Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се дискусионна среща на Тематичната работна група за разработване на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г.

На 1 октомври 2020 г. чрез платформата ZOOM се проведе он-лайн дискусионна среща в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г. – м. септември 2020 г. На срещата беше представена версия 1.0 на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г., която ТРГ разглежда по време на писмената процедура, както и получените становища в рамките на приключилия на 29 октомври първия етап на процедурата. Версия 1.0 на „Програма за образование“ за програмния период 2021-2027 г.  е разработена въз основа на първия проект на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г., който бе одобрен от ТРГ през месец март 2020 г. и беше преработен в съответствие с взетите решения през месец юли 2020 г. от Министерски съвет за промяна на наименованието на програмата и преразпределяне на индикативните финансови средства по бъдещите програми за програмен период 2021-2027 г., както и съобразно получените първи неформални коментари от страна на Европейската комисия. Предстои втори етап на писмената процедура, на който ТРГ ще вземе решение по отношение на версия 1.0 на програмата.

По време на срещата председателят на ТРГ г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, информира, че Европейската комисия е представила три ключови инициативи в областта на образованието и науката. Те включват пакет от мерки и действия за изграждане на Европейско образователно пространство, за динамизиране на Европейското научноизследователско пространство и нов План за действие в областта на цифровото образование. Излагайки визия за европейското образователно пространство, която да бъде постигната до 2025 г., Комисията предлага нови инициативи, повече инвестиции и по-силно сътрудничество на държавите-членки, за да помогне на всички европейци от всички възрасти да се възползват от богатата оферта на ЕС за образование и обучение. Новият План за действие за цифрово образование, отразяващ уроците, извлечени от коронавирусната криза, представя стъпките за високоефективна дигитална образователна екосистема с разширени цифрови компетенции за дигитална трансформация.

Също така е обновена и комуникацията за Европейското научноизследователско пространство. С новата визия за европейско научноизследователско пространство амбицията е да се укрепи научната база на Европа и подпомогне трансформирането на идеите в иновативни продукти в полза на бизнеса и обществото, засилване на инвестициите в ранно кариерно развитие на младите изследователи.

Г-жа Ангелиева подчерта, че е важно да се разгледат още веднъж идеите и програмните предложения съгласно новите инициативи на Европейската комисия, тъй като това са конкретни мерки и предложения до 2025 г. в областта на образователните системи и укрепване на научната сфера.

Трябва да се работи за по-добра синергия между програмните инструменти и да се използват различните възможности, които те дават, така че да се надградят нашите инвестиции, каза още г-жа Ангелиева. Важно е да има допълване между националните програми, които задават политиките, и европейските, тъй като така могат по-мащабно да се реализират, добави тя.

Г-н Кирил Гератлиев, заместник-председател на ТРГ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), представи кратка информация за новата приоритетна ос, която ще бъде допълнена в действащата оперативна програма ОПНОИР във връзка с инициативата REACT-EU. Тази инициатива е част от пакета инструменти, които бяха предложени от Европейската комисия в края на месец май 2020 г. като ответни мерки на Европейския съюз по отношение на кризата, свързана с коронавируса. Ресурсът, който е разпределен към ОПНОИР, е в размер на 176 024 700 лева. Към настоящия момент се подготвя изменението на ОПНОИР и е започнал процесът на разработване на критериите за подбор на операция с дейностите по REACT-ЕU.

Презентациите от проведената дискусионна среща може да намерите тук.

Информация за състава и дейността на ТРГ за разработване на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г. е налична на интернет страницата в раздел „Програмиране 2021 – 2027/ Тематична работна група“

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“