Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

31 млн. лева от ОПНОИР за подкрепа за приобщаващо образование

Договор за финансиране на проект ,,Подкрепа за приобщаващо образование“ беше подписан на 27.11.2020 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 31 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца - до 27.11.2023 г.
Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други). Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта.
По операцията ще бъдат подкрепени 220 детски градини и 430 училища (до основна степен на образование), а 4 850 специалисти ще бъдат обучени за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Предвижда се при изпълнението на проекта да бъдат обхванати 4 100 деца и ученици със специални образователни потребности, както и 7 700 деца и ученици с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби да получат допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 
« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“