НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Спиране на набирането на проектни предложения по операция BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

С решение № 801-4 от 15.08.2012 г. на Ръководителя на Договарящия орган се спира набирането на проектни предложения по процедура за конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Мотивът за спиране на набирането на проектни предложения е, че стойността на подадените проектни предложения надхвърля финансовия ресурс по обявената схема.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре