Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ИА ОПНОИР се преименува на Изпълнителна агенция „Програма за образование“

От 17 август 2021 г. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се преименува на Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Промяната е направена с Постановление на Министерския съвет № 274 от 09.08.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (обн. ДВ брой 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.). Тя е обусловена от дейностите по подготовката на програмен период 2021-2027 г. и кореспондира с конкретните цели на агенцията, произтичащи от задълженията по изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи образованието.

Промените, въведени с постановлението, касаят изричното регламентиране на функциите на изпълнителната агенция като управляващ орган на Програма „Образование“ 2021-2027, в съответствие с Решение № 712 на Министерския съвет от 6 октомври 2020 г. за определяне на структури, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“