Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

Над 1,122 млрд. лева от бюджета на ОП НОИР са договорени към 31 януари 2020 г.

1 122 088 678,23 лв., което представлява 88,26 % от бюджета на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), са договорени към края на месец януари 2020 г.

Значителният ръст спрямо предходния месец е постигнат с подписания през месец януари 2020 г. между Управляващия орган на ОП НОИР и Министерството на образованието и науката договор за финансиране на проект „Студентски практики - Фаза 2“. Изпълнението на проекта ще осигури подкрепа за допълнителна практическа подготовка на студенти в реална работна среда, за да се подобрят възможностите на завършващите висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда. Проектът предвижда приоритетно включване в практическо обучение на студенти, обучаващи се в области на висшето образование - педагогически науки, природни науки, математика и информатика и технически специалности. Бюджетът от 46 000 000,00 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот" на ОП НОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Според данните за финансовото изпълнение на бюджета на ОП НОИР към края на месец януари 2020 г. изплатените средства са в размер на 505 985 219,28 лв., което е 39,80 % от бюджета на програмата. Верифицираните средства за същия период са 346 704 919,25 лв. или 27,27 %, съответно сертифицираните средства са 342 748 449,02 лв. или 26,96 % от бюджета на програмата.

По-подробна информация за напредъка в изпълнението на ОП НОИР 2014-2020 можете да намерите в таблицата.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“