Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРИОРИТЕТНА ОС: 
Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение

ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 
4.3. Развитие на системата за учене през целия живот

ПОКАНА за представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

Министерство на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството му на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

кани 

Министерство на образованието, младежта и науката чрез Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките”, представлявано от г-жа Емилияна Димитрова, в качеството му на конкретен бенефициент да подаде проектно предложение, съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Номер и име на процедурата: BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”

Цел на настоящата процедура е: 

  • създаване на гъвкава система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене;
  • подобряване на достъпа до образование и обучение чрез осигуряване на равнопоставеност на различните видове учене;
  • създаване на предпоставки за успешно прилагане на Стратегията за учене през целия живот и Стратегия Европа 2020;
  • повишаване пригодността за заетост, достъпа до пазара на труда и повишаване на социалната интеграция.

Бюджет: 8 000 000 лв.

Допустими дейности:
1. Анализ на изходната ситуация, интересите и потребностите на потребителите и заинтересованите страни от създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. 
2. Анализ на практики в други страни от Европейския съюз, успешно въвели подобни системи. 
3. Разработване на предложения за нормативно регламентиране и въвеждане на Системата за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности, съвместно със социалните партньори - институционални отговорности, механизми за приравняване на придобитите неформални умения и компетентности и др. 
4. Подготовка на институциите за документиране и прозрачност на резултатите от процеса на признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности: разработване на правилници, инструкции, инструментариум за оценяване. 
5. Обучение на оценители и представители на администрацията и на обучаващите институции, участващи в процеса на признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. 
6. Внедряване на Системата за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности чрез пилотно тестване по разработената технология.
7. Организиране на широка информационна кампания с участие на социалните партньори (работодатели и синдикати) за възможността – неформално придобити знания, умения и компетентности да се удостоверят чрез документи за придобита професионална квалификация (информационни материали, телевизионни филми и реклами, срещи с браншовите организации на работодателите, работа с представителни организации на уязвими групи на пазара на труда, в частност – сред ромската общност и т.н.).

Крайният срок за кандидатстване се удължава до 11 юни 2012 г., 16.30 ч. 

Пакет документи за кандидатстване:

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“