НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

14 декември 2013

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на материали и консумативи; отпечатване на материали, свързани с осигуряване на публичност и организиране на семинари и конференции“ по Проект „Висшето образование по икономика – фундамент на икономиката на знанието“ с Договор № BG051PO001-3.1.07-0039, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 20.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

8 февруари 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Висшето училище по застраховане и финанси в качеството си на бенефициент по договор BG051PO001-4.3.04-0013 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл. 12, ал. 1, т.2 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение с предмет: „Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение“.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т.1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ със седалище в гр. Пловдив, п.к. 4003 и адрес на управление: бул. „Дунав”, № 78, тел. 032/960360; факс: 032/960406; интернет адрес: http://www.uard.bg; e-mail: uard@uard.bg

Лице за контакт:
доц. д-р Марияна Йорданова Иванова на длъжност: Зам. Ректор на ВУАРР и Координатор на проекта, тел. 032/960 360; факс: 032/960 406, GSM: 0885/84-99-53

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.3.04-0056 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор, с предмет:„Разработване, изграждане и внедряване на нова платформа за електронна форма на дистанционно обучение" за нуждите на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-4.3.04-0056, с което да се обезпечи изпълнението на част от дейностите, предвидени в одобрения проект BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите".
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.Пловдив, п.к. 4003, бул. „Дунав” № 78, Деловодство, всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.30 ч.

6 март 2013 г.

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фондация “Театър за нашите деца „Приказен път”, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.06-0036, обявява процедури за определяне на изпълнител.

Открит избор с обект:
„Дейности по информация и публичност по проект „МОГА – МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГОЛЯМА АЛТЕРНАТИВА”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” по договор BG051РО001-4.1.06-0036“.

Открит избор с обект:
„Подготовка и допълнително обучение на учители за работа с отпаднали ученици чрез създаване на гъвкави форми за наваксване на пропуснатите знания, умения и компетентности по проект „М О Г А – МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГОЛЯМА АЛТЕРНАТИВА“, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” по договор BG051РО001-4.1.06-0036“

Открит избор с обект:
“Дейности по консултиране и подкрепа (индивидуално и/или групово) на учениците в средата, в която живеят и в общността. Дейности за изграждане на родителски капацитет за задържане и реинтеграция на учениците в училище, и за превенция от повторно отпадане от училище; за подобряване на родителските умения“

13 май 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Фондация БЕВА, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0165 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище. 

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

20 май 2013 г.

На основание чл. 19, ал. 1, т. 5 от ПМС № 69/2013 г. на Министерския съвет, считано от17.05.2013 г. Фондация БЕВА прекратява процедурата с публична покана, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище.

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

20 май 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

Фондация БЕВА, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0165 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на основание чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта, с предмет:

Обособена позиция №1 : Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 6-ти клас в с. Огняново.

Обособена позиция №2: Настаняване и храна за Лятно училище „Екологията – Заедно в разнообразието при опазване на околната среда” за ученици от 2-ри до 4-ти  клас в с. Говедарци.

Обособена позиция №3: Настаняване и храна за Осем дневен спортен лагер с ученици от  6-ти и 7-ми клас в гр. Добринище.

Обособена позиция №4: Настаняване и храна за Лятно училище ”Толерантност, приятелство, красота” за ученици от 2-ри - 4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция №5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

14 юни 2013 г.

Бенефициент: Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността - „Щурче”
Предмет на процедурата: „Осъществяване на мерки за информация и публичност на дейностите по проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят” по договор № BG051PO001- 4.1.05-132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

14 юни 2013 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.11, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013г.”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
със седалище в гр. Варна и адрес на управление: к.к. „Чайка”, адрес за кореспонденция гр.Варна 9007, к.к. „Чайка”, тел./факс: +359 52 356 796, интернет адрес: http://www.vfu.bg, e-mail:info@vfu.bg

лица за контакти:
доц. д-р Красимир Александров Недялков, тел. 052/ 359 597
на длъжност Вицепрезидент във ВСУ „Черноризец Храбър”

проф. д-р Теодора Иванова Бакърджиева, тел. 052/ 356 088
на длъжност Директор Технологичен институт във ВСУ „Черноризец Храбър”

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.3.04-0012 обявява процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с обект : Разработване, изграждане и внедряване на дигитално хранилище.

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Варна 9007, к.к. "Чайка" всеки работен ден от 09:00ч. до 16:30ч.

Публичната покана е публикувана и на следните интернет адреси:

1. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

2. http://www.e-pro.vfu.bg  - (интернет адреса на възложителя )

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. Варна 9007, к.к. „Чайка” до 16:30 ч. на 17.06.2013г.

02 юли 2013 г.

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.1.08-0008 “Усъвършенстване на системите за управление в Театрален Колеж „Любен Гройс“, предоставяме информация за сключен договор с избрания изпълнител с предмет „Доставка на ДМА, анализ на основни и спомагателни работни процеси, инсталиране, конфигуриране и тестване на система за управление на ресурсите и последващи обучения за работа със системата“

08 юли 2013 г.

Откриване на процедура чрез отправяне на публична покана за избор на изпълнители на доставка с предмет: „Доставка на материали, консумативи и IT оборудване за нуждите на проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят” по договор № BG051PO001- 4.1.05-132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на материали“, Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи“ и Обособена позиция № 3 „Доставка на IT оборудване“

09 юли 2013 г.

Предоставяме документи за определяне на изпълнител чрез процедура избор с публична покана с обособени позиции по проект № BG 051PO001-4.3.04-0027 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Колеж по икономика и администрация - Пловдив”

09 юли 2013 г.

Предоставяме документи за определяне на изпълнител чрез процедура избор с публична покана с обособени позиции по проект № BG 051PO001-3.1.08-0018 „Усъвършенстване на  системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив”

10 юли 2013 г.

Висше училище по застраховане и финанси обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Изграждане на специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите“, по проект № BG051PO001-3.1.08-0022, с наименование „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси”. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 22.07.2013 г.

11 юли 2013 г.

Фондация „Бева“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG 051PO001-4.1.05-0165 с предмет: „Осигуряване на услуга/и по обособени позиции за фондация ”БЕВА”както следва:

Обособена позиция 4: Настаняване и храна за Лятно училище”Толерантност, приятелство , красота ” за ученици от 2-ри -4-ти клас в гр. Хисаря.

Обособена позиция 5: Настаняване и храна за Лятно училище ”Многообразие и толерантност в училище ” за ученици от 5-ти до 7-ми клас в гр. Хисаря.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 22.07.2013 г.

16 юли 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ – гр. Добрич  обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4.3.04-0025 „Създаване на център за електронно обучение към Висше училище „Международен колеж” с предмет: „Логистика на събития за целите на проект BG051PO001-4.3.04-0025 „Създаване на център за електронно обучение към Висше училище „Международен колеж”.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 29.07.2013 г.

19 юли 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4. 1.05-128 – „Осигуряване на информация и публичност на дейностите по договор BG051PO001-4. 1.05-128,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 26.07.2013 г.

19 юли 2013 г.

Публични покани по две процедури по договор за БФП № BG051PO001-3.1.08-0017 за изпълнение на проект "Уни-Съвършенство" - усъвършенстване на системите за управление и на процесите за вземане на решения в Бургаския свободен университет

26 юли 2013 г.

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София обявява процедура „избор с публична покана“ по смисъла на ПМС № 69/2013г. по проект BG051PO001-3.1.08-0006 „Развитие на системите на управление на качеството и администриране на учебния процес в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София“ за определяне на изпълнител по договор с предмет „Усъвършенстване, разработване, внедряване и интеграция на единна система за администриране на процесите и информационно обслужване на учебния процес, разработване и внедряване на алумни система за получаване на обратна връзка за реализацията на завършилите колежа студенти и разработване на специализирана социална мрежа за улеснено споделяне на информация между преподавателите и студентите и възможност за изграждане на персонален план за развитие на всеки студент по проект BG051PO001-3.1.08-0006, Развитие на системите на управление на качеството и администриране на учебния процес в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 05.08.2013 г.

29 юли 2013 г.

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на компютри и хардуер: сървър, комуникационен шкаф, непрекъсваемо токозахранващо устройство“ по проект № BG051PO001-3.1.08-0045, с наименование „Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез система за частично електронно обучение, периодично актуализиране на стандартите и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета“. Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 07.08.2013 г.

29 юли 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет:“Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на проект „ТУПТИ- Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ по договор № BG051PO001-4.1.05-0128, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:
1.Обособена позиция 1 – „Доставка на материали и консумативи“
2.Обособена позиция 2 – „Доставка на оборудване (компютри и хардуер)“
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 06.08.2013 г.

12 август 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-3.1.08-0044 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност и отпечатване на материали за целите на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“, по обособени позиции“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 21.08.2013 г.

19 август 2013 г.

Висше училище „Международен колеж“ обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-3.1.08-0044 с предмет: „Придобиване на дълготрайни материали активи за целите на проект BG051PO001-3.1.08-0044 „Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във Висше училище „Международен колеж“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 28.08.2013 г.

21 август 2013 г.

Нов Български университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване на софтуер за модули: „Планиране, отчитане и контрол на учебната, научноизследователската и творческата дейност на преподавателите в НБУ“ и „Система за документооборот“, в две обособени позиции, по проект BG051PO001-3.1.08-0045, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 05.09.2013 г.

26 август 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Разработване, изграждане и внедряване на информационна система за управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“ по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Разработване на софтуерен пакет за автоматизиране на системата за управление във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление ВУАРР“

Обособена позиция 2 – Обучение и повишаване на мотивацията на преподавателския и административния персонал за работа с информационно-програмната система във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление ВУАРР“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата  е до 16:30 часа на 05.09.2013г.

28 август 2013 г.

Фондация „Програма Стъпка по Стъпка“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет : „Организиране на финална конференция по проект BG051PO001-4.1.05-0036 „Да мислим нашите деца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 05.09.2013 г.

02 септември 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Подготовка и провеждане на обучения и информационни събития по проект проект „ТУПТИ- Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:
1.Обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучения“
2. Обособена позиция 2 – „Подготовка и провеждане на информационни събития“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 09.09.2013 г.

02 септември 2013 г.

Сдружение „Асоциация за изкуство и младежки инициативи Студията“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Подготовка и провеждане на обучения и информационни събития по проект проект „ТУПТИ- Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“ , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучения“
2. Обособена позиция 2 – „Подготовка и провеждане на информационни събития“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 09.09.2013 г.

03 септември 2013 г.

Американски унивверситет в България, обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG05PO001-4.3.04-0059 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Американски университет в България“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образувание“ по ОПРЧР със следните обособени позиции“:
Обособена позиция № 1 – създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти в платформа за електронно обучение Blackboard Learn TM.
Обособена позиция № 2 – разработване на електронни и мултимедийни помагал.
Обособена позиция № 3 – обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение Blackboard Learn TM.
Обособена позиция № 4 – обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 9.00 ч. на 23.09.2013 г., гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, в отдел „Снабдяване, митници, пощи и транспорт“, ет. 1, стая 106.

4 септември 2013 г.

Фондация „Европейски център за еко агро туризъм – България” обявява процедура „избор с публична покана“ по проект BG051PO001-4.1.05-0195 с предмет: „Отпечатване на програма за интегриране на деца и ученици, информационни материали, изготвяне на обучителни филмчета, създаване на Уебсайт и организиране на пресконференции”.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 10.09.2013 г.

13 септември 2013 г.

Фондация „Европейски център еко Агро туризъм – България“, обявява процедура „избор с публична покана“ по проек № BG051PO001-4.1.05-0195 „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ с предмет „Наемане на външни експерти“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 ч. на 19.09.2013 г., на адрес гр. София, ул. „11 август“ №1а, ет.3.

27 септември 2013 г.

Висше училище по застраховане и финанси представя публична покана по проект №BG51PO001-3.1.09-0023 „Повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУЗФ и създаване на система за кариерното им израстване“, с предмет „Провеждане на обучение по използване на ИКТ, Английски език и специализирано професионално обучение с 4 обособени позиции“:

1. Обособена позиция  – провеждане на обучение по ИКТ.

2. Обособена позиция   – провеждане на обучение по английски език, 4 нива.

3. Обособена позиция – специализирано обучение

4. Обособена позиция – семинар за резултатите от обучението

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 17.10.2013 г.

27 септември 2013 г.

Сдружение за творчество и хармонично развитие на личността „Щурче“ обявява процедура за определяне на избор на изпълнител „избор с публична покана“ с предмет: „Подготовка и провеждане на обучения и семинари по проект „Светът на куклите – умален модел на моя свят“ по договор № BG051PO001-4.1.05-0132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в две обособени позиции:

1.Обособена позиция 1 – „Подготовка и провеждане на обучения за педагогически специалисти“

2.Обособена позиция 2  – „Организиране на семинари за родители“

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 04.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Осигуряване на дейностите по публичност по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 001
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-4.3.04-0056 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР”

Обособена позиция № 002
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Обособена позиция № 003
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”

Обособена позиция № 004
Наименование: Дейности по осигуряване на публичност съгласно договор BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Отпечатване на специализирани учебни помагала по проект BG051PO001-3.1.09-0004 „Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: "Осигуряване на компютърно оборудване по проекти, изпълнявани от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 001
Наименование: Осигуряване на компютърно оборудване по договор BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Обособена позиция № 002
Наименование: Осигуряване на компютърно оборудване по договор BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 октомври 2013 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Организиране на семинари, конференции и кръгли маси по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:30 часа на 23.10.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

25 октомври 2013 г.

Фондация „Европейски център еко Агро туризъм – България“, обявява процедура „избор с публична покана“ по проект № BG051PO001-4.1.05-0195 „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ с предмет „Наемане на външни експерти: експерт еколог, специалисти по занаятчийските професии: обущарство  и лечебен масаж за изпълнение на дейностите по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 ч. на 31.10.2013 г.
Предоставените документи може да видите тук:

08 ноември 2013 г.

Частно професионално бизнес училище“Евростандарт“ – София към Банков център за обучение и развитие – Английска бизнес гимназия и колеж „Евростандарт“ ЕООД обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: “Избор на доставчик на материали и консумативи в рамките на проект BG051PO001-4.3.05-0008 „Работодатели от рекламния и полиграфическия бизнес – сътрудници в обучението по специалностите „Компютърна графика“ и „Графичен дизайн“ в ЧПБУ „Евростандарт“ по договор Д01-4320/13.08.2013г.
Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16:00 часа на 20.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

13 ноември 2013 г.

Сдружение за творчествои хармонично развитие на личността „Щурче“ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Организиране на транспортни услуги за целевата група и педагогическите специалисти за посещение на постановки, спектакли, изложби и др. по договор № BG051PO001-4.1.05-0132, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16 часа на 19.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

14 ноември 2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – от името на комисията за провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна оценка (Ex ante evaluation) на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), 2014-2020 г.“, назначена със Заповед № РД 09-1293/03.10.2013 г. на Красимир Вълчев, главен секретар на Министерство на образованието и науката, Ви уведомявам, че горепосочената комисия взе решение да отвори ценовите оферти на 19.11.2013 г. от 14:00 часа в сградата на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

С уважение,
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Председател на комисията

14 декември 2013

Министерство на образованието и науката обявява процедура за подбор и назначаване на логопеди и психолози в 8 пилотни детски градини/обединени детски заведения по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”.

Документите може да видите тук:

14 декември 2013

Нов Български Университет обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на преносими компютри – 7 (седем) броя и софтуер: система за управление и мониторинг в производствено предприятие и държавната администрация и ЕРП – интегрирана система“ по проект „Висшето образование по икономика –фундамент на икономиката на знанието“, Договор BG051РО001-3.1.07-0039, финансиран по ОПРЧР.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17.00 часа на 20.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

13 декември 2013

Решение № 2/29.11.2013г. за прекратяване на процедурата за избор с публична покана на основание чл.19,ал.1,т.1 от ПМС № 69/2013г. по Обособена позиция № 2 – Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Програмиране на мобилни компютри“по проект № BG 051PO001-3.1.07-0001 , поради неподаване на нито една оферта по настоящата обособена позиция.

11 декември 2013 г.

ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКО АГРО ТУРИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Наемане на външни експерти – експерт еколог,специалисти по занаятчийските професии: обущарство и лечебен масаж“ изпълнение на дейностите по проект „Ранна социализация и адаптация към образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства за по-успешната им бъдеща социална и трудова реализация“ в две обособени позиции по договор № BG 051PO001-4.1.05-0195, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16.00 часа на 18.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

04 декември 2013 г.

Нов Български Университет представя публична покана за определяне на изпълнител по процедура по  ПМС № 69/2013 г. по проект №BG51PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“, с предмет „Отпечатване на учебни материали, материали във връзка с осигуряване на публичност и материали за участници в семинари“, в три отделни обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция   –  Отпечатване на учебни материали (5 бр. учебника; 2 бр. ръководства);

2. Обособена позиция – Отпечатване на материали във връзка с осигуряване на публичност (4 бр. брошури; 2 бр. постери);

3. Обособена позиция – Материали за участници в семинари (конферентен пакетза 180 бр. участници; сборник с тираж 100 бр.)

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 10.12.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

20 ноември 2013 г.

Американски университет в България – Благоевград обявява процедура „избор с публична покана“ с „Извършване на услуги по седем обособени позиции“:

Обособена позиция 1 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Анализ на Кибер Престъпност“;
Обособена позиция 2 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Програмиране на мобилни компютри“;
Обособена позиция 3 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Облачни решения“;
Обособена позиция 4 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Системна Администрация“;
Обособена позиция 5 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Бизнес Разузнаване и ОЛАП“;
Обособена позиция 6 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Техники по извличане на данни“;
Обособена позиция 7 - Избор на външни експерти от ИКТ бизнеса за разработване заедно с ключов експерт от АУБ на курс по „Апликации Бизнес Разузнаване“;

по договор № BG 051PO001-3.1.07-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 09.00 часа на 27.11.2013 г.

Предоставените документи може да видите тук:

8 февруари 2013 г.

Документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор „Разработване на софтуер за дистанционно обучение, провеждане на обучения на преподаватели и административен състав и разработване на 20 модула за електронна библиотека“ по Договор BG051PO001-4.3.04-0013 с бенефициент "Висше училище по застраховане и финанси".

7 февруари 2013 г.

Информация за сключен договор по проект BG051PO001-4.1.05-0115 "За да имам бъдеще утре".

4 януари 2013 г.

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фондация “Стъпка по стъпка”, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-4.1.05-0115,обявява процедура за определяне на изпълнител.
Открит избор с обект предоставяне на услуги и предмет:

„Избор на външни експерти за провеждане на обучения на педагогически персонал и за работа с деца, застрашени от отпадане от образователната система”

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре