИ- Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ по договор № BG051PO001-4.1.05-0128, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:
1.Обособена позиция 1 – „Доставка на материали и консумативи“
2.Обособена позиция 2 – „Доставка на оборудване (компютри и хардуер)“
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 06.08.2013 г.

12 август 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-3.1.08-0044 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност и отпечатване на материали за целите на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“, по обособени позиции“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 21.08.2013 г.

19 август 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-3.1.08-0044 с предмет: „Придобиване на дълготрайни материали активи за целите на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 28.08.2013 г.

21 август 2013 г.

Нов Български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване на софтуер за модули: „Планиране, отчитане и контрол на учебната, научноизследователската и творческата дейност на преподавателите в НБУ“ и „Система за документооборот“, в две обособени позиции, по проект BG051PO001-3.1.08-0045, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 05.09.2013 г.

26 август 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване, изграждане и внедряване на информационна система за управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“ по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Разработване на софтуерен пакет за автоматизиране на системата за управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление ВУАРР“

Обособена позиция 2 – Обучение и повишаване на мотивацията на преподавателския и административния персонал за работа с информационно-програмната система във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление ВУАРР“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата  е до 16:30 часа на 05.09.2013г.

28 август 2013 г.

Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет : „Организиране на финална конференция по проект BG051PO001-4.1.05-0036 „Да мислим нашите деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 05.09.2013 г.

02 септември 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Подготовка и провеждане на обучения и информационни събития по проект проект „ТУПТИ- Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:
1.Обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучения“
2. Обособена позиция 2 – „Подготовка и провеждане на информационни събития“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 09.09.2013 г.

02 септември 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Подготовка и провеждане на обучения и информационни събития по проект проект „ТУПТИ- Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучения“
2. Обособена позиция 2 – „Подготовка и провеждане на информационни събития“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 09.09.2013 г.

03 септември 2013 г.

Американски унивверситет в България, обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG05PO001-4.3.04-0059 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Американски университет в България“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образувание“ по ОПРЧР със следните обособени позиции“:
Обособена позиция № 1 – създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти в платформа за електронно обучение Blackboard Learn TM.
Обособена позиция № 2 – разработване на електронни и мултимедийни помагал.
Обособена позиция № 3 – обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение Blackboard Learn TM.
Обособена позиция № 4 – обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 9.00 ч. на 23.09.2013 г., гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, в отдел „Снабдяване, митници, пощи и транспорт“, ет. 1, стая 106.

4 септември 2013 г.

Фондация „Европейски център за еко агро туризъм – България” обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4.1.05-0195 с предмет: „Отпечатване на програма за интегриране на деца и ученици, информационни материали, изготвяне на обучителни филмчета, създаване на Уебсайт и организиране на пресконференции”.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 10.09.2013 г.

13 септември 2013 г.

Фондация „Европейски център еко Агро туризъм – България“, обявява процедура „избор с публична покана“ по проек № BG051PO001-4.1.05-0195 „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ с предмет „Наемане на външни експерти“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 ч. на 19.09.2013 г., на адрес гр. София, ул. „11 август“ №1а, ет.3.

27 септември 2013 г.

Висше училище по застраховане и финанси представя публична покана по проект №BG51PO001-3.1.09-0023 „Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване“, с предмет „Провеждане на обучение по използване на ИКТ, Английски език и специализирано професионално обучение с 4 обособени позиции“:

1. Обособена позиция  – провеждане на обучение по ИКТ.

2. Обособена позиция   – провеждане на обучение по английски език, 4 нива.

3. Обособена позиция – специализирано обучение

4. Обособена позиция – семинар за резултатите от обучението

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 17.10.2013 г.

27 септември 2013 г.

Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността „Щурче“ обявява процедура за определяне на избор на изпълнител „избор с публична покана“ с предмет: „Подготовка и провеждане на обучения и семинари по проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят“ по договор № BG051PO001-4.1.05-0132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:

1.Обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучения за педагогически специалисти“

2.Обособена позиция 2  – „Организиране на семинари за родители“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 04.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Осигуряване на дейностите по публичност по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 001
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”

Обособена позиция № 002
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Обособена позиция № 003
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”

Обособена позиция № 004
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Отпечатване на специализирани учебни помагала по проект BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: "Осигуряване на компютърно оборудване по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 001
Наименование: Осигуряване на компютърно оборудване по договор BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Обособена позиция № 002
Наименование: Осигуряване на компютърно оборудване по договор BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Организиране на семинари, конференции и кръгли маси по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

25 октомври 2013 г.

Фондация „Европейски център еко Агро туризъм – България“, обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG051PO001-4.1.05-0195 „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ с предмет „Наемане на външни експерти: експерт еколог, специалисти по занаятчийските професии: обущарство  и лечебен масаж за изпълнение на дейностите по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 ч. на 31.10.2013 г.
Предоставените документи може да видите тук:

08 ноември 2013 г.

Частно професионално бизнес училище“Евростандарт“ – София към Банков център за обучение и развитие – Английска бизнес гимназия и колеж „Евростандарт“ ЕООД обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Избор на доставчик на материали и консумативи в рамките на проект BG051PO001-4.3.05-0008 „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“ в ЧПБУ „Евростандарт“ по договор Д01-4320/13.08.2013г.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 20.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

13 ноември 2013 г.

Сдружение за творчествои хармонично развитие на личността „Щурче“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Организиране на транспортни услуги за целевата група и педагогическите специалисти за посещение на постановки, спектакли, изложби и др. по договор № BG051PO001-4.1.05-0132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16 часа на 19.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 ноември 2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – от името на комисията за провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна оценка (Ex ante evaluation) на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), 2014-2020 г.“, назначена със Заповед № РД 09-1293/03.10.2013 г. на Красимир Вълчев, главен секретар на Министерство на образованието и науката, Ви уведомявам, че горепосочената комисия взе решение да отвори ценовите оферти на 19.11.2013 г. от 14:00 часа в сградата на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

С уважение,
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Председател на комисията

14 декември 2013

Министерство на образованието и науката обявява процедура за подбор и назначаване на логопеди и психолози в 8 пилотни детски градини/обединени детски заведения по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”.

Документите може да видите тук:

14 декември 2013

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на преносими компютри – 7 (седем) броя и софтуер: система за управление и мониторинг в производствено предприятие и държавната администрация и ЕРП – интегрирана система“ по проект „Висшето образование по икономика –фундамент на икономиката на знанието“, Договор BG051РО001-3.1.07-0039, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 20.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

13 декември 2013

Решение № 2/29.11.2013г. за прекратяване на процедурата за избор с публична покана на основание чл.19,ал.1,т.1 от ПМС № 69/2013г. по Обособена позиция № 2 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Програмиране на мобилни компютри“по проект № BG 051PO001-3.1.07-0001 , поради неподаване на нито една оферта по настоящата обособена позиция.

11 декември 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКО АГРО ТУРИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външни експерти – експерт еколог,специалисти по занаятчийските професии: обущарство и лечебен масаж“ изпълнение на дейностите по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ в две обособени позиции по договор № BG 051PO001-4.1.05-0195, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 часа на 18.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

04 декември 2013 г.

Нов Български Университет представя публична покана за определяне на изпълнител по процедура по  ПМС № 69/2013 г. по проект №BG51PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, с предмет „Отпечатване на учебни материали, материали във връзка с осигуряване на публичност и материали за участници в семинари“, в три отделни обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция   –  Отпечатване на учебни материали (5 бр. учебника; 2 бр. ръководства);

2. Обособена позиция – Отпечатване на материали във връзка с осигуряване на публичност (4 бр. брошури; 2 бр. постери);

3. Обособена позиция – Материали за участници в семинари (конферентен пакетза 180 бр. участници; сборник с тираж 100 бр.)

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 10.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

20 ноември 2013 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с „Извършване на услуги по седем обособени позиции“:

Обособена позиция 1 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Анализ на Кибер Престъпност“;
Обособена позиция 2 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Програмиране на мобилни компютри“;
Обособена позиция 3 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Облачни решения“;
Обособена позиция 4 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Системна Администрация“;
Обособена позиция 5 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“;
Обособена позиция 6 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Техники по извличане на данни“;
Обособена позиция 7 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“;

по договор № BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 09.00 часа на 27.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

8 февруари 2013 г.

Документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор „Разработване на софтуер за дистанционно обучение, провеждане на обучения на преподаватели и административен състав и разработване на 20 модула за електронна библиотека“ по Договор BG051PO001-4.3.04-0013 с бенефициент "Висше училище по застраховане и финанси".

7 февруари 2013 г.

Информация за сключен договор по проект BG051PO001-4.1.05-0115 "За да имам бъдеще утре".

4 януари 2013 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фондация “Стъпка по стъпка”, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0115,обявява процедура за определяне на изпълнител.
Открит избор с обект предоставяне на услуги и предмет:

„Избор на външни експерти за провеждане на обучения на педагогически персонал и за работа с деца, застрашени от отпадане от образователната система”

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“