Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Европейската комисия одобри промяна на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Европейската комисия одобри с решение № C (2020) 5902 от 25 август 2020 г. версия 4.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Основната промяна е свързана с преразпределяне на средства от Приоритетни оси 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ и 4 „Техническа помощ“ на ОПНОИР към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 (ОПРЧР) в размер на 14 720 353 евро или 28 790 507 лв., както и с преразпределяне на средства в размер на 1 102 162 евро или 2 155 642 лв. от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОПНОИР (финансирана от ЕФРР) към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК). Средствата са осигурени от недоговорен и/или спестен ресурс по програмата. Намаляването на бюджета на ОПНОИР е свързано с коригиране на съответните финансови разчети по приоритетни оси, инвестиционни приоритети и кодове на интервенция, включително финансовия план на програмата.

Чрез тази промяна се подкрепят националните усилия за справяне с коронавируса и последиците от неговото действие, чрез финансиране на краткосрочни схеми по ОПРЧР за подкрепа на заетостта на работници и служители в предприятия, както и чрез осигуряване на оборотен капитал и ликвидност за малки и средни предприятия, като временна мярка в отговор на кризата, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент по ОПИК.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“