Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съдържание

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за определяне на общ представител и негови заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

1. В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката уведомява юридическите лица, отговарящи на критериите по чл. 6 и ги кани да излъчат общ представител с право на глас на съответната група по смисъла на т. 1 от Механизма и до трима негови заместници в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както следва:

Група Социално включване и интеграция на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи

 • Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
 • Социална фондация „Инди рома 97“
 • Сдружение „Свят без граници“
 • НКФ „КАРИТАС България“
 • Фондация за социална промяна и включване
 • СНЦ „Нов път“

Група Екология

 • Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“
 • Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“
 • Асоциация на българските черноморски общини

Група Образование и обучение

 • Национална асоциация на ресурсните учители
 • Фондация „Заедно в час“
 • СНЦ Американски университет в България

Група Научно-изследователска и развойната дейност

 • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“

Група Култура

 • Фондация Център за модернизиране на политики

Група Младеж

 • Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
 • Сдружение „Организация за научно практическо развитие на студентите“
 • Сдружение „Национален младежки форум“

2. Одобрените организации в срок от 7 работни дни от датата на уведомяване писмено уведомяват главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН за излъчения представител с право на глас и неговите заместници, като прилагат доказателства за общо одобрение на излъчения представител и неговите заместници, съгласно чл. 8, ал. 2 от Механизма.

3. Излъчените представители с право на глас и неговите заместници трябва да отговарят на критериите посочени в чл. 8, ал. 3 от Механизма.

4. В срок от 14 дни от уведомяването по чл. 8, ал. 2 от Механизма, излъчените представители с право на глас и техните заместници представят на главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН документи, доказващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от Механизма.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“