НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПРИОРИТЕТНА ОС : 
3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ: 
3.1 Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението
3.2. Модернизация на системата за образование и обучение

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството му на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

кани 

Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главен секретар, в качеството му на конкретен бенефициент да подаде проектно предложение, съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Номер и име на процедурата: BG051PO001-3.1.06 Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Цел на настоящата процедура е: 
Да подпомогне процеса на поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІІ клас от средищните училища. 

Допустими дейности:

  • Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 8 клас в средищните училища; 
  • Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища /в това число ученици от етническите малцинствени групи/; 
  • Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел. 

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28 ноември 2011 г., 16.30 часа

Пакет документи за кандидатстване:

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре