НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

Управляващият орган на ОПНОИР проведе въвеждащо обучение за бенефициенти по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Управляващият орган на ОПНОИР проведе въвеждащо обучение за бенефициенти по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ за екипа за управление на проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“. Договорът за безвъзмездна финансова помощ (БФП) е на стойност /. близо 22 млн.лв. и е сключен на 21 март 2019 г. Повече информация за проекта може да изтеглите от следния линк. 

Темите на обучението включваха: изпълнение на договора за БФП, включващо назначаване на екипа, регламентиране на отношенията между партньорите, конфликт на интереси, информация и комуникация, спазване на Рамката за държавна помощ за НИРДИ; планиране, възлагане и отчитане на обществени поръчки; финансово изпълнение и отчитане на договорите за БФП; изменения и промени на договори за БФП както и работа с информационната система ИСУН 2020.

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре