Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Управляващият орган на ОПНОИР публикува списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

Списъкът е публикуван на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg, в раздел „Процедури", рубрика „Процедури с изтекъл срок за кандидатстване“, под-рубрика „Процедури в процес на оценка“, както  и в ИСУН 2020 - http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=PIVppwK2kSg%3D&resultType=g2Fc088IRqc%3D .

В съответствие с чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 4, изречение първо и ал. 5 от ПМС 162/2016, кандидат чието проектно предложение е включено в списъка на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка, може в едноседмичен срок от съобщаването да възрази писмено пред ръководителя на Управляващия орган, чрез модул "Комуникация" в ИСУН 2020, като с подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени към него в следствие на изискана от оценителната комисия допълнителна информация/разяснения на база на установени нередовности, непълноти или неясноти по представените документи.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“