Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Спиране на набирането на проектни предложения по операция BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

С решение № 801-4 от 15.08.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган се спира набирането на проектни предложения по процедура за конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Мотивът за спиране на набирането на проектни предложения е, че стойността на подадените проектни предложения надхвърля финансовия ресурс по обявената схема.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“