НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Над 50 000 заявки за обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Силен интерес от учители и обучаващи организации към проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с бюджет от близо 20 млн.лв. Чрез информационната платформа за педагогически специалисти https://teachers.mon.bg  са подадени 50 576 заявки за включване в обучения. Регистрирани са и 125 обучаващи организации.

За периода ноември-декември 2018 г. по проекта са обучение  общо 14 223 педагогически специалисти, от които 2 091 за прилагане на съвременни методи за оценяване.

От 18.03.2019 г. педагогическите специалисти от цялата страна  отново могат да избират обучения, в които желаят да участват и да подават заявки на следния линк. 

Обученията се извършват по теми, които са в следните три тематични направления:

- усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие;

- прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа;

- повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

Проектът се изпълнява през три учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Квалификационната програма е насочена към всички, работещи в системата на предучилищното и училищното образование и обхваща цялата страна. Всеки педагогически специалист ще може да заяви желанието си за включване в обучение за повишаване на квалификацията му, чрез регистрация в информационната система.

За всяко проведено обучение се издава удостоверение на съответния педагогически специалист за преминато допълнително обучение и придобити квалификационни кредити в съответствие с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Квалификация на педагогическите специалисти“, по която се финансира проекта са:

• Подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и подобри резултати при външното оценяване на техните възпитаници;

• Подобрено  функциониране  на  системата  за  професионално  развитие  и  кариерно израстване: повишено участие в краткосрочни обучения.

Финансирането е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна oс 2. „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети 10i. „Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини за учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение“ и 10iii. „Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация“. Процедурата се финансира със средства от Европейския социален фонд и държавния бюджет.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре