НАЧАЛО
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

Съдържание

СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012 "УСТОЙЧИВО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИО-РЕСУРСИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ ЗА ИНОВАТИВНИ БИОАКТИВНИ ПРОДУКТИ"

Днес в Лабораторния комплекс на Агробиоинститута в София, партньор по проект BG05M2OP001-1.002-0012 "Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти" финансиран от Оперативна програма НОИР, бе даден страт на строително-ремонтните дейности.

По време на събитието, директорът на института Иван Атанасов и представителят на фирмата изпълнител подписаха Протокол обр. 2 за даване на дъстъп до строителната площадка.

Снимки

« назад

Странична лента

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ГД СФМОП е бенефициент по проект BG051PO001-8.1.01 „Подкрепа на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката за успешното управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР”, финансиран със средства от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР

нагоре