Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикувани са нови разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОПНОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР

На 17.07.2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОПНОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР. Разясненията са публикувани в рубрика „Водено от общностите местно развитие“ на интернет страницата на ОПНОИР и може да бъдат изтеглени от следния ЛИНК

Разясненията са изготвени в отговор на постъпили нови въпроси от страна на местни инициативни групи. Целта на Управляващия орган е да се подпомогне работата на МИГ в процеса на разработване на  Насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани по ОПНОИР.

Публикувани са изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР

Със Заповед от 26.06.2019 г. на Ръководителя на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. са утвърдени изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Консоридирана версия на актуализираните Указания са публикувани на интернет страницата на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигенте растеж“ и могат да бъдат изтеглени от следния ЛИНК. 

Публикувани са разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОПНОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР

На 02.04.2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОПНОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР. Разясненията са публикувани в рубрика „Водено от общностите местно развитие“ на интернет страницата на ОПНОИР и може да бъдат изтеглени от следния ЛИНК 

Разясненията са изготвени в отговор на постъпили въпроси от страна на местни инициативни групи. Целта на Управляващия орган е да се подпомогне работата на МИГ в процеса на разработване на  Насоки за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани по ОПНОИР.

Публикувани са изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР

Със Заповед от 13.02.2019 г. на Ръководителя на УО на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. са утвърдени изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Актуализираните Указания публикувани на интернет страницата на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигенте растеж“ и могат да бъдат изтеглени от следния ЛИНК.  

Успешно приключи обучението за прилагане на Указанията за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР

На 12 ноември 2018 г.  общо 24 ръководители и експерти от 10  Местни инициативни групи се включиха в обучението за прилагане на Указанията за подбор на проекти, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР, организирано от Управляващия орган.

Основните акценти в обучението бяха свързани с подготовката на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, организацията на оценителния процес, както и информация за администриране на сигнали за нередности.

Публикувани са Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР

На 2 ноември 2019 г. Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) утвърди Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР в изпълнение на многофондови стратегии по подхода ВОМР (Указанията). Документът е публикуван на интернет страницата на  ОП НОИР на следния ЛИНК.

Управляващият орган организира обучение за ръководители и експерти от Местни инициативни групи (МИГ) за прилагане на Указанията на 9 ноември 2018 г., петък, от 9.30 часа в сградата на Управляващия орган – Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“, София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, партер, зала 22.  

Предварителни въпроси във връзка с Указанията може да бъдат изпращани до 07.11.2018 г. на електронна поща [email protected]

Представени бяха възможностите за финансиране по ОП НОИР в рамките на процедурата за прием на стратегии за ВОМР

Експерти от Управляващия орган на ОП НОИР представиха на информационен ден възможностите за финансиране по програмата в рамките на процедурата за прием на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програма за развитие на селските райони.

Максималният размер на публичен принос за една стратегия за ВОМР от ОП НОИР е в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

Максималният размер на финансирането за един проект в рамките на една стратегия е 200 000 евро (391 166 лв.), а минималният е 50 000 лв.

Указанията с необходимата информация за избор на мерки по ОП НОИР при изготвяне на многофондовите стратегии по горецитираната процедура може да намерите ТУК.         

Координиращ управляващ орган за подхода ВОМР е Министерството на земеделието, храните и горите.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

Информационен ден за многофондово финансиране на стратегии за Водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони

Експерти от Управляващия орган на ОП НОИР ще представят възможностите за финансиране по програмата в рамките на процедурата за прием на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на страгеии за ВОМР“ от Програма за развитие на селските райони по време на информационния ден на 14 юли 2017 г.,  петък, от 9:00 ч. в гр. София, хотел Хилтън.

Финансирането от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. ще бъде осигурено по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“.

Максималният размер на публичен принос за една стратегия за ВОМР от ОП НОИР е в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

Ръководителят на Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е утвърдил Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Документът може за намерите ТУК.

Желаещите да се включат в информационния ден трябва да заявят своето участие до 17.00 ч. на 12 юли 2017 г., сряда, на телефон: +359 2 985 11 854 или e-mail: [email protected]

80 млн.лв. от ОП НОИР за финансиране на многофондови стратегии по подхода ВОМР

Отворена е процедура за кандидатстване за подбор на многофондови стратегии за ВОМР с допустими кандидати местните инициативни групи (МИГ) и местните инициативни рибарски групи (МИРГ). Общият финансов ресурс е в размер на 349 388 813,51 лева.

Финансирането от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. (ОП НОИР) е в размер на 80 000 000 лева по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“.

Максималният размер на публичен принос за една стратегия за ВОМР от ОП НОИР е в размер до левовата равностойност на 500 000 евро.

Новата процедура е достъпна системата ИСУН 2020 на следния ЛИНК                                       

Насоките за кандидатстване и допълнителна информация за ВОМР са публикувани на сайта на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ТУК.

Указанията с необходимата информация за избор на мерки по ОП НОИР при изготвяне на многофондовите стратегии по горецитираната процедура може да намерите ТУК.          

Координиращ управляващ орган за подхода ВОМР е Министерството на земеделието, храните и горите.

Крайният срок за кандидатстване е 31.08.2017 г. 17:30 ч.

Публикувани са изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

Със Заповед РД09-1740/01.03.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР и заместник-министър на образованието и науката Ваня Стойнева са утвърдени изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Актуализираните указания са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган sf.mon.bg в рубрика Документи, подрубрика Ръководства и указания на УО. 

Финансиране на интеграционни мерки по ОП НОИР

Актуалните възможности за финансиране на проектни предложения за интеграционни мерки за уязвими групи по ОП НОИР бяха представени в София на кръгла маса, с оглед постигане на координация между различните финансови механизми, които действат в България.

По процедурите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили  международна закрила“ към момента се изпълняват 101 договора на обща стойност над 31 млн. лв.

В процес на оценка са представените концепции по процедура „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, която е първата интегрирана схема между ОП НОИР, ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) и ОП „Региони в растеж“ с водеща програма ОП РЧР. ОП НОИР участва по Направление „Осигуряване на достъп до образование и обучение“ с бюджет от 8 млн. лв.

Предстои да бъдат обявени 4 процедури, които ще финансират дейности за социално включване, преодоляване на образователните диспропорции, интеграция и недопускане на дискриминация, като сред тях са процедури „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование –  фаза 1“ и „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. 

За изпълнение на стратегии по подхода ВОМР в териториите на МИГ/МИРГ е осигурено финансиране чрез процедурата “Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони”.

Утвърдени са Указания относно стратегии за водено от общностите местно развитие

Със Заповед № РД09-1365/ 15.09.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) са утвърдени Указания относно стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Указанията представят необходима информация, която местните групи за действие може да включат в проектите на стратегии за местно развитие в изпълнение на подхода за използването на инструментите на ВОМР, при избор на мерки ОП НОИР.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“