Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Министър Вълчев: Всички важни политики в сферата на образованието намират реализация благодарение на подкрепата от оперативната програма

„През тази година ОПНОИР показа, че е не само един важен и целенасочен инструмент, но и един гъвкав и реактивен инструмент, защото успяхме да преструкурираме отделни операции, както и самата оперативна програма, така че да я насочим към справяне с предизвикателствата, произтичащи от пандемията с COVID-19.“ Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при откриването на 13-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, което се проведе онлайн на 3 декември 2020 г. Той благодари на всички за партньорството през тази трудна година.

Министър Вълчев посочи предизвикателствата, пред които беше изправена образователната система през последната година - да се пренастрои с цел осигуряване на равен достъп до образование в електронна среда, ефективно да реализира компетентностния подход и да се префокусира към уменията, засилване на обучението по дигитална креативност, мотивиране за учене през целия живот, провокиране на интереса към математиката и природните науки. В заключение министър Вълчев отбеляза, че всички важни политики в сферата на образованието, благодарение на подкрепата от оперативната програма, намират реализция.

Представителите на Европейската комисия от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, които взеха участие в заседанието, отбелязаха извършената работа от Управляващия орган и бенефициентите по програмата за успешно справяне с трудностите, предизвикани от кризата с коронавируса.

Участниците в заседанието бяха запознати с напредъка в изпълнението на ОПНОИР и дейността на Управляващия орган. Беше обсъдено предложението за четвърто изменение на ОПНОИР във връзка с инициативата REACT-ЕU и включване на средствата в нова пета приоритетна ос на програмата - “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. По нея се планира закупуване на технически средства за учители и ученици за обучение от разстояние, обучение на ученици, учители и родители за използване на електронни образователни платформи, както и изграждане на училищна STEM среда, провеждане на обучение на ученици в новосъздадената училищна STEM среда от представители на бизнеса, науката и технологиите и обучение на учители за преподаване в STEM среда.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“